پژوهش در تاریخ -

پژوهش در تاریخ


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: نگار مروتی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۳۲۲-۱۲۲۴
صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ دانشگاه تهران
سردبیر: رضا اردو
هیئت تحریریه: حامد سلطان‌زاده، عبدالرضا کلمرزی، عباس بصیری بسیج، محسن پرویش، اسماعیل مطلوب‌کاری، اکرم کریم زاده اصفهانی، کامران محمدحسینی، یزدان صفایی، مریم صدیقی
وب سایت: https://pdtsj.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: pazh.d.t@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵