مرضیه افشاری

مرضیه افشاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس شدت سایبرکندریا در جمعیت بزرگسال ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سایبرکندریا اضطراب سلامت هیپوکندریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
مقدمه: سایبرکندریا شکل نوظهوری از هیپوکندریا است که در آن جست وجوی مکرر مطالب مربوط به بیماری ها در اینترنت موجب افزایش اضطراب و پریشانی فرد شده و با تلاش های تکراری و بی نتیجه در زمینه اطمینان جویی ادامه می یابد. مقیاس شدت سایبرکندریا (CSS) با هدف تشخیص این پدیده طراحی شده است و ویژگی های روان سنجی آن در جمعیت غیر ایرانی مورد تأیید قرار گرفته است؛ اما تاکنون در جمعیت ایرانی بررسی نشده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس شدت سایبرکندریا (CSS) در جمعیت ایرانی می باشد. روش: در این پژوهش 200 نفر دانشجو به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامه های پژوهش که شامل مقیاس شدت سایبرکندریا (CSS)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و فرم کوتاه اضطراب سلامت (SHAI) بود پاسخ گفتند. داده های مربوط به تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون های همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: با استفاده از تخلیل عاملی اکتشافی چهار عامل اجبار، اطمینان جویی/بی اعتمادی، افراط و پریشانی استخراج گردید که به جز یک عامل جدید (اطمینان جویی/بی اعتمادی)، سه عامل دیگر مطابق با نسخه اصلی مقیاس بود. پایایی مقیاس از طریق ارزیابی ضریب همسانی درونی و روایی آن از طریق رابطه همبستگی نمره کل مقیاس و عامل های استخراج شده با سایر متغیرهای پژوهش بررسی شده مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصله، این مقیاس چهار عامل را در جمعیت ایرانی شناسایی می کند. روایی و پایایی عوامل موجود مورد تأیید قرار گرفته و استفاده از این مقیاس در موارد تحقیقاتی و بالینی ایرانی توصیه می شود.
۲.

Impact of Institutional Ownership and Board Independence on the Relationship Between Excess Free Cash Flow and Earnings Management(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Institutional Ownership Board Independence Excess Free Cash Flow Earnings Management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
However, the free cash flows scale is important for the financial health of the company, but it has also its own limitations. Moreover, it’s not immune from accounting tricks. Free cash flows can be considered as a measure of value for shareholders of listed companies on Tehran Stock Exchange. The managers of these companies have tended to use the earnings management for managing the free cash flow and ultimately shareholder value and wealth. The main objective of this study is to investigate the interactive effect of institutional ownership and board independence on the relationship between excess free cash flow and earnings management in the Tehran Stock Exchange. The study is applied and correlation research by its objective and nature. The variables used in this study have been extracted from the financial reports of listed companies in Tehran Stock Exchange and the web page of Tehran Stock Exchange in the period of 2009 to 2015. The results suggest that, "institutional ownership" and "board independence" on the relationship between "surplus free cash flow and earnings management" had no significant effect.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان