مشاوره شغلی و سازمانی

مشاوره شغلی و سازمانی

مشاوره شغلی و سازمانی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 52) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش میانجیگرانه تعارض کار- خانواده و وفاداری سازمانی در رابطه معنویت کار و سرمایه روانشناختی با دلبستگی کاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 760
هدف: دلبستگی کاری یکی از مهم ترین متغیرهای شغلی است که به نوعی عامل اساسی در زندگی کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و وفاداری سازمانی در رابطه با معنویت کار و سرمایه روانشناختی با دلبستگی کاری انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نیروهای عملیاتی مرد شاغل در اورژانس شهر تهران در سال 1400 بود. از این جامعه تعداد 250 نفر با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری کارکنان به سازمان (لیندگرین، 2004)، پرسشنامه معنویت در محیط کار (میلمان و همکاران، 2003)، پرسشنامه دلبستگی کاری (شوفلی و سینگلا، 2002)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران ، 2007) و پرسشنامه تعارض کار- خانواده (نت مایر و همکاران ، 1996) گردآوری شد. سپس داده ها به روش های همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات به کمک نر افزارهای SPSS V22  و  LISREL V8.80 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد اثر مستقیم معنویت کاری  و سرمایه روانشناختی بر دلبستگی کاری مثبت و معنادار بود. همچنین، اثر غیرمستقیم معنویت کاری و سرمایه های روانشناختی بر دلبستگی کاری  معنادار بودند.  در مجموع مجذور همبستگی چندگانه برای دلبستگی کاری (43/0) و برای متغیرهای وفاداری سازمانی و تعارض کار- خانواده به ترتیب (26/0) و (20/0) می باشد. نتیجه گیری: بنابراین، می توان چنین  نتیجه گیری نمود که، معنویت کار و سرمایه رونشناختی از طریق وفاداری سازمانی و کاهش تعارض کار- خانواده موجب افزایش دلبستگی کاری در کارکنان بخش اورژانس می شود.
۲.

جهت گیری های روان شناختی و عملکردی افراد کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 88
زمینه: امروزه توسعه کارآفرینی در هر کشوری یکی از نشانه های شکوفایی اقتصادی می باشد. برای رسیدن به کارآفرینی موفق و توسعه پایدار باید تعامل زمینه با موضوع را مدنظر داشت. در ایران، پژوهشهای بسیاری از لحاظ بررسی شرایط زمینه ای و نتایج کارآفرینی در سیستم اقتصادی انجام شده است. با اینحال بررسی جامعی در مورد ویژگی های فردیِ یک کارآفرین که عنصر اصلی در ایجاد و تداوم کارآفرینی پایدار می باشد صورت نگرفته است. هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جهت گیری ها و ویژگی های فردی (شامل ویژگی های روان شناختی، عملکردی و ارزشی) افراد کارآفرین است. روش:  برای این منظور، با استفاده از روش مرور روایتی، مقالات مرتبط به موضوع، جمع آوری شدند و پس از لحاظ کردن معیارهای مورد نیاز برای ورود به تحقیق، 62 مقاله فهرست شدند و نتایج آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس یافته های پژوهش در قالب ویژگی های شخصیتی، عملکردی و ارزشی مورد دسته بندی قرار گرفتند. یافته ها:  مرور پژوهشها نشان داد که درمورد بسیاری از ویژگی های شخصیتی و عملکردی کارآفرینان، در بین پژوهشگران توافق نظر وجود دارد. نتیجه گیری: افراد کارآفرین توانسته اند مجموعه ای کامل از فراصلاحیت های شناخته شده انسانی  را بدست آورند که به آنها این توانایی را می دهد که با تکیه بر توانمندی های درونی خویش و استفاده بهینه از سرمایه های مادی و معنوی پیرامون خود دست به اقداماتی بزنند که علاوه بر کسب منافع مادی، به ایجاد مسیرهای نوین و راه گشا در حیطه تولید و آفرینش شغلی بیانجامد.
۳.

بررسی نقش جوّسازمانی نوآورانه بر تاب آوری سازمانی با میانجی گری دانش آفرینی سازمانی (مطالعه موردی معلمان مقطع متوسطه دوم استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 337
هدف: هدف پژوهش بررسی نقش جوّ سازمانی نوآورانه بر تاب آوری سازمانی بواسطه دانش آفرینی سازمانی بود. روش: روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کوواریانس محور بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2687 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978)، تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران (2018) و دانش آفرینی سازمانی مدل نوناکاو تاکوچی (2018) استفاده شد. یافته ها : نشان داد جوّ سازمانی نوآورانه اثر مثبت و معنادار بر تاب آوری سازمانی بواسطه دانش آفرینی سازمانی در سطح (001/0) دارد. ضریب همبستگی بین جوّ نوآورانه سازمانی با تاب آوری سازمانی (69/0)، دانش آفرینی سازمانی با جو ّنوآورانه سازمانی (70/0)، دانش آفرینی سازمانی با تاب آوری سازمانی (75/0)، در سطح (001/0) معنادار است. جوَ سازمانی نوآورانه بر تاب آوری سازمانی معلمان از طریق دانش آفرینی سازمانی با اثرکل و ضریب (89/0 ) و با اثر غیرمستقیم و ضریب (73/0)، در سطح (001/0) معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش؛ جوّ سازمانی نوآورانه می تواند زمینه خلاقیت و نوآوری را فراهم نماید، موجب تحول و تغییرات توسعه-ایی در مدرسه شده و عملکرد معلمان را بالا ببرد و نهایتاً زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم کند.
۴.

رابطه اقدامات آماده سازی شغلی (برنامه ریزی شغلی و اکتشاف شغلی) با اشتغال پذیری ادراک شده با نقش میانجی هویت شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 805
هدف: ا ین پژوهش با هدف بررسی رابطه اقدامات آماده سازی با اشتغال پذیری ادراک شده با نقش میانجی هویت شغلی در بانک کشاورزی شعب غرب تهران انجام شد. روش :  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، به روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش  کلیه کارکنان شعب غرب تهران که تعداد آن در سال 1399، 150نفر بود که حجم نمونه آماری با استفاده  از نمونه گیری تصادفی ساده 132 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هویت شغلی فرانکو و تاوارس (2013)، پرسشنامه آماده سازی شغلی استامپ و هارتمن (1983) و پرسشنامه اشتغال پذیری ادراک شده رائول وارنولد (2007) بود که روایی آن به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ محاسبه گردید. داده های به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه شماره دو تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اقدامات آماده سازی شغلی (برنامه ریزی شغلی و اکتشاف شغلی) با اشتغال پذیری  ادراک شده با نقش میانجی هویت شغلی در سطح معناداری کمتر از 01/0رابطه معنی داری دارد. نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری نمود که با فراهم نمودن شرایط لازم برای هویت بخشی به شغلی در کنار اقدامات لازم برای آماده سازی شغلی (برنامه ریزی شغلی و اکتشاف شغلی) بر اشتغال پذیری کارکنان اقدام نمود.
۵.

پیش بینی تجربه غرقه شدن در کار بر اساس سرمایه روان شناختی: میانجی گری حمایت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 390
هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تجربه غرقه شدن در کار بر اساس سرمایه روانشناختی با میانجی گری حمایت سازمانی انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت نفت در سال 1400-1401 بودند و 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تجربه غرقه شدن در کار(طلابیگی،1393)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و پرسشنامه پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگ(1986) بود . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از الگویابی معادلات ساختاری ، با کاربرد نرم افزار AMOS 14 و SPSS 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که حمایت سازمانی در رابطه بین تجربه غرقه شدن در کار و سرمایه روان شناختی نقش میانجی دارد(001/0 ≥P). نتیجه گیری: تجربه غرقه شدن کاری مرتبط برای دستیابی به اهداف فردی و سازمانی مفید و ارزشمند است. لازم به ذکر است که دو مفهوم عمده مطالعه حاضر ذکر می شود. اولاً، در زمینه طراحی شغل، متخصصان منابع انسانی ممکن است مشاغل را به گونه ای شناسایی و طراحی کنند که غرقه شدن درونی و انگیزه بهینه را در بین کارکنان تقویت کند تا خروجی خلاقانه آنها تسریع شود. ثانیا، روانشناسان صنعتی/ سازمانی می توانند ماژول های آموزشی را طراحی و توسعه دهند که ممکن است سرمایه روانشناختی و غرقه شدن مربوط به کار را با تقویت خود تحریکی و انگیزه درونی کارکنان از طریق حمایت سازمانی، تقویت کند.
۶.

مدل علی دلبستگی شغلی براساس ویژگی های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه ای وفاداری سازمانی در معلمان دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 676
هدف : پژوهش حاضر تدوین مدل علی دلبستگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه ای وفاداری سازمانی در معلمان دوره ابتدایی بود. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و جامعه آماری این مطالعه شامل معلمان مدارس ابتدایی شهرستان پاوه (۱۴۶ نفر) در سال تحصیلی 1400-1401 بود که 109 نفر بود به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج : نتایج نشان داد مدل علی دلبستگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه ای وفاداری سازمانی از برازش مطلوبی برخوردار بود (GOF=0/68). همچنین نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی، جذابیت سازمانی و وفاداری سازمانی بر دلبستگی شغلی در سطح اطمینان 95 درصد اثر مستقیم مثبت و معنی داری دارند و ویژگی های شخصیتی نه تنها به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم از طریق میانجیگری وفاداری سازمانی بر دلبستگی شغلی اثر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری : مدل علی دل بستگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه ای وفاداری سازمانی در معلمان دوره ابتدایی شهر پاوه برازش دارد.
۷.

بازبینی رویه های استخدامی و آموزشی با توجه به رابطه بین هویت سازمانی و وضوح خود-پنداره کارکنان (مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 135
هدف: گزینش، استخدام و آموزش صحیح کارکنان همواره بعنوان یک دغدغه سازمانی مطرح بوده است. در قدم اول، جهت دست یابی به یک رویه کارآمد در این خصوص، لازم است تا عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارکنان شناسایی شوند روش: بدین منظور، این پژوهش، که از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی است، طراحی گردید. کارکنان رسمی مجتمع مس سرچشمه، که در زمان انجام پژوهش (1399) بالغ بر 5190 نفر بودند، بعنوان جامعه آماری، و 428 نفر از آنها، که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به ترتیب از پرسشنامه های وضوح خود-پنداره کمبل و همکاران (1996) و پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983) جهت جمع آوری داده های وضوح خود-پنداره و هویت سازمانی استفاده شد. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و آنالیز واریانس یک طرفه، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، با افزایش وضوح خود-پنداره کارکنان، هویت سازمانی آنها نیز افزایش می یابد. همچنین، به نظر می رسد هویت سازمانی و وضوح خود-پنداره یک رابطه متقابل با یکدیگر دارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده ضروری است تا؛ سیاست های جذب نیروی انسانی به گونه ای تنظیم شوند تا در شرایط مساوی، افرادی جذب سازمان شوند که از وضوح خود-پنداره بالاتری برخوردار باشند. و، جهت بهبود هویت سازمانی افرادی که در حال حاضر در استخدام شرکت هستند، اجرای برنامه آموزشی، که بر اساس نتایج این تحقیق و در جهت بهبود وضوح خود-پنداره کارکنان تدوین شده است، در دستور کار شرکت قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳