آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان های تحصیلی با نقش واسطه ای هویت تحصیلی بود. برای دستیابی به این هدف، 348 دانش آموز دبیرستانی دختر شهر یاسوج با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده( فیتز پاتریک و ریچی، 1994)، هیجان های تحصیلی(پکران و همکاران، 2005) و پرسشنامه هویت تحصیلی( واز و ایزاکسون، 2008) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد اثر مستقیم جهت گیری گفت و شنود بر هیجان های تحصیلی معنادار بوده، اما اثر مستقیم جهت گیری همنوایی بر هیجان های تحصیلی معنادار نبوده است. به استثنای اثر مستقیم جهت گیری همنوایی بر سبک هویت موفق، همه اثرات مستقیم الگوهای ارتباطی گفت و شنود و همنوایی بر سبک های هویت تحصیلی(موفق، دیررس، دنباله رو و سردرگم) معنادار بوده است. همچنین اثر مستقیم همه سبک های هویت بر هیجان های تحصیلی مثبت و اثر مستقیم سبک های هویت تحصیلی سردرگم و دیررس بر هیجان های تحصیلی منفی معنادار بوده است. نتایج همچنین نشان داد الگوهای ارتباطی خانواده از طریق هویت تحصیلی بر هیجان های تحصیلی اثر غیر مستقیم و معنادار دارد. در مجموع، نتایج بیانگر آن بود که هویت تحصیلی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان های تحصیلی دانش آموزان، نقش واسطه ای دارد.

The relationship between family communication patterns and academic emotions with the mediator role of the academic identity

This study aimed to investigate the relationship between family communication patterns and academic emotions with the mediating role of academic identity. To achieve this goal, 348 female high school students in Yasouj were selected by multi-stage cluster sampling method and They answered questionnaires of family communication patterns (Fitzpatrice & Ritchie, 1994), academic emotions (Pekrun et al, 2005), and the Academic Identity Questionnaire (Was & Isaacson, 2008). The results of path analysis showed that the direct effect of conversational orientation on academic emotions was significant, but the direct effect of conformity orientation on academic emotions was not significant. Except for the direct effect of conformity orientation on achievement identity style, all direct effects of conversational and conformity communication patterns on academic identity styles (moratorium, closure, diffusion, and achievement) were significant. Also, the direct effect of all identity styles on positive academic emotions and the direct effect of diffusion and moratorium academic identity styles on negative academic emotions was significant. The results also showed that family communication patterns through academic identity have an indirect and significant effect on academic emotions. Overall, the results indicated that academic identity played a mediating role in the relationship between family communication patterns and students' academic emotions.

تبلیغات