آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

هدف نهایی نزول قرآن، انسان سازی و تربیت بشر است. انديشمندان در مورد اعجاز قرآن بحث هاى دامنه ‏دارى كرده و در اين زمينه ابعاد گوناگونى را مـطـرح نموده انـد البته در اين موضوع برخى اختلاف نظرها ‏نيز وجود دارد و بعضی نیز نظر داده¬اند که همه این وجوه یک دهم وجوه اعجاز قرآن کریم نیست وهمه ‏آنها صحیح است و محدود کردن وجوه اعجاز صحیح نیست . از جمله وجوهی که برای آن قائل شده¬اند ‏اعجاز معنوی آن است با مطالعه سیر تاریخ قبل و بعد اسلام متوجه می¬شویم که قرآن بنیانگذار یک نقطه ‏عطف تاریخی است و فرهنگ و تمدنی را در حاشیه و ذیل خودش شکل داده است. واین تمدن مدیون ‏افرادی است که در دامان این کتاب الهی به شاگردی نشستند و قرآن کریم نیز آنچنان آنها را پروراند که ‏قرنها است جامعه جهانی از برکات آنها استفاده می¬کنند این پرورش را اگر فقط در جنبه هدایتی قرآن ‏دیده شود نمی¬تواند دیدگاه صحیحی باشد چرا که سایر کتب آسمانی نیز همین هدایت را دارا بودند ولی ‏این چنین تاثیر گذار نبودند در قرآن کریم این پرورش استعداد را رشد نام گزاری شده که معنی آن اعم ‏از هدایت است دراین تحقیق به طور خلاصه به زندگی نامه چند تن از مشهورترین دانشمندان دوره ‏اسلامی پرداخته شد و مشاهده گردید که همه آنها به نوعی شروع تحصیل خود را با فراگیری قرآن پیوند ‏زده¬اند و البته این آمیخته بودن را تا آخر عمر نگه داشتند و قرآن هم آنها را چنان پرورش داد که منشاء ‏اثرات بزرگی در زمان خودشان شدند و هنوز هم هستند واین از اعجاز رشد و پرورش افکار قرآن کریم ‏است چرا که قبل از نزول قرآن کریم به زحمت می¬توان دانشمند بزرگی را در خطه سرزمینهای اسلامی ‏یافت و نام برد در حالی که بعد از اسلام در همه زمینه های علمی دانشمندان زیادی را می¬توان نام برد .‏

تبلیغات