مطالب مرتبط با کلید واژه " pronunciation "


۱.

English Pronunciation Instruction: A Literature Review

کلید واژه ها: pronunciationgoalimportancerolesuggestions

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری آواشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
English Pronunciation instruction is difficult for some reasons. Teachers are left without clear guidelines and are faced with contradictory practices for pronunciation instruction. There is no well-established systematic method of deciding what to teach, when, and how to do it. As a result of these problems, pronunciation instruction is less important and teachers are not very comfortable in teaching pronunciation in their classes. This paper reviews some of the important issues of English pronunciation instruction. The aims of this paper are to define the term pronunciation, discuss the goal of pronunciation instruction, explain the importance of pronunciation instruction, elaborate the role of teachers in teaching pronunciation, and finally mention some suggestions in helping teachers to improve learners’ pronunciation. The review of literature shows that if teachers want to teach pronunciation accurately they should be trained in pronunciation instruction.
۲.

The Effect of Using Phonetic Websites on Iranian EFL Learners’ Word Level Pronunciation

کلید واژه ها: EFL Learnerspronunciationphonemic symbolsweb-based learning

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری آواشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
Computer-assisted language learning (CALL) is reaching an up most position in the pedagogical field of English as a Second or Foreign Language (ESL/EFL). The present study was carried out to study the effect of using phonetic websites on Iranian EFL students’ pronunciation and knowledge of phonemic symbols. Participants of the study included 30 EFL female pre-intermediate students studying in Kish Language School in Tonekabon. A pretest and posttest of phonemic symbols and pronunciation was given before and after the treatment to both experimental and control groups. The results of statistical analysis revealed that the learners’ pronunciation developed better when they took part in web-based training course. On the other hand, the experimental group did not outperform the control group regarding the knowledge of phonemic symbols. This thesis concludes with some implications for teaching and directions for further research.
۳.

Pronunciation Barriers and Computer Assisted Language Learning (CALL): Coping the Demands of 21st Century in Second Language Learning Classroom in Pakistan

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۸
Pronunciation of English language is a very important sub-skill of speaking module in second language learning process. However, it is ignored, neglected, and even never gotten least attention by the teachers, administrators, and stakeholders especially in Pakistan. Grammar, vocabulary, and the other linguistic skills such as reading and writing are emphasized whereas pronunciation has never been focused in language classes. That is why, Pakistani learners have to face a lot of pronunciation problems and they are unable to speak English even after years of learning English. Computer technology provides its learners with a wide variety of different pedagogical tools for pronunciation learning and teaching. Computer augmented instructions have always been proved beneficial. Teachers and learners can use computer technology for the production and articulation of the sounds and they can be familiar with stress and intonation pattern resulting in the reduction of the pronunciation barriers. This article discusses the status of pronunciation and prevailed approach of pronunciation teaching in Pakistan. So, the purpose of this study is to highlight the importance of computer aided instructions for pronunciation teaching at the school level in Pakistan.
۴.

Exploring English Teachers' attitudes towards Pronunciation issues and varieties of English in three circles of world Englishes

کلید واژه ها: IdentityLanguage awarenesspronunciationintelligibilityEnglish as an International language

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
Drawing on the literature on the emergence of different varieties of English in the globalized world, current debates surrounding English as an international language (EIL), and more orientation towards intelligibility and mutual understanding in international communication, this article reports the findings of a quantitative and qualitative research study with 112 native American and British, 120 Indian and 120 Iranian teachers as members of Inner Circle (IC), Outer Circle (OC) and Expanding Circle (EC) (Kachru, 1992) to explore their attitudes towards pronunciation pedagogy within the framework of English as an international language and  how they see their role in relation to different varieties of English. The findings demonstrate the extent to which teachers’ acceptance of pronunciation and varieties of English differs. In particular, the Iranian teachers’ norm-bound orientation was found to be the greatest among the three groups. Native English teachers’ replies were also indicative of their acceptance of different varieties of English. Teachers’ preferences will be discussed with consideration of their attitudes towards varieties of English which might have influenced the construction of English teachers’ identity and the educational policy of each country. The findings also highlight the localization of L2 language planning and policies in an EIL pedagogy. This article argues that, together with encouraging and valuing different varieties of English, it is important to acknowledge and promote ways to raise awareness of teachers and learners towards global spread of English and the realities of English today which can be really helpful to be more realistic and not just blind followers of a particular model. Keywords: Pronunciation, Intelligibility, English as an International Language, Language Awareness, Identity   نگرش معلمان نسبت به انواع انگلیسی جهانی: معیار های تلفظ در زبان انگلیسی و  نوع آموزش تلفظ زبان انگلیسی در لایه های درونی، بیرونی، و رو به گسترش زبان انگلیسی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه آموزش زبان توجه به انواع انگلیسی جهانی از دیدگاه تلفظ زبان انگلیسی و نوع آموزش تلفظ می باشد. تمامی افراد حتی غیر بومی ها عضوی از جامعه انگلیسی به عنوان زبان بین المللی می باشند و هیچ گروهی دستور زبانی خاصی راتعیین نمی کند. بومی سازی زبان نقش مهمی در ارتباط میان افراد در یک جامعه خاص را دارد. اهمیت موضوع تلفظ می تواند به دو دلیل اصلی است: اول، ساخت فهم که اشاره به ایجاد یک گفتمان قابل فهم در میان شرکت کنندگان در یک چارچوب ارتباطی دارد. دوم، با در نظر گرفتن نقش اصلی تلفظ درزبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی و راه آن است که شکل آگاهی زبان آموزان نسبت به هویت فرهنگی اجتماعی خود را شکل می دهد .مقاله حاضر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی به بررسی دیدگاه معلمان در سه لایه زبانی (112 معلم بومی انگلیس و آمریکا: لایه درونی؛ 120 معلم هندی: لایه بیرونی؛ و 120 معلم ایرانی؛ لایه روبه گسترش)، اعتقادات و نگرش آنها نسبت به هنجارهای تلفظ و آموزش آن می پردازد، چرا که آنها می توانند با توجه به عوامل اجتماعی فرهنگی و سیاسی متفاوت  تغییر کنند.  این مطالعه همچنین نسبت به تغییر نگرش معلمین نسبت به انگلیسی بومی و سوق دادن آنها بسوی اهمیت زبان بر اساس قابل فهم بودن و توجه به ارتباط میان مخاطبین تا تلفظ بومی خاص زبا انگلیسی توجه دارد. توجه ویژه به انواع انگلیسی های جهانی و حفظ هویت فرهنگی خود به هنگام یادگیری زبان خارجی از دیگر اهداف این تحقیق می باشد کلمات کلیدی: تلفظ، گفتمان قابل فهم ، انگلیسی به عنوان زبان بین المللی، آگاهی زبانی ،  هویت
۵.

Computer Assisted Pronunciation Teaching (CAPT) and Pedagogy: Improving EFL learners’ Pronunciation Using Clear Pronunciation 2 Software

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۲۲
This study examined the impact of Clear Pronunciation 2 software on teaching English suprasegmental features, focusing on stress, rhythm and intonation. In particular, the software covers five topics in relation to suprasegmental features including consonant cluster, word stress, connected speech, sentence stress and intonation. Seven Iranian EFL learners participated in this study. The study lasted for six weeks and both the teacher and the software were involved in teaching suprasegmental features. To measure the learners’ pronunciation and their degree of progress for both pre-test and post-test, the software itself was used. The software has the ability to generate report and score on learners’ performance at the end of any activity. So, the analysis of learners’ performance was based on the software reports on their performance. The results of the study showed that the learners had a significant level of progress in all aspects of suprasegmental features. They learned suprasegmental features effectively and the exercises of the software were helpful for them. The results provide empirical evidences on the value of using Clear Pronunciation 2 software for teaching English pronunciation. This software yield promising results for the field of language teaching and can provide inspiring results in future
۶.

Iranian EFL Learners' Beliefs towards Teaching and Learning of Pronunciation

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۶
One essential yet often-ignored factor in pronunciation teaching is learners’ beliefs towards teaching and learning of pronunciation. Awareness of this factor can help both learners and teachers achieve their language learning and teaching objectives. The current study investigated 195 Iranian EFL learners’ beliefs and perceptions about various aspects of pronunciation teaching and learning. The learners answered a 30-item Likert-scale online questionnaire which inquired about their views regarding the overall importance of pronunciation instruction, the type of syllabus, the design of classes devoted to pronunciation, the introduction of pronunciation features, the ways of practicing these features, and the role of error correction. To enhance the findings from the questionnaire, the researchers interviewed a subsample of the participants about various pronunciation dimensions specified in the questionnaire. Results revealed that the majority of the participants believed teaching and learning pronunciation was of paramount importance in EFL contexts as it helped them achieve their communicative goals more effectively. The learners also largely preferred a structural over a task-based syllabus for pronunciation instruction but differed regarding whether pronunciation features should be taught in isolation or in communicative contexts, and whether correction of their pronunciation errors should be done by the teacher or peers. Findings of this study can inform the mainstream pronunciation teaching and learning practices and materials designs.