علی اصغر رستمی ابوسعیدی

علی اصغر رستمی ابوسعیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

Improving EFL Learners’ Referential and Expressive Writing through Task-based Instruction in Academic Context

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۶
L2/FL writing ability, which per se includes many different types, is considered a major skill in academic settings. However, little research has been done in this area and even less has focused on the effectiveness of task-based writing instruction on the two specific kinds; namely, referential writing and expressive writing. To this end, 60 English Translation sophomores of both genders were selected and divided into two classes after ensuring their homogeneity through the Quick Placement Test (OQPT). For the pre- and post-tests, the participants were required to take IELTS writing tests requiring referential and expressive types of writing. As for the treatment of the study, all participants were instructed based on the same content materials of advanced writing and a task-based framework. The results of the statistical analysis indicated significant improvements in the participants’ writing abilities in referential and expressive written tasks. Besides, the effectiveness of task-based writing techniques was approved in terms of referential and expressive types of language functions in the academic writing of Iranian EFL learners.
۳.

میزان اثر بخشی روش آموزشی تکلیف محور بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی: بررسی دیدگاه مدرسان

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۷
مطالعه حاضر تلاش به بررسی روش مشارکتی تکلیف محور بر مهارت آکادمیک درک مطلب زبان آموزان کرده است. از اینرو، 80 نفر از زبان آموزان از دو کلاس کامل انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه، یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش تقسیم شدند. طی یک ترم محقق روش سنتی و قدیمی تدریس را در گروه کنترل، و روش تکلیف محور را در گروه آزمایش بکار گرفت. با گرد آوری داده ها، نتایج مقایسه دو گروه نشان داد اگرچه نمرات فراگیران در هر دو گروه در آزمون ثانویه افزایش یافته است، اما تفاوت آماری قابل ملاحظه ای بین عملکرد کلی زبان آموزان در دو گروه به چشم خورد. در نتیجه این میانگین نمرات بالاتر نشان میدهد که روش تکلیف محور و فعالیتهای مشارکتی، پتانسیلی در ارتقاء یادگیری مهارت خواندن فراگیران دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، یافته های مصاحبه با اساتید نشان داد که آنها دیدگاه مثبتی پیرامون اجرای روش تکلیف محور، و تمایل به استفاده از برخی فعالیت های این روش در دروس پیش رو دارند.
۴.

Learner Engagement with Structuring and Problematizing in Scaffolded Writing Tasks: A Mixed-MethodsMultiple Case Study

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
The present study set out to delineate to what extentfive intermediate learners engaged in structuring and problematizing scaffolding in two writing tasks. The study aimed at illuminating how the participants engaged with structuring and problematizing scaffolds cognitively, behaviorally, and affectively.  Learners’ written essays, think-aloud protocols, and interviews shaped the data sources which were analyzed both quantitatively and qualitatively. Modifications made in the final drafts were quantitatively analyzed to provide insight into the behavioral engagement of participants with scaffolds. The profundity of cognitive engagement was gauged by the interview questions designed to elicit the depth of processing and illuminate whether participants had merely noticed the existence of a problem or they had understood what was required to be done. Researcher also compared the use of cognitive and metacognitive operations after learners were presented with structuring and problematizing scaffolds through the analysis of think-aloud protocols generated in final drafts each session. Finally, attitudinal and affective engagement was gauged qualitatively through interviews.  The results indicated that structuring scaffolds engaged learners more behaviorally, cognitively, and affectively compared to problematizing scaffolds. Implications for instructors and material developers are discussed.
۵.

درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی

کلید واژه ها: زبان فارسی زبان پریشی بروکا درک نوا پریشی منحنی های آهنگ توانایی های واجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۸۴۷
نوا پریشی یکی از اختلالات تولید گفتار است که در آن بیماران زبان پریش قادر به کاربرد درست علائم نواختی نیستند. نواخت همچنین نشانه ای ضروری برای درک زبان گفتاری است. پژوهش حاضر که از نوع تجربی است با هدف بررسی درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا انجام شده است. آزمودنی های این پژوهش تعداد ٣ نفر مرد فارسی زبان هستند که بصورت ساده و هدفمند از میان بیماران زبان پریش مراجعه کننده به واحد گفتار درمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم شهر مشهد انتخاب شدند. درک منحنی های آهنگ بیماران با استفاده از آزمونی که بر اساس آزمون درک منحنی های آهنگ در زبان پریشی برای زبان فارسی بومی شده بود، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که افراد زبان پریش بروکا قادر به تشخیص هر سه منحنی آهنگ (جملات خبری، پرسشی و تأکیدی ویژه) مورد آزمون بودند. اما، آنها عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد گروه شاهد داشتند. بنابراین بطور کلی، پژوهش حاضر تأیید می کند که درک منحنی های آهنگ و به تبع آن توانایی های واجی تقریبأ سالم باقی مانده است.
۶.

مقایسه کنش زبانی دانش آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش آموزان عادی در دوره دوم متوسطه

کلید واژه ها: دانش آموزان عادی هوش کنش زبانی دانش آموزان استعدادهای درخشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۰۳
هدف از این پژوهش مقایسه کنش زبانی دانش آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش آموزان عادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی در مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. این دانش آموزان از طریق روش نمونه گیری ساده از میان دانش آموزان دبیرستان آیت الله سعیدی و دبیرستان شهید مطهری منطقه شش تهران و دانش آموزان مدارس استعداد درخشان علامه حلی مناطق 5 و 7 انتخاب شدند. با استفاده از آزمون هوشی کتل فرم الف، دانش آموزان در دو گروه تیزهوش و عادی جای داده شدند. حجم نمونه در هر گروه 60 نفر و مجموع کل نمونه ها 120 دانش آموز بود. برای بررسی کنش زبانی نمونه ها، مشخصه های زبانی از جمله نحو، صرف و واژگان به کمک آزمون محقق ساخته مرتبط با زبان فارسی ارزیابی شد. داده های به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. در سطح توصیفی از آزمون همبستگی به کمک استفاده از شاخص های آمار نظیر میانگین، انحراف معیار و واریانس به منظور بررسی رابطه هریک از مهارت های نحو، صرف و واژگان به طور جداگانه در نمونه های هر گروه استفاده شد همچنین جهت مقایسه میانگین دو گروه از آزمون تی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که میان کنش زبانی دانش آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد که در خرده آزمون نحو (001/0p=)، صرف (001/0p=) و واژگان (001/0p=) این تفاوت ها دیده شده است (فرض 05/0p
۷.

The Interaction between Involvement Load Hypothesis Evaluation Criterion and Language Proficiency: A Case in Vocabulary Retention

کلید واژه ها: evaluation Involvement Load Hypothesis Task-Induced involvement Involvement Index Proficiency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
A long-standing debate among the vocabulary researchers is the depth of processing to learn vocabulary. This paper is a quantitative research which considers a revision in the “involvement load hypothesis” proposed by Laufer and Hulstijn in 2001. It investigates the role of proficiency and evaluation in this hypothesis in order to better reveal its potential contribution to vocabulary learning. It was based on task-induced involvementthat comparesdifferent tasks in incidental vocabulary acquisition in EFL context. The participants were 66 learners fromtwo different English institutes who were classified into two major high and low proficient groups based on Nelson Proficiency Test. The participants in each group were randomly assigned to three tasks prepared to compare“moderate”, “strong”, and “no evaluation” in involvement load hypothesis.The “strong evaluation”subgroup (making original sentences) in low proficiency supported Laufer and Hulstijn’s hypothesis and yielded better retention of the target words. The study suggests that the level of proficiency and evaluation in task induced involvementneeds reconsideration. The results have implications for language teachers, materials developers, and syllabus designers.
۸.

اختلالات نوایی در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان: تولید

کلید واژه ها: تولید زبان فارسی زبان پریشی بروکا نوای گفتار واج شناسی لایه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
سکته مغزی می تواند بر توانایی فرد در به کارگیریِ مناسب ویژگی های آکوستیکی به عنوان پارامترهای نوای گفتار در سطح جمله اثر منفی بگذارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ماهیت اختلالات آوایی در سطح جمله در بیماران زبان پریش بروکای فارسی زبان در چارچوب نظریه واج شناسی لایه ای است، که به منزله نظریه ای مطرح در واج شناسی آهنگ به شمار می رود. آزمودنی های این پژوهش، سه نفر مرد فارسی زبان بودند که به صورت هدفمند از میان بیماران زبان پریشِ مراجعه کننده به واحد گفتاردرمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم شهر مشهد انتخاب شدند. این بیماران دچار ضایعه ای در نیمکره چپ و به ویژه ناحیه پیشانی گیجگاهی بودند. پارامترهای آکوستیکی دیرش، شدت و اجزاء پایانی فرکانس پایه که جملات پرسشیِ آری نه را از جفت خبری آن ها متمایز می سازد، در یک تکلیف روخوانی در این بیماران سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان داد که افراد زبان پریش بروکا قادر به تولید جملات پرسشی آری نه و جفت خبری آن ها بر اساس اجزاء پایانی پارامتر فرکانس پایه بودند؛ اما آن ها عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد گروه شاهد داشتند. به طورکلی، پژوهش حاضر تأیید می کند که توانایی زبان شناختی بیماران زبان پریش فارسی زبان به منظور متمایز ساختن جملات خبری از پرسشی تقریباً سالم باقی مانده است. نیز، این پژوهش بر اهمیت نیمکره چپ در تولید نوای گفتار و حساسیت ناحیه پیشانی گیجگاهی به منحنی های نوایی در سطح جمله صحه می گذارد.
۹.

Exploring Persian Commercials Based on the Halliday’s Systemic-Functional Grammar

کلید واژه ها: Systemic-Functional Grammar Ideational Metafunction Interpersonal Metafunction Advertisement

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
Advertisement has long been used as a tool for informing and attracting audiences in different ways. This study aims at investigating the linguistic tools of advertisement in Persian on the basis of Halliday’s systemic-functional grammar theory. The data of this study were gathered from written and verbal commercial advertisements which were recorded and rewritten in order to investigate verbal groups in the sentences in terms of process and function types and subsequently compare the two bodies. The results showed that material and relational processes had highest frequency in Persian language in terms of ideational metafunction. From the interpersonal metafunction perspective, information function was frequent in most cases. Regarding these factors, there was no significant difference between verbal and written bodies.
۱۰.

جایگاه مکتب های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۴۷
اهمیت فلسفه در تمامی زمینه های علوم بشری بر کسی پوشیده نیست. ظهور مکتب های فلسفی در طول تاریخ در راستای پاسخگویی به زوایای پنهان دانش بشری بوده است. در حوزه تعلیم و تربیت، مکتب های مختلف فلسفی نظیر ایده الیسم، رئالیسم و غیره اندیشه ها و دیدگاه های خود را در ارتباط با آموزش بمفهوم کلی آن و ابعاد مرتبط با آن مطرح کرده اند. مبانی نظری حوزه آموزش زبان انگلیسی نیز بی تردید از اندیشه های مکتب های فلسفی الهام گرفته است. نظر به اهمیت موضوع فلسفه تعلیم و تربیت و نقش محوری آن در برنامه درسی، روش تدریس، نقش معلم و فراگیر در آموزش و دیگر ابعاد مهم در فرایند تعلیم و تربیت، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ارتباط مبانی فلسفی مکتب های تعلیم و تربیت و حوزه آموزش زبان انگلیسی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تأثیراصول فلسفی هر یک از مکتب های مذکور در رویکرد های مختلف آموزش زبان در خلال سده بیستم و نیز عصر حاضر قابل مشاهده و بررسی می باشد.
۱۱.

Vocabulary Learning Strategies Used by Extroverted and Introverted Iranian EFL Students

کلید واژه ها: Introversion Extroversion Vocabulary Learning Strategies (VLSs) EFL Learners Eysenck Personality Inventory (EPI)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۴
The present study is a research which explores the relationship between introversion/extroversion and the use of vocabulary learning strategies. The participants were 80 male and female EFL students of University of Sistan and Baluchestan who had studied EFL at the university for at least two years and were randomly selected. The participants were selected after excluding those who got L scores of above 4 or 5 from the EPI personality inventory. They were then divided into two groups of introverts and extroverts based on the Eysenck Personality Inventory (EPI). The independent sample t-test was run to examine if there is a significant relationship between the students’ personality type (intro/extra) and their use of vocabulary learning strategies. It was found that there is no difference between introverts and extroverts in the overall use of vocabulary learning strategies as well as in the use of cognitive, memory, and social strategies. However, a significant difference was found between these two groups in the use of determination strategies. It was also found that of the four categories, determination strategies were the most frequently used category by all the participants. The results also revealed that extroverts used vocabulary learning strategies more frequently than their introverted counterparts.
۱۲.

Use of Cohesive Ties in English as a Foreign Language Students’ Writing

تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
This study aims to understand certain linguistic and semantic resources for the text construction, namely the constructs of cohesion, coherence. The analysis of cohesive ties was conducted on the writing samples of 40 subjects (20 most coherent and 20 least coherent) Iranian undergraduates of English. This prompted us to identify the dominant types of cohesive devices used in most coherent writing samples. The analysis of data revealed that both the writing samples were found highly dense in the use of reference. The correlation analysis also didn’t show any overlap between the referential ties and coherence.. Hence, we can claim that referential ties don’t play any role in making a text coherent. Among the five major types of cohesive classes, substitution and ellipsis were found least frequently used in both the writing samples. Their occurrence was less than 1%. It, therefore, seems that the two types of cohesive devices aren’t widely used in written discourse. In the collective data, since, their occurrence is not even noticed in any of the writing scripts where as they could be the most dominant type of cohesion of spoken discourse.
۱۳.

The Role of Content-Based Texts to Motivate Students

کلید واژه ها: ESP Materials English Proficiency Content

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۴
In recent years a great number of books have appeared in various fields of ESP، and the number is increasing every year. These books are specially prepared and adapted for foreign students possessing varying degrees of language skills. Experts believe that the production of ESP books is a vital task that requires several stages and procedures. To produce these materials، special attention should be paid to the age of the learners their English background، their level of knowledge in specialist field and the teaching method. The best should be done to provide materials which enable the learners to increase their English proficiency، learn the required skills for communication، and achieve their terminal behavior. Since the majority of university graduates in Iran are not equipped with sufficient knowledge of English to read and understand the original specialized textbooks، this paper aimed to test the appropriateness of materials used in ESP classes، based on a study conducted at Chabahar Maritime University. The finding of this research rejected the null hypothesis، because the observed t. was 2.83 and the value of critical t.’ with the 49 degrees of freedom at the .05 level was 2، and this signifies that the novel content based texts motivated the students and improved their English proficiency.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان