پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)

دانش و پژوهش در علوم تربیتی1384 شماره 7 و 8

مقالات

۱.

تأثیر روش آموزش مسأله محور بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر دلیجان

۲.

طراحی مدل نرم افزار آموزش ریاضی بر اساس رویکرد سازنده گرایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰