الهام حری نجف آبادی

الهام حری نجف آبادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

اعتبارسنجی پرسش نامه رضایت دانشجویان از سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور (LMS)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 238
پژوهش حاضر از دیدگاه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته شامل 21 گویه استخراج شده از پرسش نامه های معتبر مربوط به ارزیابی اثربخشی آموزش مجازی است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و شامل 382 دانشجوی دانشگاه پیام نور استان اصفهان است که در سال تحصیلی 1400-1401 با سامانه LMS تعلیم دیده و به پرسش نامه پاسخ داده اند. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید متخصصان و صاحب نظران قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 94 درصد برآورد گردید که نشان دهنده پایایی قابل قبول آزمون است. با تحلیل اکتشافی اعمال شده تعداد 2 عامل شامل رضایت از کیفیت آموزش و رضایت از کیفیت فنی سامانه استخراج شد. این دو عامل در کل 42/53 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. مطابق نتایج حاصل عامل ها با یکدیگر رابطه معنادار دارند و مقادیر شاخص ها در محدوده مورد پذیرش قرار دارد. پرسش نامه رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان از سامانه آموزش الکترونیکی LMS از برازش قابل قبولی برخوردار است و می توان از این پرسش نامه در این دانشگاه استفاده کرد.
۲.

ترکیب فن آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: منطق فازی ارزشیابی آموزشی معیارهای آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 182
ارزشیابی آموزشی همواره فرآیندی مهم، وقت گیر و هزینه بر در سیستم های آموزشی بوده است. از سوی دیگر دستیابی به نتیجه قابل اعتماد بدون استفاده از معیارهای مناسب، امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله با استفاده از معیارهای منطق فازی، سیستمی جهت ارزشیابی نحوه آموزش مدرسان پیشنهاد شده است. منطق فازی از روش های نوین استنتاج محسوب می شود و در ترکیب با رایانه به عنوان ابزاری قدرتمند در کاربردهای مختلف استفاده می شود. مراحل این تحقیق بدین صورت است که ابتدا با آمارگیری از استادان با تجربه و مسلط به دانش و فن آوری های نوین آموزشی، داده های مورد نیاز جمع آوری گردیده است. سپس به عنوان مطالعه موردی، شیوه های مؤثر در آموزش ریاضیات مقطع کارشناسی با استفاده از روش های نوین و ایده های منطق فازی مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، با استفاده از تحقیقات انجام شده، یک سیستم فازی جهت ارزشیابی آموزشی، طراحی و با نرم افزار MATLAB پیاده سازی شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که با استفاده از این سیستم پیشنهادی (در مطالعه موردی انجام شده)، ارزشیابی مؤثرتری از عملکرد آموزشی مدرسان امکان پذیر است و مدرسان می توانند با استفاده از این سیستم، اقدام به اصلاح و افزایش بهره وری روند آموزش خود نمایند. همچنین این تحقیق نشان داد که با استفاده از استنتاج فازی خطاهای ارزشیابی کاهش یافته و از حالت مطلق گرای منطق کلاسیک عاری گردیده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان