علی مالمیر

علی مالمیر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبان شناسی/دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

The Effect of Dogme Language Teaching (Dogme ELT) on L2 Speaking and Willingness to Communicate (WTC)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۰
Dogme Language Teaching (Dogme ELT) is an innovative learner-centered methodology and a movement for teaching English (or any other L2) that primarily focuses on face-to-face interaction between teacher and learners and among the learners themselves (Thornbury, 2009) without using any preplanned and established instructional materials, syllabuses, or preset activities. Despite many claims by the proponents, research evidence for Dogme ELT is very limited; accordingly, this sequential explanatory mixed-method study sought to examine the effect of Dogme ELT on L2 speaking andwillingness to communicate (WTC)across different proficiency levels among Iranian EFL learners at a private language institute. Participants included 14 intermediate, 12 upper-intermediate, and 12 advanced level learners from both genders in three intact classes as the experimental groups. Three other intact classes comprising 13 intermediate, 13 upper-intermediate, and 11 advanced level learners, respectively were selected as control groups who received the mainstream communicative language teaching (CLT) for their L2 instruction. The treatments continued for two subsequent semesters including thirty 1.5-hour sessions. Quantitative data analysis using two-way ANCOVA revealed that Dogme ELT was more effective than CLT only for the advanced but not for the intermediate and upper-intermediate learners’ speaking and WTC. Qualitative data analysis revealed that most advanced and only some upper-intermediate learners had positive attitudes about Dogme ELT. The findings of the current investigation suggest that Dogme ELT should be used for advanced EFL levels and its application should be done with more caution.
۲.

The Integration of Explicit Instruction and Implicit Meaning-Focused Experience for L2 Vocabulary Development: The Comparative Effect of Time Sequence

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۲
The combination of implicit meaning-focused input and explicit instruction has been suggested by recent research as very effective for learning L2 vocabulary; however, the time sequence for such juxtaposition has not been adequately examined through empirical studies. Therefore, this study sought to find the optimal time for combining explicit and implicit L2 vocabulary instruction using an explanatory mixed-method design. A convenience sample of 62 upper-intermediate EFL learners from three intact classes participated in this study. The Test of Academic Word List (Version A) that assesses Coxhead’s (2000) Academic Word List (AWL) was administered as a pertest. The reading book, Focus on Vocabulary 2, that has been developed based on the AWL was used for giving meaning-forced input. The target words were explicitly pre-taught in Class A (n=22), taught concurrent with encountering them in the reading text in Class B (n=20), and post-taught in Class C (n=22). Version B of the AWL Test was used as the posttest and after a 14-day retention interval (RI) as the delayed posttest. Then, 25% of the learners were orally interviewed about their attitudes toward the treatment they received. Quantitative data analysis using one-way ANCOVA revealed that explicit teaching during the reading was the optimal time and could help learners significantly do better on the immediate and delayed post-tests followed by pre-teaching. Qualitative analysis also verified the obtained quantitative results. The findings of this study imply that explicit vocabulary teaching during the reading should be practiced by EFL teachers/learners for fostering vocabulary development.
۳.

بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه های سه هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۰
در پژوهش حاضر، میزان رعایت اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه های سه هجایی بررسی شده است. بدین منظور، لغات دو فرهنگ لغت مهشید مشیری و نیز دوره دوجلدی معین بررسی شد و در بین حدود صد هزار واژه بررسی شده، فقط 269 واژه سه هجایی با هجای آغازین cvcc پیدا شد. سپس توالی واکه ها و توالی همخوان ها، استخراج و با استفاده از مقیاس رسایی گوسکوآ (2004)، رعایت اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی ساخت های هجایی (c)vcc.cv(c)(c).cv(c)(c) نشان می دهند واکه های  a/و eو/o   نسبت به  ɑ/ و i و/u  تمایل بیشتری دارند تا در جایگاه هسته هجای اول ظاهر شوند. در بین واکه های کوتاه نیز واکه /a/ اولویت دارد. به عبارتی، واکه های رساتر بسامد بیشتری دارند. همچنین، کاهش میزان رسایی در خوشه همخوانی هجای اول با فراوانی 212 مورد (معادل 78 درصد داده ها)، شاهدی بر رعایت اصل توالی رسایی در این توالی درون هجایی است. در بررسی قانون مجاورت هجا نیز مشخص شد در مرز هجای اول و دوم تمایل به نقض این قانون وجود دارد؛ به طوری که در 133 مورد، افزایش میزان رسایی وجود دارد.
۴.

The Contribution of Lexical, Grammatical, and Propositional Knowledge Preparation to L2 Listening Comprehension

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۲۵
Listening comprehension is a multifaceted L2 skill and its actual mastery has proved challenging for many EFL learners (Matthews, 2018). Pre-listening supports may help us change the dire situation in developing effective listening competence. Therefore, the current study tried to examine the effect of vocabulary preparation, grammar instruction and background knowledge activation as pre-listening tasks on the listening comprehension among 95 Iranian intermediate EFL learners in three experimental groups who were randomly selected from among 142 Iranian EFL learners after administration of a paper-based TOEFL. In group A, the teacher elaborated on the difficult grammatical structures of the listening comprehension (LC) test and the students did some exercises. Group B practiced related difficult words using synonyms, antonyms, and sentence examples. In group C, some topical knowledge about the content of the LC test was given and discussed. After the treatment, a valid researcher-made LC test was given to all groups. This procedure was followed for four more listening texts and after each treatment, a valid researcher-made LC test based on the text was administered. Data analysis using one-way ANOVA and Scheffe test revealed that background knowledge activation and vocabulary preparation significantly improved learners’ listening performances; however, grammar preparation did not exert a significant influence on EFL listening comprehension. These results were confirmed by the experts’ attitudes in the subsequent qualitative phase of the study. These findings suggest that EFL teachers should use background knowledge activation and lexical preparation prior to the main listening tasks.
۵.

تلفیق مفهومی: مطالعه موردی واژه «نطق» در قرآن کریم

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۸
  یکی از علوم کاربردی در پژوهش های قرآنی، بهره گیری از علم معنا شناسی در این پژوهش هاست. در این پژوهش تلاش بر این است که یکی از مصادیق قوه نطق در انسان یعنی مشتقات واژه «نطق» در قرآن بررسی شود. نکته ای که در زمینه کاربرد این واژه در زبان قرآن کریم مطرح می باشد، این است که مشتقات این واژه در زبان قرآن کریم برای اشاره به سخن گفتن غیرانسان نیز به کار رفته است و این در حالی است که زبان شناسان و واژه شناسان عرب کاربرد این واژه و مشتقات آن را ویژه انسان دانسته اند. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در چارچوب نظریه تلفیق مفهومی مؤید این واقعیت است که کاربرد مشتقات «نطق» برای اشاره به سخن گفتن غیرانسان در زبان قرآن کریم به منظور تقریب ذهن بشر به حقایق غیرمادی با واسطه اشیا و پدیده های ملموس و عینی جهان مادی است. قرآن کریم برای بیان مفاهیم انتزاعی همچون روشن شدن حقایق بر انسان در روز قیامت، از تلفیق مفاهیم عینی و ملموس بهره برده است.
۶.

The Contribution of General High-Frequency, Core-Academic, and Academic-Technical Words to ESP Reading Comprehension

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۷
Reading is recognized as being the most important skill needed by ESP learners in their field of study, and vocabulary knowledge is the most widely discussed component of effective ESP reading per se. However, research on how much the different types of words exert substantial influences over ESP reading comprehension remains scanty. To address this lacuna, the present study aimed to examine the degree of contribution made by general high-frequency, core-academic, and technical-academic words to 127 Iranian learners studying Psychology at three state universities in Tehran, Iran. Three researcher-made and validated tests were used to measure the three aforementioned types of vocabulary knowledge accompanied by an ESP reading test. Data analysis using multiple regression revealed that the core-academic words and technical-academic words significantly contributed to the ESP reading comprehension, explaining about 92% of the variance in reading scores, but knowledge of general high-frequency words was not a significant contributor. Moreover, teaching core-academic and technical-academic words did not have a significant effect on ESP reading comprehension in the short term, yet a low significant difference was observed for technical academic words in the long term. Findings of this study imply that direct teaching of the core-academic and technical-academic words can help ESP learners improve their reading over time. The article ends with pedagogical implications and suggestions for future research.
۷.

مقاله به زبان انگلیسی: ساختار راهبردهای یادگیری توانش منظورشناختی: بررسی راهبردهای ترجیحی زبان آموزان دارای توانایی منظورشناختی کم (The Construct of Interlanguage Pragmatic Learning Strategies: Investigating Preferences of High vs. Low Pragmatic Performers)

کلید واژه ها: راهبردهای یادگیری توانش منظورشناختی راهبردهای کلی یادگیری زبان راهبردهای عملکرد منظورشناختی زبان آموزان دارای عملکرد منظورشناختی قوی یا ضعیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
حیطه مطالعات منظورشناسی در دو دهه گذشته شاهد تحقیقات رو به رشد بوده است. یکی از زمینه هایی که در مورد توانش منظورشناختی زبان خارجی کمتر بررسی شده است، نقش راهبردهای یادگیری زبان است که به طور خاص برای توسعه دانش منظورشناختی زبان آموزان به کار می رود. برای پاسخ به این خلاء تحقیقاتی، در تحقیق حاضر سعی شده است که مهم ترین راهبردها ی یادگیری توانش منظورشناختی به کار برده شده توسط زبان آموزان ایرانی با عملکرد قوی و ضعیف منظور شناختی مشخص شود. این تحقیق در دو مرحله انجام شد. در مرحله ی نخست، آزمون چهارگزینه ای منظورشناختی شامل پنج کنش کلامی پربسامد زبان انگلیسی به 500 زبان آموز ایرانی داده شد. در مرحله ی دوم، از 80 زبان آموز با قوی ترین و از 80 زبان آموز با ضعیف ترین عملکرد در آزمون منظورشناختی اجرا شده مصاحبه به عمل آمد و پاسخ های آنها ضبط شد. مهم ترین راهبردهای یادگیری توانش منظورشناختی از مصاحبه های ضبط شده زبان آموزان با عملکرد منظورشناختی قوی و ضعیف شناسایی و استخراج شد. راهبردهای استخراج شده براساس تقسیم بندی کوهن (2005, 2010)، نتایج تحقیق حاضر، و نیز تقسیم بندی راهبردهای کلی یادگیری زبان ارائه شده توسط آکسفورد (1990)، طبقه بندی شدند. راهبردهای یادگیری توانش منظورشناختی مشخص شده به شش دسته تقسیم شدند: حافظه ای، شناختی، فراشناختی، اجتماعی، جبرانی، و عاطفی. نتایج آماری نشان داد زبان آموزانی که عملکرد منظورشناختی قوی تری داشتند راهبردهای شش گانه ی فوق الذکر را بیشتر از زبان آموزان با عملکرد منظورشناختی ضعیف به کار برده بودند. مهم ترین نتیجه گیری تحقیق حاضر این است که استفاده بیشتر از راهبردهای یادگیری توانش منظور شناختی، عملکرد قوی تر و توسعه بیشتر توانش منظورشناحتی زبان آموزان زبان خارجی را به همراه دارد. مهم ترین کاربرد آموزشی این تحقیق این است که راهبردهای یادگیری توانش منظورشناختی را بایستی به زبان آموزان یاد داد تا بتوان دانش منظورشناختی آنها را به طور کلی و توانش مربوط به کنش های کلامی آنها را به طور خاص ارتقا داد.
۸.

ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مشترک در ایران

کلید واژه ها: ایران روش DEA صندوق مشترک عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک شاخص های شارپ آلفای جنسن ترینر و سورتینو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۹
صندوق های مشترک سرمایه گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می گیرند. در این مقاله تلاش می شود در چارچوب روش های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص های عملکرد و رتبه بندی صندوق ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان