کلید واژه ها: حقوق بین الملل لیبرال منازعه قومی بی طرفی فردگرایی حقوق جمعی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۰۱ - ۲۲۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۸

An Elegy for Peace: The Challenges Meeting Liberal International Law in Preventing Ethnic Conflicts

Ethnic conflicts (ECs) are considered to be one of the current serious dangers for internal stability and safety as well as regional and international peace and security. Minority is a collective construction and the "group" plays a pivotal role in formation of minority groups' collective identity and the possibility of the outbreak of ECs. It appears that the Liberal International Law, due to proceeding neutrality policy and, as a consequence, paving the way for indirect discrimination against minorities from one side and radical insistence on individualism and individual demands and neglecting collective and group identity and rights on the other side, has disregarded the "group" that plays a substantial role in the outbreak and intensification of ECs. Consequently, this has led to its failure in preventing the tensions between the majority and minority or between different minority groups.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵

چکیده

منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. اقلیت، سازه ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل گیری هویت جمعی گروه های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می رسد که حقوق بین الملل لیبرال، به واسطه پیش گرفتن سیاست بی طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت ها از یک سو و پا فشاری افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروه های مختلف اقلیت ناکام مانده است. 

تبلیغات