آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

دکتر علیرضا نظریان استاد دانشگاه وست لاندن است. وی دکتری خود را در رشته ی مطالعات مدیریت از دانشگاه برونل دریافت کرد. رساله ی دکتری وی در حوزه ی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان و همچنین سبک رهبری می باشد. دکتر نظریان در دانشگاههای مختلف انگلستان مانند دانشگاه برونل و دانشگاه وست منستر تدریس کرده است. وی همچنین مؤسس و معاون انجمن تحقیقات دانشگاه برونل است. حوزه ی اصلی تحقیقات ایشان فرهنگ سازمانی، فرهنگ ملی، و اثربخشی سازمانی است. دکتر نظریان در گفت وگو با توسعه ی مهندسی بازار از تأثیر فرهنگ ملی مردم ایران بر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران ایرانی می گوید.

تبلیغات