دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

«تعریب یا عربی نمودن واژه های بیگانه» واژه های پارسی در زبان تازی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰