مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی سابق)

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی سابق)

چشم انداز جغرافیایی پاییز و زمستان 1385 شماره 3

مقالات

۲.

ررسی آثار و پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجرین افغان در شهر زابل

۴.

بررسی چند روش تلفیق لایه های اطلاعاتی برای تهیه نقشه شدت چهره های فرسایش آبی در مناطق کوهستان

نویسنده:

کلید واژه ها: نقشه اشکال فرسایش سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۷۷۵
۶.

بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی مراکز آموزشی منطقه 15 تهران با استفاده از GIS

کلید واژه ها: تهران مراکز آموزشی GIS برنامه ریزی شهری توزیع جغرافیایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۸۱۲
۷.

جایگاه و نقش سیستم های پیش بینی و هشدار سیلاب در کاهش اثرات مخرب سیل

کلید واژه ها: مدیریت ریسک بحران بلا پیش بینی سیلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۶۸
۸.

امکان سنجی توسعه صنعت جهانگردی در شهرستان اردبیل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳