علی شیرافکن

علی شیرافکن

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 268
هدف: این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی مدل فرا نظری بر خود مدیریتی دیابت و میزان HbA1C در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع طرح های کاربردی و شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا به دیابت 55-25 ساله مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائمشهر در سال 1399 که از بین آن ها، 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از شیوه تصادفی سازی ساده در دو گروه مدل فرا نظری (20=n) و گروه گواه (20=n) گماشته شدند. داده ها از طریق پرسشنامه خودمدیریتی دیابت توبرت و گلاسکو (2002) و آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (MIX) و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه مدل فرا نظری تاثیر معناداری بر خود مدیریتی دیابت (01/38=F، 001/0>P) و کاهش قند خون (48/1=F، 021/0=P) داشت. همچنین اثربخشی مدل فرا نظری بر خود مدیریتی دیابت و میزان HbA1C در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، سه ماه پس از مداخله پایدار ماند. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در افراد مبتلا به دیابت نوع دو موثر بود.
۲.

معنای زندگی سالمندان ساکن در مراکز نگهداری از سالمند(پدیدارشناسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معنای زندگی سالمندان ساکن در مراکز نگهداری از سالمندی پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 451
هدف از پژوهش حاضر بررسی معنای زندگی سالمندان ساکن مراکز نگهداری از سالمندی بوده است. رویکرد روش شناسی به کار رفته در این پژوهش کیفی بوده و روش پژوهشی از نوع پدیدارشناسی می باشد . جامعه پژوهشی تمامی سالمندان شهر تهران در سال 1397 بوده است. از بین آنها 15 نفر سالمند که در مراکز سالمندی نگهداری می شدند به صورت داوطلبانه و هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. 6 نفر از سالمندان، خانم و 9 نفر آقا بودند. معیار انتخاب این افراد سن بالای 65 سال بود. اطلاعات از طریق مصاحبه فردی، عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری و ضبط شده است. داده ها به روش کدگذاری داده های کیفی تجزیه و تحلیل شده است. واحد تحلیل در این پژوهش جمله بوده است. یافته های بدست آمده در 73 مقوله فرعی حاصل شده که در 11 مقوله اصلی به این صورت دسته بندی شده اند: اعتقاد به خدا و آخرت، سرگرمی، زندگی قبل از ازدواج، زندگی بعد از ازدواج، ارتباطات، لذت ها، برخورد با نسل جدید، نگرانی ها، امیدواری ها، سلامتی و تعریف زندگی. سالمندان پژوهش حاضر از زندگی در سرای سالمندان ارتباطات و لذت های محدودتری از سرگرمی هایشان می برند. به نظر می رسد دو عامل اساسی امید به زندگی و تعریف آنها از زندگی جبری نقش مهمی در معنای زندگی سالمندان دارند.
۳.

بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی، اهمال کاری و خودمعلول سازی

تعداد بازدید : 343
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی، اهمال کاری و خودمعلول سازی بود. طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش یک طرح آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. قلمرو زمانی در سال 1395-1396 بود و مکان انجام این پژوهش دانشگاه پیام نور در شهر گیلانغرب بود. برای ارزیابی متغیرها از مقیاس خودمعلول سازی جونز و رودوالت(1982)، پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) و مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS) استفاده کردیم. جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب در سال 1396-1395 بودند. تعداد نمونه 30 نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش) جایگزاری شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه آموزش شناختی رفتاری را به صورت هفته ای دو بار و در جلسات دو ساعته دریافت کردند. برای توصیف متغیرها از فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی، میانگین و انحراف معیار و برای ارزیابی فرضیات از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کردیم. نتایج نشان دادند که آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب تاثیر معنی داری(0.036=P، 4.863=F) دارد. آموزش شناختی رفتاری بر اهمال کاری دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب تاثیر معنی داری(0.000=P، 22.627=F) دارد. آموزش شناختی رفتاری بر خودمعلول سازی دانشجویان دانشگاه پیام نور گیلانغرب تاثیر معنی داری(0.000=P، 43.884=F) دارد.
۴.

تاثیر مداخلات خانواده محور بر سبک های فرزندپروری والدین و شادکامی نوجوانان دچار مشکلات رفتاری شهرستان مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مداخلات خانواده محور سبک های فرزندپروری والدین و شادکامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 438 تعداد دانلود : 73
هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر مداخلات خانواده محور بر سبک های فرزندپروری والدین و شادکامی نوجوانان دچار مشکلات رفتاری شهرستان مشهد انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان دوره متوسطه است که به مشکلات رفتاری مبتلا می باشند. انتخاب نمونه بر اساس فهرست وارسی نشانه های مشکلات رفتاری طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) و با روش در دسترس صورت گرفته است. در گروه آزمایش 15 دانش اموز از پایه های هفتم تا نهم قرار گرفتند و دانش آموزان و خانواده های آنها تحت آموزش و برنامه درمانی قرار گفتند. ابزراهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (1991) و فرم کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد (2002) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره استفاده شده است. یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که مداخلات خانواده محور بر کاهش استفاده از سبک فرزندپروری استبدادی و افزایش سبک قاطع در والدین و همچنین، افزایش شادکامی فرزندان موثر است. نتیجه گیری: با اصلاح روابط درون خانواده، می توان بخش مهمی از مشکلات رفتاری کودکان را تعدیل نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان