آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵

چکیده

اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، این سؤال مطرح می شود که آیا همچنان اضطرار از جمله علل رافع مسؤولیت مدنی است؟ در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق اضطرار در مسؤولیت مدنی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

The Legal and Juridical Study of the Concept and Conditions of Necessity and its Effect on Civil Liability

Necessity is the one of the circumstances that causes one person to avoide an existence or near risk enter to damage on the other person. For realization, the necessity must exist in some conditions and with existing these conditions, at the time of enforcing of waver of article 55 of the former Islamic penalty code, there will be different opinions among the lawyers. With elimination that waver in new penalty code, the question is that whether necessity is one of factors that raises the civil liability or not? In this article, the author consider the concept, conditions, effects and cases of necessity in civil liability.

تبلیغات