آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

تأمین مسکن اقشار کم درآمد، یکی از مشکلات دولت هاست. خانوارهای کم درآمد بخش زیادی از درآمد سالیانه خود را صرف مسکن می نمایند بنابراین هر دولتی در راستای رفاه جامعه ضروریست به تامین مسکن بپردازد. اهمیت مسکن اجتماعی، به علت تامین مسکن مناسب دهک های پایین و تعدیل چالش های مهم آن با توجه به محدودیت منابع انرژی و افزایش تقاضا می باشد. بخش ساختمان، از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان بویژه در ایران است. طراحی صحیح مسکن از اتلاف انرژی جلوگیری می کند لذا طراحی مسکن اجتماعی با رویکرد مصرف بهینه انرژی به عنوان سیاست کلان اقتصادی و اجتماعی در این پژوهش مورد توجه می باشد. اگر ایران به همین روند در تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی ادامه دهد تهدیدی جدی برای اقتصاد محسوب می شود. اهداف کلی شامل کاهش سهم مسکن در سبد هزینه زندگی و مصرف بهینه انرژی در مسکن اجتماعی می باشد. روش پژوهش تحلیلی- میدانی و شبیه سازی مدل پیشنهادی در تهران می باشد که ضمن حفظ قیمت مناسب، با بهینه سازی مصرف انرژی به تقاضای مسکن پاسخ دهد. بدوا طراحی مسکن اجتماعی طبق استانداردهای طراحی و بر مبنای هزینه تمام شده، بهینه سازی پارامترهای موثر در مصرف انرژی چون فرم، جهت گیری، همسایگی، جزییات اجزای ساختمانی و ... صورت گرفته و نهایتا نشان داده شده طرح پیشنهادی نسبت به وضع موجود، مطلوب تر می باشد. نتایج حاصله، ارائه راهکارهای دارای توجیه اقتصادی طرح مسکن اجتماعی با بهینه سازی در مصرف انرژی می باشد.

Social Housing Design with Energy Optimization Approuch in Tehran

Providing housing for low-income groups is one of the problems for governments. Low-income households spend much of their annual income on housing, so it is imperative for every government to provide housing for the welfare of society. The importance of social housing is due to the provision of adequate housing for the lower deciles and the adjustment of its important challenges due to limited energy resources and increased demand. The building sector is one of the largest energy consumers in the world, especially in Iran. Proper housing design avoids energy waste. Therefore, social housing design with the approach of optimal energy consumption as macroeconomic and social policy is considered in this study. If Iran continues the same process in energy production, transmission, distribution and consumption, it will pose a serious threat to the economy. The overall goals include reducing the share of housing in the living cost basket and optimizing energy use in social housing. The research method is analytical, field and simulation of the proposed model in Tehran, while maintaining affordable prices, respond to the housing demand by optimizing energy consumption. Initially, social housing was designed in accordance with design standards and based on cost, optimization of energy-efficient parameters such as form, orientation, neighborhood, details of building components, etc. and finally it was shown that the proposed scheme was more desirable than the existing one. The obtained results are providing solutions with economic justification of social housing plan by optimizing energy consumption.

تبلیغات