علی اصغر رستمی ابوسعیدی

علی اصغر رستمی ابوسعیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

بررسی جایگاه ابزار جنگ در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 132
«مقامات حمیدی»و«کلیله و دمنه» سرشار از مطالب خواندنی اند که علاوه بر سود فراوان، مقامات حمیدی ما را درشناسایی فرهنگ و آداب مردم آن روزگار یاری می رساند،هرچند کلیله و دمنه اثری ترجمه شده است اما چون به زبان فارسی راه یافته این کتاب نیز در خور تأمل و بررسی است، اما یکی از مولفه هایی که در این دو کتاب بدان پرداخته شده، ذکر ابزار رزم است ؛.قدمت رزم افزارها ایران را، به دوران پارینه سنگی می رساند این سخن بیانگرآن است که انسان ها از دوران گذشته برای بقا همواره در ستیز با طبیعت و حیوانات یا دشمنان بوده اند از این رو تلاش کرده اند جهت دفاع از خود در ساخت رزم افزار ها تلاش داشته باشند؛ تحقیق در باب مسائل رزمی و ادوات جنگی از مسائلی است که جای پژوهش و جستجو دارد وبا این پژوهش ها، مهم ترین ابزارها، تجهیزات و فنون جنگی استفاده شده در هر دوره از حکومت های کشور، مشخص خواهد شد، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه به بررسی ادوات جنگی و رزمی در کتاب مقامات قاضی حمید الدین و کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی می پردازد . در واقع «کلیله و دمنه» و « مقامات حمیدی » کتب نظامی نیستند که در آن به وفور به ابزار نظامی اشاره داشته باشد و آن تعدادی هم که در این دو کتاب آمده برای توضیح بیشتر و تکمیل تشبیهات است. ا
۲.

Development of EFL Learners’ Referential and Expressive Writing Performance: Task-based Instruction vs. Project-based Instruction

کلید واژه ها: EFL Learners Project-based Instruction task-based instruction writing skill

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 23
The purpose of this study is to investigate the effects of task-based instruction (TBI) and project-based instruction (PBI) on the improvement of EFL learners' referential and expressive writing performance. To accomplish this objective, 60 students majoring in English translation participated in Oxford Quick Placement Test (OQPT), but out of them 50 students were selected as the members of a homogeneous sample. Then, they were assigned into two experimental groups. They were exposed to IELTS module task-based writing pre-test, treatment, and post-test, to assess the participants' writing performance. The participants in first experimental group received TBI to practice the referential and expressive types of writing, while those in the second group received PBI. The results showed that TBI and PBI affected the development of both referential and expressive writing among EFL learners. In addition, the results revealed that there was not any statistically significant difference between the effect of PBI and TBI on developing expressive and referential writings among EFL learners. The pedagogical implications of the study are discussed at the end of the paper.  
۳.

بررسی سبک شناسی لایه ای نوحه های ملا حسین مسیحا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشعار نوحه حسین مسیحا سبک شناسی لایه ای لایه آوایی لایه واژگانی لایه ایدئولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 839
سبک شناسی لایه ای روشی منظم برای بررسی خصوصیّات ادبی و ایدئولوژیک هر اثر ادبی است. در این مقاله تلاش شده است بر اساس این روش و دانش ادبی، اشعار ملاحسین مسیحا (-از شاعران قرن 13 میناب-) که در زمینه شعر آیینی اشعار بجا مانده ای دارد و در کتاب رخش بی سوارجمع آوری و تصحیح شده، بررسی شود. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی است که شعر این شاعر در پنج سطح آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک واکاوی می شود؛ نتایج پژوهش نشان می دهد از نظر آوایی این شاعر به موسیقی کلام توجّه نشان داده و برای دست یافتن به این هدف از آرایه های مختلفی همچون سجع پردازی، واج آرایی، تکرار، جناس، استفاده کرده است. واژگان اشعار این شاعر از نظر نوع رمزگان، نشان دار بودن، رسمی، کهنگی و بیگانه بودن بررسی شده است که تنها نکته برجسته در این زمینه، استفاده از واژگان نشان دار است. لایحه نحوی شعر این شاعر نوحه گوی در زمینه هایی همچون سبک جمله ها، وجه فعل، زمان افعال و صدای دستوری بررسی شد که اغلب جمله ها در شعر این شاعرکوتاه و نوع جمله ها نیز ساده بود. وجه خبری وجه غالب، بیشتر زمان افعال زمان ماضی ساده و مضارع و صدای افعال صدای دستوری فعال بود. حسین مسیحا شعر را در خدمت بیان ایدئولوژی شیعه خود قرار داده و واژگان، نحو و صُورخیال در شعر آن ها به صورت صریح ایدئولوژی مورد نظر او را نشان می دهد.
۴.

L1-Based Elicitation as a Valid Measure of L2 Classroom Performance Assessment: Multi-Method Mono-Trait Model of Validation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: L1-based Elicitation performance assessment Speaking ability Unitary Concept of Validity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 893
Classroom performance assessment has gained prominence parallel to the multiplicity of the purposes ahead of assessment. Of many, the major controversy, which was the motive behind this study, is the incorporation of L1-based elicitation as a valid measure of second language (L2) performance assessment. To shed empirical lights on this issue, this explanatory sequential mixed-methods research employed 87 Iranian intermediate EFL learners, whose L2 classroom performance was assessed through L1-based elicitation techniques. In order to validate this mechanism, multi-method mono-trait model (namely, Pearson correlation, structural equations, exploratory and confirmatory factor analysis, composite reliability and convergent validity) suggested by Henning and Mesick’s Unitary Concept of validity were applied. The results from these multiple sources of evidence yield support to their common consensus that L1-based elicitation techniques are valid measures of L2 performance assessment. The findings then offer legacy to the educational implications of L1-based mechanisms both in L2 instruction and assessment.
۵.

Improving EFL Learners’ Referential and Expressive Writing through Task-based Instruction in Academic Context

کلید واژه ها: Language Functions expressive writing referential writing task-based instruction writing skill

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 275
L2/FL writing ability, which per se includes many different types, is considered a major skill in academic settings. However, little research has been done in this area and even less has focused on the effectiveness of task-based writing instruction on the two specific kinds; namely, referential writing and expressive writing. To this end, 60 English Translation sophomores of both genders were selected and divided into two classes after ensuring their homogeneity through the Quick Placement Test (OQPT). For the pre- and post-tests, the participants were required to take IELTS writing tests requiring referential and expressive types of writing. As for the treatment of the study, all participants were instructed based on the same content materials of advanced writing and a task-based framework. The results of the statistical analysis indicated significant improvements in the participants’ writing abilities in referential and expressive written tasks. Besides, the effectiveness of task-based writing techniques was approved in terms of referential and expressive types of language functions in the academic writing of Iranian EFL learners.
۶.

The Analysis of the Conceptual Metaphor of Anger in the Quoranic Verses and Islamic Traditions on the Basis of Kovecses’s Cognitive Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Holy Quran Islamic traditions metaphor anger cognitive model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 437
Metaphors conceptualizing anger represent a system which is based on the cognitive cultural model of this emotion. Since this model derives from the physiological effects and the behavioral reactions associated with anger, it may be used as a criterion to compare and contrast the conceptualization of this emotion in different contexts. This article analyzes the metaphorical expressions of anger in the Qur’anic verses and the traditions of the Holy Prophet and his rightful successors to determine to what extent they follow the aforementioned model offered by Kovecses. In doing so, a corpus of 200 verses and traditions were collected from different Islamic sources and then they were grouped according to seven source domains identified by Kovecses. The findings of the study reveal that except for one source domain, i.e. burden, the other seven source domains exhibit a high frequency in the above-mentioned verses and traditions; this, in turn, is indicative of the fact that there is a systematic conceptual motivation underlying the structures of the metaphorical expressions in these verses and traditions so that it can be claimed that such expressions follow a well-established scientific pattern.
۷.

توصیف واژنحویِ فعل در گویش مُلکی بشاگردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گویش ملکی ساختواژه تصریفی دستگاه فعلی مقولات واژنحوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 213
گویش«مُلکی» ازجمله گویش های رایج در منطقه گافر، پارمونْت و زنگیک از بخش های جنوبی بشاگرد است که به «مُلکی گال» معروف است. این گویش از گروه گویش های بشاگردی و وابسته به خانواده گویش های ایرانیِ جنوب غربی است که به لحاظ جغرافیایی در نقطه مرزیِ خانواده زبانیِ بلوچی واقع شده است؛ به همین جهت، از حیث مختصات زبان شناختی، حلقه پیوندِ این دو خانواده زبانی محسوب می گردد که به دلیلِ گسترشِ آموزشِ همگانی و هجوم رسانه ای و نفوذ فرهنگ شهری درمعرضِ زوال و نابودی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، توصیف دستگاه فعلیِ گویش مُلکیِ رایج در این منطقه است. برای این هدف، مقولات دستوریِ مرتبط با فعل، شامل مقولاتِ واژنحویِ زمان دستوری، نمود، وجه، مطابقه و جهت در این گونه زبانی بررسی و توصیف شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد دستگاه فعلیِ این گویش از سازوکارهای واژنحویِ مجزا و متنوعی برای نمایش تمایزاتِ مربوط به مقولاتِ پنج گانه بالا بهره می گیرد که از آن جمله می توان به تمایز این گویش در کاربردِ واژه بست های فاعلی، واژه بست های عامل و کاربردِ ساختِ کُناییِ دوگانه در این گویش اشاره کرد. گردآوریِ داده های زبانیِ این گویش به شیوه مصاحبه (پرسش و پاسخ) و همچنین ضبط گفتار آزاد با پنج تن از گویشوران ساکن در این منطقه است که ازطریق گفت وگو با هشت مرد و هشت زن با میانگین سنیِ حدوداً پنجاه ساله کم/بی سواد به دست آمده است.
۹.

مقوله های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسم گویش بَشاگَردی تصریف واژه بست ویژگی های واژ-نحوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 343
کاوش در نظام اسم بشاگردی جنوبی نشان می دهد شیوه تحقق مقوله های واژ-نحوی، این گویش را از سایر زبان ها و گویش های ایرانی متمایز می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد پنج مورد از مقوله های واژ-نحوی اسم از جمله شمار، جنس دستوری، معرفگی، حالت دستوری و مالکیت را در این گویش بررسی و به صورت زبان شناختی توصیف کند. در این راستا، پیکره زبانی مورد استناد و نیاز پژوهش به شیوه میدانی و ضبط گفتار آزاد، توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه با هفت گویشور مرد و پنج گویشور زن بومی، میان سال به بالا، بی سواد/ کم سواد و در محیط کاربرد طبیعی این گویش گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شیوه تحقق این مقوله های واژ-نحوی در بشاگردی، شباهت های بنیادینی با شیوه تحقق مقوله های همتای خود در فارسی معیار دارد که البته این امر بازتاب و نتیجه طبیعی خویشاوندی آن ها است. به علاوه، بشاگردی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد گویشی، از راهبردهای زبانی ویژه ای برای این منظور بهره می گیرد که مهم ترین آن ها عبارتند از: 1. به کارگیری نشانه های منحصربه فرد معرفه ساز و نکره ساز؛ 2. بهره مندی از نظام حالت نمایی کنایی گسسته و واژه بست های عامل در نظام گذشته افعال متعدی ؛ 3. کاربرد واژه بست های مفعولی مجزا برای زمان های گذشته/ غیرگذشته؛ 4. بهره گیری از صورت های فعل /bit(-en)/ «داشتن» به همراه ساختار کنایی گسسته (در همه زمان ها) برای نمایش مالکیت.
۱۰.

میزان اثر بخشی روش آموزشی تکلیف محور بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی: بررسی دیدگاه مدرسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش تکلیف محور مهارت درک مطلب پیشرفت تحصیلی دیدگاه معلمان زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 112
مطالعه حاضر تلاش به بررسی روش مشارکتی تکلیف محور بر مهارت آکادمیک درک مطلب زبان آموزان کرده است. از اینرو، 80 نفر از زبان آموزان از دو کلاس کامل انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه، یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش تقسیم شدند. طی یک ترم محقق روش سنتی و قدیمی تدریس را در گروه کنترل، و روش تکلیف محور را در گروه آزمایش بکار گرفت. با گرد آوری داده ها، نتایج مقایسه دو گروه نشان داد اگرچه نمرات فراگیران در هر دو گروه در آزمون ثانویه افزایش یافته است، اما تفاوت آماری قابل ملاحظه ای بین عملکرد کلی زبان آموزان در دو گروه به چشم خورد. در نتیجه این میانگین نمرات بالاتر نشان میدهد که روش تکلیف محور و فعالیتهای مشارکتی، پتانسیلی در ارتقاء یادگیری مهارت خواندن فراگیران دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، یافته های مصاحبه با اساتید نشان داد که آنها دیدگاه مثبتی پیرامون اجرای روش تکلیف محور، و تمایل به استفاده از برخی فعالیت های این روش در دروس پیش رو دارند.
۱۱.

Learner Engagement with Structuring and Problematizing in Scaffolded Writing Tasks: A Mixed-MethodsMultiple Case Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learner engagement Structuring scaffolds Problematizing scaffolds

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 104
The present study set out to delineate to what extentfive intermediate learners engaged in structuring and problematizing scaffolding in two writing tasks. The study aimed at illuminating how the participants engaged with structuring and problematizing scaffolds cognitively, behaviorally, and affectively.  Learners’ written essays, think-aloud protocols, and interviews shaped the data sources which were analyzed both quantitatively and qualitatively. Modifications made in the final drafts were quantitatively analyzed to provide insight into the behavioral engagement of participants with scaffolds. The profundity of cognitive engagement was gauged by the interview questions designed to elicit the depth of processing and illuminate whether participants had merely noticed the existence of a problem or they had understood what was required to be done. Researcher also compared the use of cognitive and metacognitive operations after learners were presented with structuring and problematizing scaffolds through the analysis of think-aloud protocols generated in final drafts each session. Finally, attitudinal and affective engagement was gauged qualitatively through interviews.  The results indicated that structuring scaffolds engaged learners more behaviorally, cognitively, and affectively compared to problematizing scaffolds. Implications for instructors and material developers are discussed.
۱۲.

درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان فارسی زبان پریشی بروکا درک نوا پریشی منحنی های آهنگ توانایی های واجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 83
نوا پریشی یکی از اختلالات تولید گفتار است که در آن بیماران زبان پریش قادر به کاربرد درست علائم نواختی نیستند. نواخت همچنین نشانه ای ضروری برای درک زبان گفتاری است. پژوهش حاضر که از نوع تجربی است با هدف بررسی درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا انجام شده است. آزمودنی های این پژوهش تعداد ٣ نفر مرد فارسی زبان هستند که بصورت ساده و هدفمند از میان بیماران زبان پریش مراجعه کننده به واحد گفتار درمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم شهر مشهد انتخاب شدند. درک منحنی های آهنگ بیماران با استفاده از آزمونی که بر اساس آزمون درک منحنی های آهنگ در زبان پریشی برای زبان فارسی بومی شده بود، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که افراد زبان پریش بروکا قادر به تشخیص هر سه منحنی آهنگ (جملات خبری، پرسشی و تأکیدی ویژه) مورد آزمون بودند. اما، آنها عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد گروه شاهد داشتند. بنابراین بطور کلی، پژوهش حاضر تأیید می کند که درک منحنی های آهنگ و به تبع آن توانایی های واجی تقریبأ سالم باقی مانده است.
۱۳.

مقایسه کنش زبانی دانش آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش آموزان عادی در دوره دوم متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان عادی هوش کنش زبانی دانش آموزان استعدادهای درخشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 480
هدف از این پژوهش مقایسه کنش زبانی دانش آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش آموزان عادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی در مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. این دانش آموزان از طریق روش نمونه گیری ساده از میان دانش آموزان دبیرستان آیت الله سعیدی و دبیرستان شهید مطهری منطقه شش تهران و دانش آموزان مدارس استعداد درخشان علامه حلی مناطق 5 و 7 انتخاب شدند. با استفاده از آزمون هوشی کتل فرم الف، دانش آموزان در دو گروه تیزهوش و عادی جای داده شدند. حجم نمونه در هر گروه 60 نفر و مجموع کل نمونه ها 120 دانش آموز بود. برای بررسی کنش زبانی نمونه ها، مشخصه های زبانی از جمله نحو، صرف و واژگان به کمک آزمون محقق ساخته مرتبط با زبان فارسی ارزیابی شد. داده های به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. در سطح توصیفی از آزمون همبستگی به کمک استفاده از شاخص های آمار نظیر میانگین، انحراف معیار و واریانس به منظور بررسی رابطه هریک از مهارت های نحو، صرف و واژگان به طور جداگانه در نمونه های هر گروه استفاده شد همچنین جهت مقایسه میانگین دو گروه از آزمون تی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که میان کنش زبانی دانش آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد که در خرده آزمون نحو (001/0p=)، صرف (001/0p=) و واژگان (001/0p=) این تفاوت ها دیده شده است (فرض 05/0p
۱۴.

The Interaction between Involvement Load Hypothesis Evaluation Criterion and Language Proficiency: A Case in Vocabulary Retention(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: evaluation Involvement Load Hypothesis Task-Induced involvement Involvement Index Proficiency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 332
A long-standing debate among the vocabulary researchers is the depth of processing to learn vocabulary. This paper is a quantitative research which considers a revision in the “involvement load hypothesis” proposed by Laufer and Hulstijn in 2001. It investigates the role of proficiency and evaluation in this hypothesis in order to better reveal its potential contribution to vocabulary learning. It was based on task-induced involvementthat comparesdifferent tasks in incidental vocabulary acquisition in EFL context. The participants were 66 learners fromtwo different English institutes who were classified into two major high and low proficient groups based on Nelson Proficiency Test. The participants in each group were randomly assigned to three tasks prepared to compare“moderate”, “strong”, and “no evaluation” in involvement load hypothesis.The “strong evaluation”subgroup (making original sentences) in low proficiency supported Laufer and Hulstijn’s hypothesis and yielded better retention of the target words. The study suggests that the level of proficiency and evaluation in task induced involvementneeds reconsideration. The results have implications for language teachers, materials developers, and syllabus designers.
۱۵.

اختلالات نوایی در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان: تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید زبان فارسی زبان پریشی بروکا نوای گفتار واج شناسی لایه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 348
سکته مغزی می تواند بر توانایی فرد در به کارگیریِ مناسب ویژگی های آکوستیکی به عنوان پارامترهای نوای گفتار در سطح جمله اثر منفی بگذارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ماهیت اختلالات آوایی در سطح جمله در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان در چارچوب نظریه واج شناسی لایه ای است، که به منزله نظریه ای مطرح در واج شناسی آهنگ به شمار می رود. آزمودنی های این پژوهش، سه نفر مرد فارسی زبان بودند که به صورت هدفمند از میان بیماران زبان پریشِ مراجعه کننده به واحد گفتاردرمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم شهر مشهد انتخاب شدند. این بیماران دچار ضایعه ای در نیمکره چپ و به ویژه ناحیه پیشانی گیجگاهی بودند. پارامترهای آکوستیکی دیرش، شدت و اجزاء پایانی فرکانس پایه که جملات پرسشیِ آری نه را از جفت خبری آن ها متمایز می سازد، در یک تکلیف روخوانی در این بیماران سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان داد که افراد زبان پریش بروکا قادر به تولید جملات پرسشی آری نه و جفت خبری آن ها بر اساس اجزاء پایانی پارامتر فرکانس پایه بودند؛ اما آن ها عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد گروه شاهد داشتند. به طورکلی، پژوهش حاضر تأیید می کند که توانایی زبان شناختی بیماران زبان پریش فارسی زبان به منظور متمایز ساختن جملات خبری از پرسشی تقریباً سالم باقی مانده است. نیز، این پژوهش بر اهمیت نیمکره چپ در تولید نوای گفتار و حساسیت ناحیه پیشانی گیجگاهی به منحنی های نوایی در سطح جمله صحه می گذارد.
۱۶.

Exploring Persian Commercials Based on the Halliday’s Systemic-Functional Grammar(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Systemic-Functional Grammar Ideational Metafunction Interpersonal Metafunction Advertisement

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 391
Advertisement has long been used as a tool for informing and attracting audiences in different ways. This study aims at investigating the linguistic tools of advertisement in Persian on the basis of Halliday’s systemic-functional grammar theory. The data of this study were gathered from written and verbal commercial advertisements which were recorded and rewritten in order to investigate verbal groups in the sentences in terms of process and function types and subsequently compare the two bodies. The results showed that material and relational processes had highest frequency in Persian language in terms of ideational metafunction. From the interpersonal metafunction perspective, information function was frequent in most cases. Regarding these factors, there was no significant difference between verbal and written bodies.
۱۷.

جایگاه مکتب های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه فلسفه و آموزش زبان انگلیسی مکتب های فلسفی مکتب های تعلیم و تربیت تفکر فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 56
اهمیت فلسفه در تمامی زمینه های علوم بشری بر کسی پوشیده نیست. ظهور مکتب های فلسفی در طول تاریخ در راستای پاسخگویی به زوایای پنهان دانش بشری بوده است. در حوزه تعلیم و تربیت، مکتب های مختلف فلسفی نظیر ایده الیسم، رئالیسم و غیره اندیشه ها و دیدگاه های خود را در ارتباط با آموزش بمفهوم کلی آن و ابعاد مرتبط با آن مطرح کرده اند. مبانی نظری حوزه آموزش زبان انگلیسی نیز بی تردید از اندیشه های مکتب های فلسفی الهام گرفته است. نظر به اهمیت موضوع فلسفه تعلیم و تربیت و نقش محوری آن در برنامه درسی، روش تدریس، نقش معلم و فراگیر در آموزش و دیگر ابعاد مهم در فرایند تعلیم و تربیت، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ارتباط مبانی فلسفی مکتب های تعلیم و تربیت و حوزه آموزش زبان انگلیسی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تأثیراصول فلسفی هر یک از مکتب های مذکور در رویکرد های مختلف آموزش زبان در خلال سده بیستم و نیز عصر حاضر قابل مشاهده و بررسی می باشد.
۱۸.

Vocabulary Learning Strategies Used by Extroverted and Introverted Iranian EFL Students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Introversion Extroversion Vocabulary Learning Strategies (VLSs) EFL Learners Eysenck Personality Inventory (EPI)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 973
The present study is a research which explores the relationship between introversion/extroversion and the use of vocabulary learning strategies. The participants were 80 male and female EFL students of University of Sistan and Baluchestan who had studied EFL at the university for at least two years and were randomly selected. The participants were selected after excluding those who got L scores of above 4 or 5 from the EPI personality inventory. They were then divided into two groups of introverts and extroverts based on the Eysenck Personality Inventory (EPI). The independent sample t-test was run to examine if there is a significant relationship between the students’ personality type (intro/extra) and their use of vocabulary learning strategies. It was found that there is no difference between introverts and extroverts in the overall use of vocabulary learning strategies as well as in the use of cognitive, memory, and social strategies. However, a significant difference was found between these two groups in the use of determination strategies. It was also found that of the four categories, determination strategies were the most frequently used category by all the participants. The results also revealed that extroverts used vocabulary learning strategies more frequently than their introverted counterparts.
۱۹.

Use of Cohesive Ties in English as a Foreign Language Students’ Writing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cohesion Coherence Cohesive Ties

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 460
This study aims to understand certain linguistic and semantic resources for the text construction, namely the constructs of cohesion, coherence. The analysis of cohesive ties was conducted on the writing samples of 40 subjects (20 most coherent and 20 least coherent) Iranian undergraduates of English. This prompted us to identify the dominant types of cohesive devices used in most coherent writing samples. The analysis of data revealed that both the writing samples were found highly dense in the use of reference. The correlation analysis also didn’t show any overlap between the referential ties and coherence.. Hence, we can claim that referential ties don’t play any role in making a text coherent. Among the five major types of cohesive classes, substitution and ellipsis were found least frequently used in both the writing samples. Their occurrence was less than 1%. It, therefore, seems that the two types of cohesive devices aren’t widely used in written discourse. In the collective data, since, their occurrence is not even noticed in any of the writing scripts where as they could be the most dominant type of cohesion of spoken discourse.
۲۰.

The Role of Content-Based Texts to Motivate Students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ESP Materials English Proficiency Content

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 354
In recent years a great number of books have appeared in various fields of ESP، and the number is increasing every year. These books are specially prepared and adapted for foreign students possessing varying degrees of language skills. Experts believe that the production of ESP books is a vital task that requires several stages and procedures. To produce these materials، special attention should be paid to the age of the learners their English background، their level of knowledge in specialist field and the teaching method. The best should be done to provide materials which enable the learners to increase their English proficiency، learn the required skills for communication، and achieve their terminal behavior. Since the majority of university graduates in Iran are not equipped with sufficient knowledge of English to read and understand the original specialized textbooks، this paper aimed to test the appropriateness of materials used in ESP classes، based on a study conducted at Chabahar Maritime University. The finding of this research rejected the null hypothesis، because the observed t. was 2.83 and the value of critical t.’ with the 49 degrees of freedom at the .05 level was 2، and this signifies that the novel content based texts motivated the students and improved their English proficiency.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان