پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)

دانش و پژوهش در علوم تربیتی 1384شماره 5 و 6

مقالات

۳.

مقایسه تأثیر روش تدریس حل مسأله با روش سنتی در درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی، نگرشهای آموزشی

۵.

تأثیر شیوه های بیان مسأله بر استفاده دانش آموزان از راهبردهای کاهشی و جدا کننده در حل معادلات درجه 1

۶.

میزان کاربست نتایج تحقیقات و عوامل مؤثر بر آن: رویکرد و چالش نو در آموزش و پرورش

۷.

تحلیل محتوای اشعار حافظ و سعدی بر اساس تیپ شخصیتی (درونگرایی- برونگرایی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰