مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال چهارم زمستان 1400 شماره 5 (پیاپی 18) جلد اول

مقالات

۱.

کرونا و بحران کسب وکارهای کوچک

کلید واژه ها: کرونا کسب وکارهای کوچک تعدیل نیروی کار کاهش میزان درآمد کاهش میزان ساعت کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 786
هدف: پژوهش در مورد کرونا در جامعه به لحاظ تأثیر بر عوامل مختلف اقتصادی از جمله کسب وکار ها،عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت و ضرورت دو چندان برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کرونا بر کسب وکارهای کوچک در شهرستان الشتر بود است.روشها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه صاحبان کسب وکارهای کوچک در شهر الشتر لرستان با جمعیت هفتادهزارنفری بوده است. حجم نمونه 100 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک چندمرحله ای انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته به سبب جمع آوری و به دست آوردن داده های مدنظر برای ارزیابی آن ها استفاده شده است. یافته ها: نتایج یافته های داده ها نشان داده است که کرونا بر تعدیل نیروی کار کسب وکارهای کوچک شهر الشتر تأثیرگذار بوده است (05/0P<). نتیجه گیری: همچنین کرونا بر کاهش میزان درآمد کسب وکارهای کوچک تأثیرگذاری معنی داری را نشان داده است است (05/0P<). و کرونا بر ساعات کاری کسب وکارهای کوچک تأثیرگذار بوده است (05/0P<).به عبارتی تأثیر مستقیم و معنی داری را نشان داده است.
۲.

خط مشی سازمان و حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان؛ موردمطالعه؛ شهرداری های استان آذربایجان شرق

کلید واژه ها: خط مشی سازمان حمایت مدیریت ارشد عملکرد سازمان شهرداری ها استان آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 863
عملکرد سازمان ها همواره جزو یکی از مهم ترین عوامل در جذب مشتریان بیشتر برای سازمان ها می باشد. هرچه سازمان ها عملکرد بهتری داشته باشند قادر به عرضه محصولات بهتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر خواهند بود. ازاین رو توجه به عملکرد سازمان و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم و ضروری می باشد. خط مشی های سازمان و تصمیم هایی که سازمان اتخاذ می نماید، می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشیده و بقای سازمان را تضمین نماید. مدیران ارشد سازمان نیز در اتخاذ تصمیمات درست و بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان بی تأثیر نیستند. ازاین رو توجه به نقش خط مشی های سازمانی و مدیران ارشد و حمایت آنان از تصمیمات اتخاذ شده در این جهت مهم و ضروری است. لذا ما در این پژوهش به بررسی نقش خط مشی سازمان و حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان در شهرداری های استان آذربایجان شرقی پرداختیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری آن را مدیران شهرداری های استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند که 50 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن 0.859 به دست آمد. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل آزمون شدند. نتایج به شرح زیر بدست آمد؛ خط مشی سازمان، حمایت مدیریت ارشد، هوشمندی، تعیین اهداف، تدوین زیرساخت ها، حمایت از نوآوری، حمایت شغلی و حمایت معنوی بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است. در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.
۳.

تحلیل مضمون مثنوی معنوی بر اساس تمثیل ها و بیانات استعاری در درمان های موج سوم رفتاری؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

کلید واژه ها: اکت مولاناجلال الدین محمد بلخی استعاره تمثیل تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 960
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور استخراج تمثیلها و بیانات استعاری مرتبط با درمانهای موج سوم رفتاری و به صورت اختصاصی اکت از آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی ارائه شده است. روش: پژوهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون به شیوه ریشهیابی مفاهیم در متن با استفاده از دستورالعمل بران و کلارک (2006) میباشد، طی این تحلیل، متخصصین طی مصاحبه، مضمونهای مکنون موجود در آثار مولانا را با مضمونهای مشهود موجود در پذیرش و تعهد درمانی را شناسایی کردند. جامعه مورد پژوهش شرح جامع شش دفتر مثنوی معنوی زمانی (1373) میباشد. ابزار پژوهش فیشبرداری و مصاحبه میباشد. جامعه آماری، حکایات و تمثیل های، دفترهای اول تا ششم مولانا جلال الدین محمد بلخی میباشد. حکایات و تمثیلهای مرتبط فهرستبندی شده است. یافته ها: برای تعیین روایی و پایایی، پژوهشگر بعد از تعیین مضمون و طبقهبندی حکایات آن ها را به روئیت شش نفر از اساتید و صاحب نظران حوزه روانشناسی و ادبیات رسانید. هدف کلی از این پژوهش یافتن مضمونهای مکنون در شش دفتر مثنوی معنوی و ارتباط آن با مؤلفههای درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میباشد. نتیجه گیری: تحلیل نتایج نشان داد در مضامین این دفترها نیز اشاره به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شده است.
۴.

شبکه اجتماعی اینستاگرام و دموکراتیزه شدن فرهنگ سلبریتی در میان کاربران ایرانی

نویسنده:

کلید واژه ها: اینستاگرام جامعه ایرانی دموکراتیزه شدن سلبریتی شبکه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 619
اینستاگرام یکی از پرمخاطب ترین شبکه های اجتماعی در ایران است که در چند سال اخیر تبدیل به بستری برای ظهور سلبریتی های جدید شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظهور سلبریتی های جدید و دموکراتیزه شدن فرهنگ سلبریتی در میان کاربران ایرانی اینستاگرام انجام شده است. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که امروزه با پیدایش فناوری و تکنولوژی های جدید، شبکه های اجتماعی مجازی به نوعی جامعه شبکه ای تبدیل شده اند که افراد از مجرای آنها با یکدیگر کنش ارتباطی دارند، در این میان شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با تمام قابلیت هایش از این قاعده مستثنی نیست. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی قوم نگاری مجازی و نمونه گیری هدفمند، سه سلبریتی که در میان کاربران ایرانی به تازگی پرطرفدار شده اند را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سلبریتی های مورد مطالعه با تأکید بر مؤلفه هایی چون ایجاد حاشیه و رسوایی خود، کالایی کردن بدن و زیبایی و تأکید بر مصرف گرایی افراطی توانسته اند در میان کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام طرفدارن بسیاری پیدا کنند.
۵.

آسیب شناسی اجتماعی در محلات کم برخوردار؛ مطالعه موردی: محله انجیراب گرگان

نویسنده:

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی داراDی محلی خشونت آسیب جنسی حاشیه نشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 645
موضوع مقاله، شناسایی وجود انواع گونه های آسیب های اجتماعی و میزان شیوع و مبتلابودن محله به این آسیب ها می باشد. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای با حجم نمونه، 406 نفر است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و استخراج گردیده است. جهت بررسی تفاوت میانگین شاخص های پنج گانه در بین مردان و زنان از آزمون t.test و در مورد گروه های سنی مختلف، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است که تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. میانگین به دست آمده برای شاخص آسیب اجتماعی برابر با 28/30 بوده که در سطح کم قرار می گیرد. میانگین شاخص مواد مخدر و مشروبات الکلی 23/14و در سطح متوسط، شاخص خشونت 83/9 و در سطح کم، میانگین شاخص آسیب جنسی 18/1 و در سطح کم و شاخص آسیب اجتماعی حوزه کودکان برابر با 03/5 می باشد که در سطح کم قرار دارد. به جز شاخص مواد مخدر و مشروبات الکلی که به سطح متوسط نزدیک است سایر شاخص ها در سطح پایینی قرار دارد. توانمندسازی جامعه محلی، ارتقاء مشارکت اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی از جمله راهکارهای موثر در کاهش آسیب های اجتماعی در این محله است
۶.

کودکان کار و تحصیل مدرسه زدایی شده؛ بررسی جامعه شناختی مدرسه کودکان کار صبح رویش

کلید واژه ها: کودکان کار مدرسه زدایی ایوان ایلیچ آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 77
مطالعه حاضر که بر اساس روش تحلیل اسنادی صورت گرفته است، ساختار و الگوی آموزشی مدرسه کودکان کار صبح رویش واقع در منطقه 12 شهر تهران را بر اساس نظریه مدرسه زدایی از جامعه که ایوان ایلیچ مطرح کرده است، تحلیل می کند. بر اساس تحلیل انجام شده، این مدرسه در برخی از جنبه ها نظیر تأکید بر آموزش غیررسمی، تأکید بر منعطف بودن محیط مدرسه و تأکید بر سنجش کیفی به جای سنجش کمی به نظریه ایلیچ نزدیک می شود اما در برخی دیگر از جنبه ها همچنان درگیر برنامه های رایج و صلب آموزش رسمی است.
۷.

نوسازی و تغییرات اجتماعیِ نهادی ناشی از آن در ایران از اواخر حکومت قاجار تا اواخر پهلوی اول

کلید واژه ها: نوسازی پهلوی اول قاجار تغییرات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 528
این مقاله با روش تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی نوسازی و تغییرات نهادی آن در عصر پهلوی اول می پردازد. نوسازی اغلب مفهوم تغییر را به ذهن متبادر می کند. این نوشتار سعی می کند ابتدا به مفهوم نوسازی و چگونگی پیدایش آن در غرب بپردازد و سپس عناصر بنیادین نوسازی در ایران را بیان کند. این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوالات است که تغییرات ناشی از نوسازی در ایران چه تغییراتی بوده است، چگونه و توسط چه کسانی انجام شده است و نهایتا تا چه اندازه موفق بوده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که نوسازی راه های متفاوتی را در غرب و ایران طی کرده است. به گونه ای که در ایران بانیان نوسازی گاه در تضاد با بنیان های فکری نوسازی قرار می گرفتند.
۸.

پیش بینی هوش هیجانی توسط کیفیت دلبستگی به خدا در بین دانشجویان

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتراض به جدایی پایگاه ایمن جوارجوئی دلبستگی به خداوند دید مثبت از خدا دید مثبت نسبت به خود منبع آرامش هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 90
امروزه دلبستگی به عنوان سازهای تحولی و مؤثر بر رشد دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. در واقع دلبستگی به خدا نه تنها دانشجویان را در مسیر درست قرار میدهد بلکه آنها را در توانایی بازشناختن، اداره کردن و استفاده از هیجانهایشان یا به طور دقیقتر هوش هیجانیشان یاری میرساند. هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی هوش هیجانی توسط کیفیت دلبستگی به خدا در بین دانشجویان غیر انتفاعی خیام در سال 96-97 بود. از این رو تعداد 362 پرسشنامه از طریق فرمول کوکران برای جامعهی معلوم تعیین گردید. لذا 370 پرسشنامه بین دانشجویان دختر و پسر توزیع شد که از این تعداد 362 پرسشنامه قابل قبول و به منظور تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه ها شامل پرسشنامه های کیفیت دلبستگی به خدا و هوش بار- ان بودند. به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار spss و روش آماری رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که تمامی مولفههای کیفیت دلبستگی به خدا به غیر از اعتراض به جدایی بر هوش هیجانی درون فردی تأثیر گذار می باشد. در زمینه تأثیر اعتراض به جدایی، جوارجوئی، دید مثبت نسبت به خود و دید مثبت نسبت به خدا به عنوان مولفه های کیفیت دلبستگی به خدا بر هوش هیجانی بین فردی تأثیر گذار می باشد. در زمینه تأثیر مولفه های کیفیت دلبستگی به خدا تنها پایگاه ایمن و منبع آرامش به عنوان مولفه های دلبستگی به خدا بر مدیریت استرس تأثیر گذار می باشد. همچنین از بین مولفه های کیفیت دلبستگی به خدا تنها پایگاه ایمن و منبع آرامش بر خلق و خوی عمومی تأثیر گذار می باشد. از بین مولفه های کیفیت دلبستگی به خدا تنها اعتراض به جدایی، جوارجوئی، دید مثبت نسبت به خود بر سازگاری تأثیر گذار می باشد.
۹.

مبانی نظری فلسطین در اندیشه امام خمینی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 235
فلسطین در زبان عبری «پ ل س ت» وارد شده است. در اصطلاح نام کشوری واقع بین اردن و مدیترانه که بین جمهوری لبنان و سوریه قرار دارد. جغرافیای فلسطین شامل جغرافیای طبیعی، تاریخی، سیاسی و نظامی می باشد، پرچم آن نیز از چهار رنگ سفید، سیاه، سبز و قرمز تشکیل شده است در آیات و روایات متعددی از قداست مسجدالاقصی یاد شده است. انتفاضه از «ن ف ض» گرفته شده و به معنای لبریز شدن است و در اصطلاح قیام مردمی و خودجوش مردم سراسر سرزمین اشغالی فلسطین است. عوامل پیدایش انتفاضه، عوامل فلسطینی، منطقه ای، جهانی، سرکوب و شکنجه فلسطینیان. دستاوردهای انتفاضه: محکومیّت جهانی رژیم صهیونیستی، خارج شدن رهبری مبارزه ضد صهیونیستی از دست رهبران سیاسی، قوت بخشیدن به ریشه های انتفاضه، ایجاد وحدت بین فلسطینی، مهاجرت یهود از فلسطین. تأکید سیاست های عملی امام بر انتفاضه را می توان در موارد زیر برشمرد: 1- سازماندهی انقلابی 2- روش جهاد و مبارزه 3- کسب امید از پیروزی انقلاب 4- حفظ هویت جمعی 5- جایگاه محوری فلسطین در ایدئولوژی انقلاب اسلامی و انتفاضه صهیونیسم در زبان عبری به معنای پر آفتاب است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳