مدیریت فردا

نقش توسعه منابع انسانی در کارایی و اثر بخشی فرایندهای سازمانی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex