آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

رشد شهری تصادفی منجر به توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی می شود. تغییرات کاربری اراضی در مناطق شهری به طورمعمول بازتاب توسعه اقتصادی و رشد جمعیت می باشد. شهر پارس آباد نیز به عنوان یک شهر نوبنیاد در سال های اخیر توسعه فیزیکی زیادی پیداکرده است. این توسعه باعث تغییر در کاربری اراضی شهر و اراضی پیرامون شهر شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی و میدانی، ابزار مورداستفاده جهت تجزیه و تحلیل در این تحقیق نیز نرم افزارهای Envi 5 ، Idrisi Selva ، Arc GIS 10.1 می باشد. در این تحقیق به منظور تحلیل توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی در طی دوره های مختلف از داده های سنجش ازدور و تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده TM سال 1368، لندست سنجنده ETM + سال 1381، لندست 8 سال 1394 استفاده شده است . برای تحلیل تغییرات از تابع Crosstab در محیط نرم افزار Idrisi Selva استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که مساحت اراضی ساخته شده شهری، از 278 هکتار در سال 1368 به 560 هکتار در سال 1381 و 820 هکتار در سال 1394 رسیده است که این میزان توسعه شهری به ضرر کاربری های دیگر بخصوص کاربری اراضی بایر و مزارع بوده است، به طوری که مساحت کاربری اراضی بایر از 1059 هکتار در سال 1368 به 192 هکتار در سال 1394 کاهش پیداکرده است.

Assessment and Analysis of Physical Development and Land Use Changes on Parsabad Moghan City Using Remote Sensing Data

Random urban growth leads to urban development and land use changes. Changes in land use in urban areas typically reflect the economic development and population growth. Parsabad city as a newly established city in recent years has seen rapid physical development as well. This expansion causes changes in land use of the city and suburbs. The research method is descriptive-analytical, data collection method is documentary and field method, and tools used in this research for analyzing the data include ENVI 5, IDRISI SELVA, and ARC GIS softwares. In this study in order to analyse urban development and land use changes during different periods, remote sensing data, Landsat sensor TM in 1989 satellite images, the ETM 2002 Landsat, and Landsat 8 (OLI) 2015 on June months have been used. For analyzing the changes, Crosstab function in Idrisi Selva’s environement is used. The results showed that build-up urban land area has expanded from 278 hectares in 1989 to 560 hectares in 2002 and 820 hectares in 2015 year. The amount of urban development play a major role at the Loss of other lands, especially barren and farm lands, subsequently led to declination of barren land area from 1059 hectares in 1989 to 192 hectares in 2015.

تبلیغات