ابراهیم بالایی خوبستانی

ابراهیم بالایی خوبستانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی عوامل مؤثر بر وصول درآمد مالیاتی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیات (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
در اقتصاد کنونی، مالیات از ابزارهای مهم مالی دولت می باشد و با توجه به اهمیت آن در اقتصاد کشور و همچنین در فرایند توسعه و بازسازی یکی از اصلی ترین ابزارها در جهت خصوصی سازی، تعدیل ثروت و توزیع مجدد درآمد به شمار می رود. یکی از مهمترین عوامل مرتبط بر ظرفیت مالیاتی، نگرش، برداشت و رفتار مردم در ارتباط با مالیات است که به فرهنگ مالیاتی مشهور است.در این فرآیند مردم باید نقش حاکمیتی دولت را از قبیل ایجاد امنیت درک کنند و بپذیرند ایفای این نقش هزینه بردار است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالیاتی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب شهر تهران را مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار دهد. به عبارت دیگرهدف از این مطالعه پاسخگویی به این سؤال است که : مهمترین عوامل موثر بر وصول درآمد مالیاتی کدامند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی است. و همچنین از نظر جمع آوری داده، میدانی می باشد چرا که از طریق بررسی نظرات و دیدگاه های ماموران امور مالیاتی ، ارتباط بین متغیرهای تحقیق یعنی ابعاد متغیّر مستقل، و متغیّر وابسته مشخص می شود. در تحقیق حاضر با توجه به اینکه جامعه آماری شامل مدیران، مأموران و مؤدیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران می باشد، تعیین دقیق تعداد افراد به دلیل محدودیتهای موجود به راحتی امکان پذیر نیست، بنابراین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر برآورد گردید. نتایج به دست آمده از عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالیاتی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نشان داد که بیشترین تأثیر بر وصول درآمدهای مالیاتی توسط میزان مالیات شکل می گیرد. همچنین تبعیض مالیاتی و نظام مالیاتی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۲.

مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 95-1391)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۰
ﭘﺲ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺧیﺮ، ﺑﺴیﺎری از ﺷﺮکﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮدی کﺎرآﻣﺪﺗﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎیی ﺑﺮای اﻓﺰایﺶ ﻓﺮوش و کﺎﻫﺶ ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎ و دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣیﺑﺎﺷ ﻨﺪ. ﺑﻨ ﺎﺑﺮایﻦ، ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺰیﻨﻪ کﺎرآﻣﺪﺗﺮیﻦ راه ﺑﺮای دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑیﺸ ﺘﺮ و ﻧﻬﺎیﺘ ﺎً اﻓﺰایﺶ رﺷﺪ ﺷﺮکﺖ اﺳﺖ. موضوع اﺻﻠی ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳی مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش، ﺗﺼﻮیﺮ کﺎﻣﻠی از ﭼﮕﻮﻧﮕی رﺷﺪ و درآمد ﺷﺮکﺖﻫ ﺎ اراﺋ ﻪ ﻣ ی دﻫ ﺪ. یﻌﻨ ی آن ک ﻪ ﺷ ﺮکﺖ ﻫ ﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻼش ﻣیکﻨﻨﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش، ﺗﻌﺪاد کﺎرکﻨﺎن ی ﺎ اﻧ ﺪازه دارای ی ﻫ ﺎ را اﻓ ﺰایش دﻫﻨﺪ کﻪ ﻧﻬﺎیﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰیﺶ ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎ ﻣیﮔﺮدد. در ایﻦ ﻣﻮرد، راﺑﻄ ه رﺷ ﺪ–ی ﺎدﮔیﺮی ﻣﻤک ﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿیﺢ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮی رﺷﺪ ﺷﺮکﺖ را ارائه ندهد. اهمیت این مطالعه در آن است که به گونه ای تجربی به سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نشان خواهد داد که چه متغیرهایی بر خوانایی و قابلیت فهم گزارشهای مالی شرکتها تأثیرگذار هستند. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر به بررسی مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس که طی سالهای 1391 تا 1395 در ایران فعالیت داشته اند. که از تعداد 495 شرکت حاضر،تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیریت درآمد با میزان خوانایی گزارشهای مالی شرکتها رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگر بین مدیریت درآمد، شاخص فوگ و شاخص طول سند رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان