آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه توانمندی های منشی و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری نیز کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه بنا بر اعلام کارگزینی برابر 1400 نفر بود که از بین آنان بر اساس قاعده کلاین (2011) و بر اساس تعداد متغیرها تعداد 301 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد شده توانمندی های منشی سلیگمن و پترسون (2004)، مشغولیت شغلی شافلی و همکاران (2002) و هیجانات معلمان چن (2016) بود. روایی (محتوا و سازه) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS و با استفاده از آزمون های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که توانمندی های منشی معلمان با مشغولیت شغلی رابطه مثبت و معناداری (29/0) دارد. رابطه توانمندی های منشی و هیجانات معلمان مثبت و معنادار (53/0) است. هیجانات معلمان با مشغولیت شغلی آنان رابطه مثبت و معناداری (55/0) دارد و در نهایت رابطه توانمندی های منشی معلمان با مشغولیت شغلی با میانجی گری هیجانات معلمان، مثبت و معنادار (28/0) است.

Relationship between character strengths and job occupation with mediating the emotions of Primary teachers in District 2 of Urmia

The purpose of this study was to investigate the relationship between character strengths and job occupation with the mediating role of teachers' emotions. The research method was descriptive-correlational and the statistical population was all 1400 primary school teachers in District 2 of Urmia, of which 301 were selected by cluster sampling method and on the basis of Klein (2011) rule and based on the number of variables. Data collection tools were standardized questionnaires of character strengths of Seligman and Patterson (2004), Shuffle et al. (2002) and Chen Teachers' emotions (2016). Validity (content and structure) and reliability (Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires indicated that the measuring instruments had good validity and reliability. The results of testing the hypotheses by SPSS and PLS software and using correlation tests and structural equation modeling showed that the teachers' character strengths have a positive and significant relationship with job occupation. The relationship between character strengths and teachers' emotions is positive and significant. Teachers' emotions have a positive and significant relationship with their job occupation and finally, the relationship between teachers' character strengths and job occupation, mediated by teachers' emotions, is positive and significant.

تبلیغات