مجلاتمطالعات زبان و ترجمه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سیدحسین فاطمی

سردبیر: دکتر بهزاد قنسولی

مدیر اجرایی: دکتر محمد رضا فارسیان

هیئت تحریریه: دکتر ابوالقاسم پرتوی، دکتر فریده پورگیو، دکتر رضا پیش قدم، دکتر علیرضا جلیلی فر، دکتر نادر جهانگیری ، دکتر آذر حسینی فاطمی، دکتر مجید حیاتی، دکتر علی خزاعی فرید، کتر مسعود رحیم پور، دکتر عبدالمهدی ریاضی، دکتر رحمان صحراگرد، دکتر فیروز صدیقی ، دکتر بهرام طوسی ، دکتر فرزانه فرحزاد، دکتر بهزاد قنسولی

نشانی: مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله

تلفن:   38806723(051)   فکس: 38794144(051)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: ghonsooly@ferdowsi.um.ac.ir


آرشیو نشریه: