آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

گزارشگری مالی امروزه به عنوان یک استراتژی رقابتی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه مطرح است که باعث می شود اخبار واقعی شرکت به موقع و به طور جامع و قابل اتکا به ذینفعان انتقال داده شود. وجود حساسیت ها در رعایت حقوق ذینفعان به عنوان یک محرک باعث شده تا شکل های توسعه یافته تری از زبان گزارشگری به وجود بیاید و این موضوع می تواند به ارتقای سطح شفافیت های مالی کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش الیناسیون رفتاری در تقویت لحن خوشبینانه گزارشگری مالی براساس نظریه نشانه شناسی سمیولوژی می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۸-۱۳۹۹ با بررسی ۱۱۰ شرکت بورس اوراق بهادار صورت پذیرفت. ابزار جمع آوری شامل پرسشنامه و داده های افشا شده در صورت های مالی شرکت ها بود. در واقع باهدف ارتقای سطح نوآوری در پیوند بین فرآیندهای قضاوتی و کمی در انجام پژوهش های حسابداری، جهت جمع آوری داده های الیناسیون رفتاری از پرسشنامه ی استاندارد و جهت جمع آوری داده های لحن خوشبینانه از نسبت واژگان منفی و مثبت استفاده گردید. در نهایت به منظور برازش مطلوبیت مدل از تحلیل حداقل مربعات جزئی ( ) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، الیناسیون رفتاری در حسابرسان داخلی بر لحن خوشبینانه گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تبلیغات