کلید واژه ها: Professional teaching ethics Virtual Education teachers

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱-۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

Introduction: Increasing the quality of virtual education is one of the main concerns of the education system in most countries of the world. In educational centers, virtual education has a special place, and to improve it, the professional ethics of teachers should be taken into consideration. Considering this importance, the aim of the present study was to investigate the position of professional ethics of teachers in virtual education of schools. Materials and Methods: The research was a review method, in order to achieve the goal of the research, in addition to electronic education books and virtual education in this field, articles related to the research keywords from 2004 to 2022 from the databases of Civilica, Magiran, Sid, Researchgate, Science direct, was reviewed. Conclusion: The results showed that the improvement of virtual education in schools, in addition to the need for information and communication technology infrastructure, the ability of teachers and students to use new technologies and the interaction between teachers and students, requires the professional ethics of teachers and the observance of ethics. is teaching Therefore, one of the factors that can affect the virtual education of schools is the professional ethics of teachers. Based on this, the ethical topics of teaching and its concepts should be included in the educational courses of students of cultural universities and in-service training for teachers. At the time of application, new technologies in education should be given serious attention and emphasis, and efforts should be made to institutionalize teaching ethics among teachers.

متن

تبلیغات