علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری سال اول پاییز 1397 شماره 2

مقالات

۱.

از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )

کلید واژه ها: تماشاگران تلویزیونی رویدادهای ورزشی نگرش توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 990
مقدمه و هدف : هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تماشای تلویزیونی بازیهای آسیایی اینچئون 2014کره برروی نگرش ورزشکاران تماشاگرتلویزیونی این رویدادها بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفیو جامعه آماری آن را ورزشکاران استان لرستان تشکیل داده اند . پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین وطبق جدول مورگان در بین 379 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای و سپس بر حسب تصادفی ساده توزیع گردیده است نتایج: بررسی نتایج نشان داد که کلیه متغیر ها به لحاظ داشتن بار عاملی بالا در 9 حیطه دسته بندی شدند که عامل نگرش به توسعه اقتصادی و گردشگری ورزشی،در اولویت اول با مقدار ویژه (598/11 ) و عاملنگرش به توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی با مقدار ویژه (994/5) در رتبه آخر این عوامل استخراجی قرار گرفت . تعداد عامل های استخراج شده بوسیله معیار (مقدار ویژه بزرگتر از 1 (یک) تعیین گشته و این مولفه ها 288/72درصد کل واریانس را تبیین نموده اند. علاوه بر این ،نتایج حاصل از فرضیات مربوط به نقش جنسیت و نحوه تماشای تلویزیونی ورزشکاران و تغیر در نگرشهای تماشاگران ، تفاوت معنی داری را نشان دادند نتیجه گیری : به این مضمون که تفاوتهای فردی باعث پذیرش نقشهای متفاوت می باشند، اما در زمینه نوع فعالیت ورزشی و نقش تماشای این رویدادها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است ،یعنی بین نوع فعالیت ورزشی تماشاگران و تغیر نگرش تفاوت معنی داری وجود ندارد
۲.

پیش بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادگری بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه

کلید واژه ها: تصویر بدن سطوح خودانتقادی طرح واره های ناسازگار اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 529
مقدمه و هدف : هدف این پژوهش پیش بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادی بر مبنای طرح واره های ناسازگار اولیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی 95 – 96 بود. روش شناسی: جامعه ی آماری مشتمل بر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی 95 – 96 مشغول تحصل می باشد. حجم نمونه مورد پژوهش 200 دانشجو بود. از پرسشنامه روابط چند بعدی بدن- خود (کش، ۱۹۹۰) پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ، و پرسشنامه مقیاس سطوح خودانتقاد ( تامپسون و زوروف2004،) برای گردآوری داده هااستفاده شد. نتایج: نتایج ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه با تصویر بدن و خود انتقاد گری در دانشجویان متاهل رابطه منفی وجود دارد. طرحواره های ناسازگار اولیه یکی از مهمترین پیش بین های تصویر بدن و خود انتقاد گری است . نتیجه گیری : حضور طرحواره های شناختی ناسازگار ممکن است بین افرادی که از تصویر بدن و خود راضی هستند و آنهایی که از تصویر بدن و خود رضایت کمی دارند تمایز ایجاد کند. وجود دیدگاههای بدبینانه نسبت به تصویر بدن و خود ، موجب فراخوانی هیجانات منفی شده و به کاهش توان مقابله شخص با افکار منفی منجر می شود.
۳.

اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در کنترل خشم و کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک

کلید واژه ها: راهبردهای نظم جویی هیجان کنترل خشم کاهش تکانشگری اختلال سلوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 966
مقدمه و هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در کنترل خشم و کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد بود. روش شناسی: روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل می باشد. نمونه مورد نظر شامل30 مرد از نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند.گروه آزمایش برنامه راهبردهای نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گروس را به مدت ده جلسه گروهی دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تا پایان طرح هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس تکانشگری بارات و پرسشنامه کنترل خشم اسپیلبرگر و برای تحلیل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان موجب کنترل خشم و کاهش تکانشگری در افراد گروه آزمایش شد. نتیجه گیری : آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان تلویحات کاربردی مفیدی در درمان اختلال سلوک دارد.
۴.

مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری امید به زندگی رضایتمندی شغلی معلمان معلول معلمان عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 64
مقدمه و هدف : هدف از پژوهش حاضر ، مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 98-97 می باشد . در این پژوهش از روش علّی مقایسه ای استفاده شد. روش شناسی: جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از همه معلمان عادی و معلول جسمی حرکتی دوره ابتدایی شهرستان دلفان که بر اساس آمار رسمی اداره آموزش و پرورش، تعداد معلمان دوره  ابتدایی 560 نفر است. نمونه پژوهشی متشکل از 50 نفر از معلمان معلول جسمی حرکتی و 50 نفر از معلمان عادی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای انتخاب آزمودنی های گروه معلمان معلول جسمی حرکتی از نوع نمونه در دسترس استفاده شد. برای انتخاب نمونه معلمان عادی از روش همتاسازی استفاده شد بدین صورت که نخست بعد از اجرای پرسشنامه در بین معلمان معلول جسمی حرکتی ، اطلاعات مربوط به جمعیت شناختی آن ها در معلمان عادی همتاسازی شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل : پرسشنامه امیدواریاین اشنایدر و همکاران (۱۹۹۱)، - پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1989) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش توصیفی از روش آزمون t گروه های مستقل (t-test) نیز استفاده شد. نتایج:  یافته های پژوهش نشان می دهد بین کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 98-97 رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد . نتیجه گیری : تجارب این گروه از معلمان نشان می دهد که خود را متفاوت از دیگران می دانند و احساس حقارت و درماندگی، تنهایی و دلتنگی دارند
۵.

تاثیر دلبستگی های گرایشی و رفتاری در سلامت روان از منظر آیات و روایات؛ مورد پژوهی: دانشجویان دانشگاه قم

کلید واژه ها: قرآن روایات دلبستگی معنوی روان سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 60
مقدمه و هدف : مهم ترین منبع قدرت برای هر فرد، وجود ایمان و اعتقادات مذهبی اوست؛ چرا که اعتقادات معنوی در زندگی بسیار حائز اهمیت است و سلامت جسم و روح را تضمین می کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و ارائه پرسشنامه های آماری، بر آن است که بداند، بین دلبستگی های گرایشی و بینشی، با سلامت روان رابطه معناداری دارد یا خیر؟ نتایج: نتایج پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی _ تحلیلی و استفاده از داده های آماری چنین است: معنویت می تواند امر قدسی یا غیبی، ارزش های اخلاقی، دین، عرفان و ... باشد که هر نوع معنابخشی به زندگی را در برگیرد؛ سلامت روان هر شخصی با توجه به جهان اطراف و جامعه اش سنجیده می شود و نمی توان گفت سلامت روان، یک امر فردی است و به معیارها و خصوصیات فردی بسنده کرد؛ نتیجه گیری : دلبستگی معنوی متغیر پیش بین مناسبی برای سلامت روان است، یعنی افرادی که دارای دلبستگی معنوی هستند با اطمینان 75/0 می توان گفت دارای سلامت روان هستند.
۶.

رابطه سلامت خانواده پدری ،عملکرد خانواده با سبک های هویت در نوجوانان

کلید واژه ها: سلامت خانواده پدری عملکرد خانواده سبک های هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 324
مقدمه و هدف : مهم ترین هدف دوران نوجوانی رشد یک هویت شخصی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت خانواده پدری، عملکرد خانواده با سبک های هویت در نوجوانان بود. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم دبیرستان های دولتی شهرستان کرمانشاه که در سال تحصلی 1395-1396 مشغول به تحصل بودند تشکیل دادند. 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای ارزیابی سلامت خانواده پدری از پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) فرم 28 سوالی گلدبرگ و هیلر (1979) و سنجش خانوادگی مک مستر برای ارزیابی عملکرد خانواده و پرسشنامه سبک هویت (ISI) برزونسکی1989 استفاده شد. نتایج: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت خانواده پدری ،عملکرد خانواده با سبک های هویت نوجوان رابطه معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری : بنابراین انسجام خانواده را می توان متغیری پیش بین برای بحران هویت نوجوان در نظر گرفت . در نتیجه در این پژوهش، خانواده می تواند با تاثیر بر میزان تجربه بحران هویت فرد، یکی از عوامل مؤثر در رشد بهنجار شخصیت، فائق آمدن بر تکالیف رشدی و عملکرد و رفتار سالم شخص در چالش برانگیزترین مرحله زندگی وی، یعنی "نوجوانی" باشد
۷.

اثر تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش های منتخب

کلید واژه ها: ایروبیک نشسته هوش هیجانی هوش معنوی هوش اخلاقی هوش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 422
مقدمه و هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش های منتخب است. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است که از طرح تحقیق دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. روش شناسی: شرکت کنندگان 6 زن میانسال به بالا بودند که از میان 80 زن مراجعه کننده به باشگاههای ایروبیک به صورت تصادفی انتخاب شدند. در ابتدای پرسشنامه های هوش های هیجانی، معنوی، فرهنگی و اخلاقی هنجار شده در ایران را به عنوان پیش آزمون تکمیل شده، سپس آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هر جلسه به مدت 1 ساعت زیرنظر مربی به تمرین پرداختند و گروه کنترل به کارهای روزانه خود مشغول بودند. در انتها پرسشنامه های فوق به عنوان پس آزمون تکمیل شده اطلاعات شده از پرسشنامه های فوق به عنوان پس آزمون تکمیل شدند. نتایج : اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها در قالب فرض های تحقیق با استفاده از آزمون شایپرویلک برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد و از آزمون یومان ویتینی برای اختلاف پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. نتایج نشان داده تمرینات ایروبیک نشسته به طور مؤثری موجب بهبود زندگی و افزایش هوش های منتخب زنان میانسال به بالا شده است. نتیجه گیری : افزایش این مولفه هایی که ذکر شد ترغیب سالمندان زن به سمت ورزش کردن از جمله ورزشهای شادی آور. مثل ایروبیک نشسته تا بدینوسیله علاوه بر سود جستن از مزایای فیزیولوژیکی نیز بهبود می یابد و در سطح مناسبی قرار می گیرد.
۸.

اثر بخشی فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب، افزایش شادکامی، ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان

کلید واژه ها: اضطراب شادکامی هوش هیجانی تنظیم شناختی هیجان فراشناخت درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 980
مقدمه و هدف : هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب، افزایش شادکامی، ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان پسر دوره ی دوم مقطع متوسطه ی شهرستان خمینی شهر بود. روش شناسی: جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان پسر دوره ی دوم مقطع متوسطه ی شهرستان خمینی شهر بود. نمونه ی آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بود که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه ی اضطراب بک (1988)، پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد (1990)، پرسشنامه ی هوش هیجانی بار- ان (1998) و پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی (2002). 30 نفر منتخب به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند؛ در حالی که اعضای گروه کنترل در لیست انتظار بودند، اعضای گروه آزمایش در معرض 7 جلسه ی فراشناخت درمانی ولز قرار گرفتند. هر دو گروه در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در زمینه ی متغیرهای وابسته مورد ارزشیابی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه های تکراری) تحلیل شدند؛ تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شدند. نتایج: نتایج تحلیل آماری نشان داد که فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب، افزایش شادکامی، ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری : به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب، افزایش شادکامی، ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان پسر دوره ی دوم مقطع متوسطه مؤثر است.