آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

هدف این مقاله مطالعه مردم نگارانه مواجهه فرهنگ محلی در شهر بانه با کالاهای جهانی است. به لحاظ نظری مقاله حاضر در چارچوب نظریه های فرهنگ مصرف مدعی است که مواجهه با امر جهانی را بایستی در ارتباط با هویت، بازار جهانی نئولیبرال و ایدئولوژی های جمعی فهمید. در پژوهش حاضر هم زمان با مشاهده مشارکتی با پانزده نفر مصاحبه انجام شد. نتیجه های حاکی از آن است که 1) فرهنگ های مصرف محلی بیشترین تأثیر را از ایدئولوژی های بازار و سازوکارهای تبلیغاتی آن می پذیرد و نقش ویژگی های ملی و دینی در برساخت معنا محدود به بازار است و بنابراین جهانی شدن و کالاهای جهانی فرهنگ مصرف استانداردی را خلق کرده اند که معانی مندرج در آن متمایز از فرهنگ محلی است، 2) مصرف محلی بدون فرهنگ مواجهه، چاره ای جز پذیرش منطق  بازار ندارد و 3) بازاری شدن و تجاری شدن عرصه های عمومی و خصوصی مردم محلی فرایند رو به گسترشی است که همگان را درگیر کرده و منجر به واکنش های اخلاقی و اتخاذ استراتژی های هویتی و عامیانه انطباق شده است.

Local consumption Cultures and Global Commodities An Ethnographic Study of the Confrontation between the Local culture and Global Commodities in Baneh

The present article aims to conduct an ethnographic study of the confrontation between the local culture and global commodities in Baneh. Theoretically, this article suggests that confrontation with the global should be understood in relation to neoliberal market, Identityand collective ideologies. Thus,while carrying out a participant observation,we interviewed fifteen people in Baneh. The results indicate that a) local consumption culturesare mostly affected by market ideologies and its advertisement mechanisms, and the role of national and religious forms in the construction of meaning is limited by market. Therefore, globalization and global commoditieshave shaped a standard consumption culture that contains specific meanings which are different from the local culture ,b) the local consumption without confrontation culture hasto accept the logic of the market,and d) local culture confrontsthe marketization and commercialization of local public sphere and private spheres.This process leads to moral reactions and identity and popular strategies of adaptation.

تبلیغات