محسن رنانی

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
سیاسی
روانشناسی
علوم اجتماعی
حقوق
مدیریت

سازمان/شرکت: اصفهان

نام بخش: اقتصاد

عنوان مقاله: بررسی وزن دهی به آرا در نظریة رأی گیری با رویکرد اقتصاد تجربی

حوزه (های) تخصصی: مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد نمایش: 114
چکیده

عنوان مقاله: Economic Valuation of Cultural Goods (Case Study: Isfahan City of Arts)

حوزه (های) تخصصی: کالاهای عمومی

تعداد نمایش: 169
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل اقتصادی آزادی

حوزه (های) تخصصی: مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد نمایش: 216
چکیده

عنوان مقاله: اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین

حوزه (های) تخصصی: نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار

تعداد نمایش: 388
چکیده

عنوان مقاله: رتبه بندی رقابت پذیری صنایع بر اساس شاخص انعطاف پذیری نیروی کار

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی کشاورزی،خدمات توسعه ای

تعداد نمایش: 556
چکیده

عنوان مقاله: بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

حوزه (های) تخصصی: تعلق مالیاتی اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی

تعداد نمایش: 579
چکیده

عنوان مقاله: تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج. ا. ایران)

حوزه (های) تخصصی: اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی

تعداد نمایش: 518
چکیده

عنوان مقاله: شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد

تعداد نمایش: 438
چکیده

عنوان مقاله: برآورد تعادلی و بلندمدت سطح عمومی قیمتها و آزمون خنثایی پول در ایران

حوزه (های) تخصصی: سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد مدیریت جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 1047
چکیده

عنوان مقاله: گذار از گذار سوم: پیش شرط توسعه در ایران امروز

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های کلان توسعه

تعداد نمایش: 923
چکیده

عنوان مقاله: شرح و بسطی بر مقدمه «انتظارات و خنثایی پول»

حوزه (های) تخصصی: نوبلیست ها تقاضای پول

تعداد نمایش: 1008
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل نظری مداخله در کاتالاکسی و ناکارایی سیاست های اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: سایر مکتب اتریشی

تعداد نمایش: 797
چکیده

عنوان مقاله: مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

حوزه (های) تخصصی: حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی

تعداد نمایش: 1123
چکیده

عنوان مقاله: نقش منابع هویت و معرفت در تشکیل سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی

تعداد نمایش: 491
چکیده

عنوان مقاله: پیامدهای اخلاقی تورم

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 606
چکیده

عنوان مقاله: دولت نفوذهای ناهمگن: تاثیر قانون اساسی بر ساختار دولت و اقتصاد در ایران

حوزه (های) تخصصی: بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

تعداد نمایش: 943
چکیده

عنوان مقاله: تأملات ایرانی: کاهش سرمایه اجتماعی و ناکامی سیاست های اقتصادی در ایران

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد سیاسی نقاشان

تعداد نمایش: 502
چکیده

عنوان: گفت و گو: بی ثباتی مستمر؛ اصلی ترین مانع توسعه

حوزه (های) تخصصی: مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 540
چکیده

عنوان مقاله: نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاستگذاری عمومی

تعداد نمایش: 526
چکیده

عنوان مقاله: کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

حوزه (های) تخصصی: نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو

تعداد نمایش: 511
چکیده

عنوان مقاله: ارایه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی

حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 707
چکیده

عنوان مقاله: رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا

حوزه (های) تخصصی: کارائی،مالیات بهینه سیاست های مالی و پولی در توسعه

تعداد نمایش: 802
چکیده

عنوان مقاله: مساله نابرابری

حوزه (های) تخصصی: مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن

تعداد نمایش: 869
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی نیل به قلمرو سرحدی تکنولوژی : فراتر از مزیت نسبی

حوزه (های) تخصصی: تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه

تعداد نمایش: 398
چکیده

عنوان مقاله: چهار نسل اقتصاددان و نقش آنان در تحولات اقتصاد معاصر ایران

حوزه (های) تخصصی: نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم

تعداد نمایش: 627
چکیده

عنوان مقاله: آیا سرمایه اجتماعی ، واقعا سرمایه است ؟

حوزه (های) تخصصی: نظریه های توسعه

تعداد نمایش: 802
چکیده

عنوان مقاله: ساختار بازار کار و موانع رشد تولید و اشتغال در ایران

حوزه (های) تخصصی: مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 467
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی نیل به قلمرو سرحدی تکنولوژی : فراتر از مزیت نسبی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک تکنولوژی و توسعه

تعداد نمایش: 404
چکیده

عنوان مقاله: رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن

حوزه (های) تخصصی: مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد نمایش: 988
چکیده

عنوان مقاله: تعیین اولویت های کاربرد ذخایر گازی ایران (دوره مطالعه 1410-1385).

حوزه (های) تخصصی: ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی

تعداد نمایش: 528
چکیده

عنوان مقاله: بررسی آثار تغییر فروض در مدل انتظارات و خنثایی پول لوکاس

حوزه (های) تخصصی: سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد نمایش: 826
چکیده

عنوان مقاله: رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

حوزه (های) تخصصی: حقوق دارائی معنوی

تعداد نمایش: 1100
چکیده

عنوان مقاله: ارائه یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری « مورد کاوی تجربی اقتصاد ایران 83-1353 )

حوزه (های) تخصصی: نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد نمایش: 1242
چکیده

عنوان مقاله: تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

حوزه (های) تخصصی: تضاد،اتحاد

تعداد نمایش: 780
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن ، مثل بالغ شدن

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 493
چکیده

عنوان مقاله: چرا رشد چین‌، چنین‌ شتابان‌ است‌؟

حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 440
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه تمرکززدایی مالی و اندازه دولت در ایران

حوزه (های) تخصصی: ساختار،گستره و عملکرد دولت

تعداد نمایش: 862
چکیده

عنوان مقاله: رابطه متقابل دموکراسی ، آزدی اقتصادی و تامین اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: تامین اجتماعی

تعداد نمایش: 601
چکیده

عنوان مقاله: تأمین اجتماعی و دموکراسی

حوزه (های) تخصصی: تامین اجتماعی

تعداد نمایش: 426
چکیده

عنوان مقاله: به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد مدیریت

تعداد نمایش: 1024
چکیده

عنوان مقاله: ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی کشور

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی

تعداد نمایش: 478
چکیده

عنوان مقاله: بررسی میزان اشتغال فارغ التحصیلان مهارت های کاردانش

حوزه (های) تخصصی: مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 509
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی‌ نیل‌ به‌ قلمرو سرحدی‌ تکنولوژی‌: فراتر از مزیت‌ نسبی‌

حوزه (های) تخصصی: صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی

تعداد نمایش: 347
چکیده

عنوان مقاله: سازماندهی‌ توسعه‌: مقایسه‌ نظامهای‌ ملی‌ کارآفرینی‌ در سوئد و کره‌ جنوبی‌

حوزه (های) تخصصی: ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه

تعداد نمایش: 534
چکیده