هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی - علمی-پژوهشی

هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی عزیزی

سردبیر: یعقوب آژند

مدیر داخلی: نسرین نوری

هیئت تحریریه: حبیبالله آیتاللهی، حسن بلخاری، مهدی حسینی، محمد حسین حلیمی، محمد خزایی، سید محمد فدوی، مصطفی گودرزی

نشانی: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دفتر نشریات

تلفکس: 66415282(021)

وب سایت: http://jfava.ut.ac.ir

پست الکترونیک: fineartj@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: