آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

پژوهش حاضر از دیدگاه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته شامل 21 گویه استخراج شده از پرسش نامه های معتبر مربوط به ارزیابی اثربخشی آموزش مجازی است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و شامل 382 دانشجوی دانشگاه پیام نور استان اصفهان است که در سال تحصیلی 1400-1401 با سامانه LMS تعلیم دیده و به پرسش نامه پاسخ داده اند. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید متخصصان و صاحب نظران قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 94 درصد برآورد گردید که نشان دهنده پایایی قابل قبول آزمون است. با تحلیل اکتشافی اعمال شده تعداد 2 عامل شامل رضایت از کیفیت آموزش و رضایت از کیفیت فنی سامانه استخراج شد. این دو عامل در کل 42/53 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. مطابق نتایج حاصل عامل ها با یکدیگر رابطه معنادار دارند و مقادیر شاخص ها در محدوده مورد پذیرش قرار دارد. پرسش نامه رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان از سامانه آموزش الکترونیکی LMS از برازش قابل قبولی برخوردار است و می توان از این پرسش نامه در این دانشگاه استفاده کرد.

Validation of Student Satisfaction Questionnaire of Payam Noor University E-Learning System (LMS)

The present study from the target perspective is the type of applied research and based on the data collection method is a descriptive-correlational research. Data collection tools included, a researcher -made questionnaire consisting of 21 items extracted from valid questionnaires related to the effectiveness of virtual education. The random sampling method is clustered and includes 382 students of Isfahan Payam Noor University who were trained by LMS in the academic year 1401-1400 and answered the questionnaire. The content validity of the questionnaire was approved by experts, and its reliability was estimated at 94 % using Cronbach's alpha, indicating acceptable reliability. With the applied exploration analysis, 2 factors, including satisfaction with the quality of education and satisfaction with the technical quality of the system, were extracted. These two factors explain 53.42 % of the total variance. According to the results of the factors, they have a significant relationship with each other and the values of the indicators are within the acceptance range. Isfahan Payam Noor University Student Satisfaction Questionnaire with LMS E-learning Organization has a good fit. So this questionnaire can be used at this university.

تبلیغات