علی مالمیر

علی مالمیر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبان شناسی/دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

The Comparative Effects of Technology-Mediated TBLT, Problem-Based Instruction Online, Online Flipped Learning, and Lecture-Based Online Teaching on EFL Learners’ Online Language Learning Self-Regulation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: online flipped learning online language learning self-regulation problem-based instruction online technology-mediated task-based language teaching

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
Learners’ self-regulation is of paramount importance in online language learning. Thus, the present study was conducted to compare three online instructional methods of Technology-Mediated Task-Based Language Teaching (TM-TBLT), Problem-Based Instruction Online (PBIO), and Online Flipped Learning (OFL) with each other and with lecture-based online teaching in terms of their effect on language learners’ self-regulation.  To this end, 120 intermediate-level English learners were selected through convenience sampling, screened through the Oxford Quick Placement Test (OQPT), and assigned (randomly) to one control and three experimental groups. They received instruction according to the principles of TM-TBLT, PBIO, OFL and a conventional lecture-based method, respectively. The data were collected using an online self-regulated English learning (OSEL) questionnaire and analyzed using Analysis of Covariance (ANCOVA). The findings revealed that all three experimental treatments had significant effects on online language learning self-regulation. The comparisons showed that all three instructional methods were equally effective in improving the participants’ online self-regulation. The findings will have practical implications for teachers to choose the best-fitting online instructional methods for improving learners’ self-regulation in online contexts. These findings can also help syllabus designers and material developers to write syllabi or create materials with special attention to fostering language learners’ self-regulation.
۲.

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با متغیر میانجی تعارض دانشگاه رازی کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش هیجانی تعارض عملکرد کارکنان دانشگاه رازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۳
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه با متغیر میانجی تعارض مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها و اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه اعم از کارمندان، اعضاء هیات علمی و مدیران می باشند، که با استفاده از جدول کرجس مورگان ۱۹۶ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. و تعداد ۱۹۶ پرسشنامه در بین کارکنان توزیع گردید و تجزیه و تحلیل شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز (۱۹۹۸)، پرسشنامه هوش هیجوانی شیرینگ (۱۹۹۶) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵) می باشد. یافته ها: یافته ها نشان داد که هوش هیجانی کارمندان بر عملکرد آنها تاثیر مثبت و معنی داری می گذارد، تعارض نیز به صورت مستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت داشته است، نتیجه گیری: در نهایت الگوی مفهومی پژوهش از برازش لازم برخوردار بوده و تایید می کند که هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با متغیر میانجی تعارض تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۳.

کیفیت فرهنگ های دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی از دیدگاه مترجمان، مدرسان و زبان آموزان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۸
با توجه به اهمیت فرهنگ نگاری دو زبانه ونیز فقدان تحقیقات میدانی در زمینه دیدگاه استفاده کنندگان از فرهنگ های دوزبانه، مطالعه آمیخته حاضر به بررسی دیدگاه های مترجمان، مدرسان، و زبان آموزان ایرانی نسبت به کیفیت فرهنگ های مکتوب و برون خط/برخط دوزبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به-انگلیسی پرداخته است. مطالعه آمیخته حاضر در چند گام اصلی انجام شد. نخست، پرسشنامه لیکرت با ۳۰ سوال پنج گزینه ای و پنج سوال تشریحی که محقیقن آن را طراحی و اعتبارسنجی کرده بودند، توسط ۳4 مترجم، 86 استاد دانشگاه که مدرس دروس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته مطالعات ترجمه بودند و ۲۵۴ دانشجوی رشته کارشناسی مطالعات ترجمه، تکمیل شد. در گام دوم، به صورت تصادفی با ۱۰ درصد از مشارکت کنندگان در بخش کمی مطالعه از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی، و یا از طریق شبکه های مجازی اجتماعی مصاحبه به عمل آمد. در گام آخر، بحث های گروه کانونی با برخی دانشجویان مطالعات ترجمه صورت-گرفت. تجزیه و تحلیل مشترک داده های کمی و کیفی روشن ساخت که مشارکت کنندگان دیدگاه منفی نسبت به کیفیت فرهنگ های فارسی به انگلیسی داشتند و علیرغم بهتر دانستن کیفیت فرهنگ های انگلیسی به فارسی نواقصی نظیر پوشش کم واژگان چند کلمه ای، اصلاحات، کلمات هم نشین، انشقاق های آنها، کمبود مثال های مفید و بروز نبودن معال ها را برای آنها برشمردند. همچنین، مشارکت کنندگان معتقد بودند که کیفیت فرهنگ های دوزبانه مکتوب به مراتب از فرهنگ های برون خط و برخط بهتر است. آزمون غیرپارامتری کروسکال-والیس نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه های مدرسان، مترجمان، و زبان آموزان نسبت به کیفیت فرهنگ های دو زبانه انگلیسی-فارسی وبالعکس وجود نداشت. فرهنگ نگاران می توانند از نتایج این مطالعه در تهیه-وتدوین فرهنگ های دو زبانه انگلیسی به فارسی و بالعکس بهره ببرند.
۴.

استعاره دستوری اسم سازی و بازنمایی ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام: رویکرد دستور نقش گرای نظام مند

کلید واژه ها: استعاره دستوری اسم سازی بازنمایی ایدئولوژیک برجسته سازی گفتمان شناسی انتقادی برجام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۹
پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی برجسته سازی و حاشیه رانی کنش ها و واکنش ها در بازنمایی ایدئولوژیک متن، به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش است که یک گفتمان سیاسی، چگونه از فرایند اسم سازی برای توصیف وقایع و رخدادها بهره می برد و این کاربرد در خدمت چه اهدافی است. بدین منظور متون سخنرانی رؤسای جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پس از امضای توافق هسته ای برجام در سال 2015 از نگاه گفتمان شناسی انتقادی انتخاب شده است. در بخش اول تحلیل داده ها تعداد 508 بند شناسایی و تحلیل شده است، که شامل متن کامل سخنرانی طرفین مذاکره است. در بخش دوم تحلیل ها، کاربرد استعاره دستوری اسم سازی در پوشش اخبار تحولات پیرامون توافق هسته ای، در بازه زمانی پس از خروج آمریکا از توافق لغایت گام پنجم ایران در کاهش تعهدات برجامی، در دو رسانه داخلی و دو رسانه خارجی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است نقش اسم سازی در بازنمایی های متفاوت از رویدادی واحد در رسانه های گفتمان های رقیب، نمایان شود. داده های این بخش نیز شامل 8 عنوان خبری از رسانه های چهارگانه فوق در پنج مقطع زمانی خاص است، که در آن ها تحولی عمده پیرامون توافق برجام صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد هم در تنظیم متن سخنرانی دو رئیس جمهور و هم در پوشش تحولات سیاسی پیرامون توافق هسته ای توسط رسانه ها، استعاره های دستوری اسم سازی بیش از آنکه به دنبال حذف کنش گر از کانون توجه مخاطب باشد، به دنبال برجسته سازی خود کنش است و گفتمان های رقیب با این برجسته سازی ها به دنبال القای معنای موردنظر خود به مخاطب هستند.
۵.

بازنمایی های ایدئولوژیک در رسانه: بررسی بازتاب تحولات برجام در رسانه ها بعد از خروج آمریکا لغایت گام نهایی ایران در کاهش تعهدات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: بازنمایی ایدئولوژیک نظام گذرائی برجام شبکه خبر شبکه پرس تی وی صدای آمریکا‏ شبکه خبری بی بی سی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف پژوهش حاضر تبیین بازنمایی های ایدئولوژیک و جهت دار تحولات سیاسی در رسانه های خبری منتخب است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و با ترکیبی از روش های کمّی و کیفی به تحلیل داده ها پرداخته است. بدین منظور عناوین برگزیده دو رسانه داخلی (وبسایت شبکه خبر و شبکه پرس تی وی) به نمایندگی از گفتمان جمهوری اسلامی و دو رسانه خارجی (وبسایت صدای آمریکا بخش فارسی و بی بی سی بخش انگلیسی) به نمایندگی از گفتمان طرف غربی در بازه زمانی خروج آمریکا از توافق، لغایت گام نهایی ایران در کاهش تعهدات هسته ای بررسی شد. داده های موردنظر با استفاده از مبانی نظری گفتمان انتقادی و چارچوب نظری هلیدی در زبان شناسی نقش گرا تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی زبان شناختی عناوین خبری در این رسانه ها نشان می دهد که هریک از گفتمان ها در تلاش هستند که مسئولیت شکست برجام را متوجه گفتمان رقیب سازند. تحلیل زبانی عناوین خبری رسانه های گفتمان های رقیب مؤید این رویکرد ایدئولوژیک است. هم چنین رسانه ها به نمایندگی از طرف گفتمان خودی در تلاش هستند که با برجسته ساختن اقدامات مثبت خود و انتساب ویژگی های مقبول به گفتمان متبوع خویش، تصویری مثبت از خود ارائه نمایند. آن ها در این مسیر با برجسته سازی برخی کنش ها و کنشگران، برخی دیگر را به حاشیه می رانند و گاه با ارائه اطلاعات ناقص و جهت دار به ذهن مخاطب جهت می دهند.
۶.

Cultivating L2 Pragmatic Comprehension through Computerized vs. Non-Computerized Instruction, Multiuser Virtual Environments (MUVEs) and Mobile Augmented Reality Games (MARGs)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: CALL Mall pragmatics Technology-mediated Intervention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۴
Pragmatic comprehension is a central albeit under-researched dimension of pragmatic competence in which most EFL learners suffer from serious deficiencies; therefore, the current study was launched to compare the effects of the Non-Computer Mediated Instruction (NCMI) with Computer-Mediated Instruction (CMI), Multiuser Virtual Environments (MUVEs), and Mobile Augmented Reality Games (MARGs) on Iranian EFL learners’ comprehension of English speech-acts. Moreover, this study attempted to cross-compare the effects of the implicit, explicit, and balanced combination of explicit and implicit instruction and synchronous vs. asynchronous CMI impacts on learners' speech-act pragmatic comprehension. Seven equal size groups of 20 upper-intermediate EFL learners took part in this study. Three NCMI groups (implicit, explicit, and balanced explicit-implicit), two synchronous and asynchronous CMI groups (SCMI & ACMI), one MUVE group, and a MARG group were taught based on their assigned 10 two-hour sessions treatments. A validated listening pragmatic comprehension test was used as a pretest and post-test. Data analysis using one-way ANCOVA showed that the utilised MUVE (OpenSim) was more effective than other types of treatments on learners’ pragmatic comprehension development, and both CMI and NMCI were also better than the used MARGs (Batman Bat-Tech Edition and Harry Potter-Wizards Unite). Moreover, those explicit and balanced explicit-implicit interventions were significantly better than the implicit instruction. Finally, the SCMI could enhance L2 pragmatic comprehension significantly better than the ACMI. These findings pedagogically imply the use of MUVEs, SCMI, and balanced explicit-implicit interventions can strengthen L2speech-act pragmatic comprehension.
۷.

The Contribution of Various Dimensions of L2 Identity to L1 National Identity: A Case of the Iranian EFL Context(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Identity Dimensions L2 Identity Multidimensional L2 Identity Questionnaire (MLIQ) National identity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
The two most important defining aspects of L1 national identity are language and social belonging that are manifested through the individual’s inclinations toward the mother tongue or the official language and the sociocultural heritage of the country in which people are living. Moreover, based on the available literature, L2 identity may also exert an influence over the L1 national identity; however, this claim has not been securitized through valid large-scale and comprehensive surveys. Therefore, this study sought to shed light on the relationship between various second language identity dimensions (SLID) and L1 national identity. A sample of 1018 Iranian EFL learners who were selected based on the purposive snowball sampling filled out a researcher-made and validated Multidimensional L2 Identity Questionnaire (MLIQ) and a National Identity Questionnaire (NIQ). Data analysis using multiple regression revealed that the constructed SLID model could significantly contribute to the L1 national identity. The results also showed that the following four dimensions of SLID were significant predictors of national identity: transitive vs. intransitive, convergent vs. divergent, homogeneous vs. heterogeneous, and active vs. passive dimensions. Among these, active vs. passive and convergent vs. divergent dimensions had strong contributions to explaining the degree of the L2 national identity. These findings can help EFL teachers and learners develop a positive L2 identity with balanced dimensions that also promotes L1 national identity
۸.

The Effect of Definition, Fill-in-the-Blank, and Sentence Writing Exercises on the Acquisition, Retention, and Production of Lexical vs. Grammatical Collocations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: fill-in-the-blanks grammatical collocations L2 definitions lexical collocations Production Retention vocabulary acquisition writing exercises

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
It is widely acknowledged that collocations play a crucial role in second or foreign language learning by enabling learners to know more about language chunks and lexical strings. Although many studies have examined L2 learners’ collocational competence, comparatively less research has been carried out to probe into the effective instruction and exercises for enhancing the acquisition, retention, and production of lexical (e.g. make a mistake ) vs. grammatical ( on purpose ) collocations. Therefore, the present study attempted to explore the effect of L2 definitions, fill-in-the-blanks, and sentence writing exercises on the acquisition, retention, and production of lexical vs. grammatical collocations. The data were collected from 66 EFL participants who were studying English at a private language institute. First, an Oxford Placement Test (OPT) was given to homogenize the learners. Then, the participants were divided into three groups, each receiving one of the three different types of exercises including definitions, fill-in-the-blanks, and sentence writing exercises. Data analysis using multivariate ANOVA (MANOVA) indicated that learners who received the sentence writing treatment significantly outperformed those learners who received definition and fill-in-the-blank exercises in the acquisition, retention, and production of lexical vs. grammatical collocations. Moreover, fill-in-the-blanks could help the participants learn, retain, and remember both types of collocations significantly better than the L2 definitions. These findings have some pedagogical implications for learning and teaching lexical and grammatical collocations.
۹.

رابطه بین توانش تعامل بینافرهنگی معلمان زبان خارجه و دانش منظورشناختی زبان آموزان در زمینه کنش های کلامی پربسامد انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توانش تعامل بینافرهنگی توانش منظورشناختی کنش های کلامی پربسامد فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
توانش بینافرهنگی معلمان زبان خارجه و درک و آگاهی آنان از تفاوت ها و تشابهات بین فرهنگی یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت حرفه ای آنهاست. یکی از زیرمجموعه های توانش تعاملی که تاثیر بسیار زیادی از دانش بینافرهنگی معلمان و کاربرد آن در آموزش کلاسی می پذیرد، دانش منظورشناختی است. بنابراین، مطالعه حاضر تلاش کرده است رابطه بین توانش بینافرهنگی تعاملی معلمان زبان خارجه و میزان دانش منظورشناختی زبان آموزان آنها را در زمینه کنش های کلامی پربسامد مورد بررسی قرار دهد. مشارکت کنندگان، 85 معلم زبان انگلیسی  و 610 زبان آموز ایرانی سطح متوسطه بالا و پیشرفته آنها بودند و بین 4  تا ۷ سال زبان انگلیسی را در موسسات آموزشی مطالعه کرده و کتاب مکالمه آمریکایی امریکن فایلرا به اتمام رسانده بودند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه توانش تعامل بینافرهنگی ژائو (2011) توسط 85 معلم زبان انگلیسی تکمیل شد و سپس 610 زبان آموز متوسطه بالا و پیشرفته زبان انگلیسی موسسات هدف، به آزمون سه گزینه ای کنش های کلامی پربسامد انگلیسی تاج الدین و مالمیر (2015) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند منظوره روشن ساخت که بین میزان توانش بینافرهنگی معلمان زبان خارجه و دانش کنش های کلامی آنها رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت. طبق نتایج این مطالعه، برای ارتقاء توانش منظورشناختی زبان آموزان می بایست معلمان زبان خارجه توانش بینافرهنگی خود را از تفاوت ها و تشابهات زبان خارجه و زبا ن مادری زبان آموزان گسترش دهند.
۱۰.

بازنمایی های ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام؛ مطالعه موردی سخنرانی رؤسای جمهور ایران و آمریکا رویکرد نقش گرای نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توافق هسته ای تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی ایدئولوژیک برجسته سازی حاشیه رانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
در تاریخ 23 تیرماه سال 1394 ایران و شش قدرت جهانی پس از دو سال مذاکره به توافقی درزمینه برنامه هسته ای ایران دست یافتند. این توافق که به توافق برجام معروف شد، نقطه پایانی بر چندین سال تحریم های بین المللی علیه ایران بود. پژوهش حاضر به تحلیل بازنمایی های متفاوت رؤسای جمهوری ایران و آمریکا از توافق هسته ای برجام می پردازد. این پژوهش تلاشی در جهت کاربست نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی در تبیین بازنمایی های ایدئولوژیک است. در بخش تحلیل گفتمان توصیفی ابتدا داده ها از منظر نظام گذرایی از دو جنبه مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این بخش ابتدا نوع فرایند به کارگرفته شده و بسامد هریک از فرایندها در متن داده ها مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس پس از شناسایی مشارکان اصلی در متن، نوع نقشی که به هریک از آن ها سپرده شده مورد تحلیل قرار گرفته است. داده ها در این بررسی برگرفته از نخستین موضع گیری رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پس از حصول توافق برجام است. نتایج نشان می دهد اوباما بیشتر بر کنش ها و روحانی بر توصیف تمرکز دارد. هر دو رئیس جمهور برخی مشارکان را در حاشیه قرار می دهند و برخی را برجسته می سازند. طرفین در توصیف های خود از قرارداد به دنبال بازنمایی مثبت گفتمان خودی و ساختارشکنی معنای موردنظر گفتمان رقیب هستند.
۱۱.

The Interplay of Action, Context, and Linguistic vs. Non-linguistic Resources in L2 Pragmatic Performance: The Case of Requests and Refusals(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صورت های زبانی صورت های غیرزبانی فعالیت منظورشناختی بافت منظورشناختی جفت های کمینه تقاضا و رد تقاضا ساخت های مکالماتی (TCUs)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
Despite the critical relationships among pragmatic action, context, and linguistic vs. non-linguistic resources for producing various adjacency pairs in foreign or second language (L2) exchanges, their interplay has not been adequately investigated. Therefore, the present study examined these relations in the production of request-refusal adjacency pairs. The needed data were collected from 108 upper-intermediate to advanced EFL learners. Three hundred conversations were audio-recorded from learners’ role-plays that involved making request-refusal adjacency pairs. MAXQDA software was used for data transcription, codification, and analysis. Data analysis revealed that request-refusal adjacency pairs were co-constructed in discursive contexts through multiple turns using both linguistic and nonlinguistic turn construction units (TCUs). Learners significantly used more linguistic rather than nonlinguistic TCUs and more sentential and clausal TCUs than phrasal and lexical TCUs. Moreover, the use of pauses and continuers was significantly more than laughter, facial expression, and body language. These findings have some pedagogical implications for teachers to raise learners’ awareness of context, action, and linguistic and nonlinguistic TCUs in the production of speech act adjacency pairs.
۱۲.

The Effect of Interactionist vs. Interventionist Models of Dynamic Assessment on L2 Learners’ Pragmatic Comprehension Accuracy and Speed(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: dynamic assessment interactionist DA interventions DA pragmatic comprehension accuracy pragmatic comprehension speed

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
Various models of Dynamic Assessment (DA) have been used in L2 pragmatic instruction and have proved their significant contributions to pragmatic production; however, there is a paucity of research regarding their implementation for pragmatic comprehension. Therefore, this study sought to investigate the effects of interactionist and interventionist models of DA on the accuracy and speed of pragmatic comprehension among a convenience sample of 60 advanced EFL learners who were randomly assigned into two DA groups and a control group. A listening pragmatic comprehension test developed and validated by Garcia (2004) was used both as a pretest and as a posttest. During the 14-session treatment, the interactionist DA group received metapragmatic instruction about 28 conversations, and learners interacted with each other and the teacher. Assistance and scaffolding were continuously provided by the teacher as the more knowledgeable other (MKO) within the learners’ Zone of Proximal Development (ZPD). The interventionist DA class received its treatment based on DA procedures as presented by Lantolf and Poehner (2010). However, the Non-DA group only received metapragmatic instruction about the conversations from the instructor without any DA-based intervention or interaction. Data analysis using one-way ANCOVA revealed that study groups differed in their pragmatic comprehension accuracy and speed: DA groups significantly outperformed the control group. The interventionist DA group did significantly better than the interactionist DA group for pragmatic accuracy but nor for pragmatic comprehension speed. The pedagogical implication of the study is that teachers can utilize interventionist and interactionist DA to foster learners’ pragmatic comprehension accuracy.
۱۳.

نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning (فناوری در آموزش ویادگیری زبان دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
کتب مختلفی برای بررسی جایگاه فناوری در آموزش زبان خارجه نوشته شده است که به گفته منتقدان، اغلب آنها در نیل به اهداف خود چندان موفق نبوده اند. اما کتاب فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم که توسط Caral A. Chapell و Shanon Sauro گردآوری و در سال 2017میلادی توسط انتشارات Wiley Blackwell منتشر شده است، تصویر جامعی از حیطه های اصلی فناوری در آموزش و فراگیری زبان دوم ارائه می کند. این کتاب هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده و نقدی هم بر مطالب آن نوشته نشده است، لذا این مطالعه تلاش کرده است که ضمن معرفی کتاب، نقد علمی دقیقی هم بر آن داشته باشد. نقاط قوت کتاب شامل جامعیت کتاب، تخصص نویسندگان کتاب و فصول آن، بروز بودن نسبی مطالب، نوآوری و بروزرسانی، انسجام شکلی و محتوایی و نیز اعتبار منابع استفاده شده است. نقد اصلی وارد شده برکتاب که ناشی از ماهیت دائم التغییر فناوری های نوین در آموزش است، عدم گنجاندن برخی از دستاوردهای و نرم افزارهای جدید، حجم زیاد مطالب، فشردگی اطلاعات و بحث های نظری صرف بدون معرفی عملی فناوری های مطرح شده است. اما درکل کتاب ارزش علمی بالایی داشته و می تواند خلاصه ی مفید و جامعی از حیطه های مختلف کاربرد فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم ارائه دهد.
۱۴.

Interlanguage Pragmatic Learning Strategies (IPLS) as Predictors of L2 Social Identity: A Case of Iranian Upper-Intermediate and advanced EFL Learners(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: L2 Social Identity Interlanguage Pragmatic Learning Strategies (IPLS) Investment pragmatic competence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
Interlanguage pragmatic learning strategies (IPLS) as particularly tailored language learning strategies for acquiring L2 pragmatic knowledge have been recently paid paramount attention in the pragmatics literature. These strategies are, therefore, related to some other social variables which are central to pragmatic development such as L2 social identity. Because of the importance of the IPLS and the rarity of research about the relationship between IPLS and with L2 social identity as a highly pragmatic-oriented variable, the current study tried to investigate the contribution of various forms of IPLS to L2 social identity among a randomly selected sample of 125 upper-intermediate to advanced EFL learners at a state university in Iran. During the two-phased data collection procedure, first, the participants filled out Locastro’s (2001) L2 social identity questionnaire, and then Malmir and Tajeddin’s (2015) IPLS inventory in two subsequent sessions. Data analysis using multiple regression revealed that all types of IPLS were significant contributors to L2 social identity except for the memory IPLS. Among the other five types of IPLS, social IPLS was a significant and strong contributor to L2 social identity. Affective and compensatory IPLS were significant moderate contributors to L2 social identity; however, metacognitive and cognitive interlanguage pragmatic learning strategies were weak albeit significant predictors of Iranian EFL learners’ social identity in English as an L2. The results of this study imply that L2 teachers can enhance social identity among the learners by fostering the knowledge of various forms of IPLS.
۱۵.

The Effect of Dogme Language Teaching (Dogme ELT) on L2 Speaking and Willingness to Communicate (WTC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Dogme ELT CLT L2 speaking language proficiency willingness to communicate (WTC)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
Dogme Language Teaching (Dogme ELT) is an innovative learner-centered methodology and a movement for teaching English (or any other L2) that primarily focuses on face-to-face interaction between teacher and learners and among the learners themselves (Thornbury, 2009) without using any preplanned and established instructional materials, syllabuses, or preset activities. Despite many claims by the proponents, research evidence for Dogme ELT is very limited; accordingly, this sequential explanatory mixed-method study sought to examine the effect of Dogme ELT on L2 speaking andwillingness to communicate (WTC)across different proficiency levels among Iranian EFL learners at a private language institute. Participants included 14 intermediate, 12 upper-intermediate, and 12 advanced level learners from both genders in three intact classes as the experimental groups. Three other intact classes comprising 13 intermediate, 13 upper-intermediate, and 11 advanced level learners, respectively were selected as control groups who received the mainstream communicative language teaching (CLT) for their L2 instruction. The treatments continued for two subsequent semesters including thirty 1.5-hour sessions. Quantitative data analysis using two-way ANCOVA revealed that Dogme ELT was more effective than CLT only for the advanced but not for the intermediate and upper-intermediate learners’ speaking and WTC. Qualitative data analysis revealed that most advanced and only some upper-intermediate learners had positive attitudes about Dogme ELT. The findings of the current investigation suggest that Dogme ELT should be used for advanced EFL levels and its application should be done with more caution.
۱۶.

چندمعناییِ واژه «بیان» در قرآن کریم: نگرش چندمعنایی نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیان معنی شناسی شناختی شبکه معنایی چندمعنایی نظام مند قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
یکی از مناقشات اصلی در بحث های زبان گذر (cross-linguistic)، بحث قابلیتِ ترجمه از زبانی به زبان دیگر است. در این پژوهش به بررسیِ ترجمه های صورت گرفته از واژه «بیان» ازسوی مترجمان و مفسران قرآن پرداخته شده است. نگاهی به این ترجمه ها و تفاسیر مؤید چندمعناییِ واژه «بیان» نزد این افراد است. هدف از انجامِ این تحقیق، تعیینِ معنای مرکزیِ واژه «بیان» در قرآن کریم است؛ زیرا اعتقادِ نگارندگان بر این است که دانستنِ معنای مرکزیِ این واژه ما را در تعیینِ ترجمه ای دقیق تر از این واژه یاری خواهد کرد. به منظورِ پاسخگویی به پرسشِ پژوهش درزمینه معنای مرکزیِ واژه «بیان»، تمامی مواردِ کاربردِ واژه «بیان» در قرآن استخراج شد و سپس واژه مذکور به عنوانِ نمونه ای از واژه های چندمعنا، در چارچوبِ چندمعناییِ نظام مندِ معرفی شده توسط تایلر و ایوانز در چارچوب معنی شناسیِ شناختی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایجِ حاصل از تحلیل داده ها مؤید این واقعیت است که واژه «بیان» در قرآن به عنوانِ اصطلاحی پوششی برای اشاره به هرگونه آشکارساختنِ مافی الضمیر به کار رفته است. نگارندگان معتقدند اگرچه این آشکارساختن می تواند ازطریقِ زبان نیز صورت پذیرد، اما با توجه به این واقعیت که انسان از طرق دیگر نیز قادر به آشکارساختنِ مافی الضمیر است، برابردانستنِ «بیان» با زبان در ترجمه این واژه (آن گونه که در برخی از ترجمه ها و تفاسیر شاهد هستیم) ترجمه دقیقی نیست و بهترین برابرنهاد برای این واژه همانا پرده برداری از مافی الضمیر است.
۱۷.

The Integration of Explicit Instruction and Implicit Meaning-Focused Experience for L2 Vocabulary Development: The Comparative Effect of Time Sequence(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: explicit teaching implicit teaching Vocabulary development Vocabulary Retention Meaning-focused experience

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
The combination of implicit meaning-focused input and explicit instruction has been suggested by recent research as very effective for learning L2 vocabulary; however, the time sequence for such juxtaposition has not been adequately examined through empirical studies. Therefore, this study sought to find the optimal time for combining explicit and implicit L2 vocabulary instruction using an explanatory mixed-method design. A convenience sample of 62 upper-intermediate EFL learners from three intact classes participated in this study. The Test of Academic Word List (Version A) that assesses Coxhead’s (2000) Academic Word List (AWL) was administered as a pertest. The reading book, Focus on Vocabulary 2, that has been developed based on the AWL was used for giving meaning-forced input. The target words were explicitly pre-taught in Class A (n=22), taught concurrent with encountering them in the reading text in Class B (n=20), and post-taught in Class C (n=22). Version B of the AWL Test was used as the posttest and after a 14-day retention interval (RI) as the delayed posttest. Then, 25% of the learners were orally interviewed about their attitudes toward the treatment they received. Quantitative data analysis using one-way ANCOVA revealed that explicit teaching during the reading was the optimal time and could help learners significantly do better on the immediate and delayed post-tests followed by pre-teaching. Qualitative analysis also verified the obtained quantitative results. The findings of this study imply that explicit vocabulary teaching during the reading should be practiced by EFL teachers/learners for fostering vocabulary development.
۱۸.

بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه های سه هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان فارسی واج آرایی اصل توالی رسایی قانون مجاورت هجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۸۹۲
در پژوهش حاضر، میزان رعایت اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه های سه هجایی بررسی شده است. بدین منظور، لغات دو فرهنگ لغت مهشید مشیری و نیز دوره دوجلدی معین بررسی شد و در بین حدود صد هزار واژه بررسی شده، فقط 269 واژه سه هجایی با هجای آغازین cvcc پیدا شد. سپس توالی واکه ها و توالی همخوان ها، استخراج و با استفاده از مقیاس رسایی گوسکوآ (2004)، رعایت اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی ساخت های هجایی (c)vcc.cv(c)(c).cv(c)(c) نشان می دهند واکه های  a/و eو/o   نسبت به  ɑ/ و i و/u  تمایل بیشتری دارند تا در جایگاه هسته هجای اول ظاهر شوند. در بین واکه های کوتاه نیز واکه /a/ اولویت دارد. به عبارتی، واکه های رساتر بسامد بیشتری دارند. همچنین، کاهش میزان رسایی در خوشه همخوانی هجای اول با فراوانی 212 مورد (معادل 78 درصد داده ها)، شاهدی بر رعایت اصل توالی رسایی در این توالی درون هجایی است. در بررسی قانون مجاورت هجا نیز مشخص شد در مرز هجای اول و دوم تمایل به نقض این قانون وجود دارد؛ به طوری که در 133 مورد، افزایش میزان رسایی وجود دارد.
۱۹.

The Contribution of Lexical, Grammatical, and Propositional Knowledge Preparation to L2 Listening Comprehension(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Background Knowledge Activation grammar instruction L2 listening comprehension Schemata Scripts Vocabulary Preparation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
Listening comprehension is a multifaceted L2 skill and its actual mastery has proved challenging for many EFL learners (Matthews, 2018). Pre-listening supports may help us change the dire situation in developing effective listening competence. Therefore, the current study tried to examine the effect of vocabulary preparation, grammar instruction and background knowledge activation as pre-listening tasks on the listening comprehension among 95 Iranian intermediate EFL learners in three experimental groups who were randomly selected from among 142 Iranian EFL learners after administration of a paper-based TOEFL. In group A, the teacher elaborated on the difficult grammatical structures of the listening comprehension (LC) test and the students did some exercises. Group B practiced related difficult words using synonyms, antonyms, and sentence examples. In group C, some topical knowledge about the content of the LC test was given and discussed. After the treatment, a valid researcher-made LC test was given to all groups. This procedure was followed for four more listening texts and after each treatment, a valid researcher-made LC test based on the text was administered. Data analysis using one-way ANOVA and Scheffe test revealed that background knowledge activation and vocabulary preparation significantly improved learners’ listening performances; however, grammar preparation did not exert a significant influence on EFL listening comprehension. These results were confirmed by the experts’ attitudes in the subsequent qualitative phase of the study. These findings suggest that EFL teachers should use background knowledge activation and lexical preparation prior to the main listening tasks.
۲۰.

تلفیق مفهومی: مطالعه موردی واژه «نطق» در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نطق معنا شناسی شناختی تلفیق مفهومی قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۵۲
  یکی از علوم کاربردی در پژوهش های قرآنی، بهره گیری از علم معنا شناسی در این پژوهش هاست. در این پژوهش تلاش بر این است که یکی از مصادیق قوه نطق در انسان یعنی مشتقات واژه «نطق» در قرآن بررسی شود. نکته ای که در زمینه کاربرد این واژه در زبان قرآن کریم مطرح می باشد، این است که مشتقات این واژه در زبان قرآن کریم برای اشاره به سخن گفتن غیرانسان نیز به کار رفته است و این در حالی است که زبان شناسان و واژه شناسان عرب کاربرد این واژه و مشتقات آن را ویژه انسان دانسته اند. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در چارچوب نظریه تلفیق مفهومی مؤید این واقعیت است که کاربرد مشتقات «نطق» برای اشاره به سخن گفتن غیرانسان در زبان قرآن کریم به منظور تقریب ذهن بشر به حقایق غیرمادی با واسطه اشیا و پدیده های ملموس و عینی جهان مادی است. قرآن کریم برای بیان مفاهیم انتزاعی همچون روشن شدن حقایق بر انسان در روز قیامت، از تلفیق مفاهیم عینی و ملموس بهره برده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان