مجلاتپژوهش های فقه و حقوق اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین حسن قلی پور 

سردبیر: دکتر علی اکبر ایزدی فرد

مدیر داخلی: دکتر مهدی محمدیان امیری

هیئت تحریریه: دکتر سید محمدرضا آیتی، دکتر علی اکبر ابوالحسینی، دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دکتر محمد جعفری هرندی، دکتر محمد حسن حائری یزدی، دکتر محمد علی خیراللهی، دکتر عبدالکریم عبداللهی، دکتر سید ایراهیم قدسی، دکتر حسین گوگانی، دکتر عباس نیکزاد، دکتر اسماعیل واعظ جوادی آملی

نشانی: بابل- گرجی آباد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- ساختمان علوم انسانی و فنی مهندسی- طیقه چهارم- دفتر مجله

فکس:2415132(0111)

وب سایت: http://ijrj.baboliau.ac.ir

پست الکترونیک: Law@baboliau.c.ir


آرشیو نشریه: