علوم حرکتی و رفتاری -

علوم حرکتی و رفتاری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۶۴۵-۷۷۹۲
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مهدی تاراجیان
p-issn: ۲۶۴۵-۷۸۰۶
صاحب امتیاز: مهدی تاراجیان
سردبیر: دکتر مهدی روزبهانی
مدیر اجرایی: بهنام روشنی
وب سایت: http://www.jmbs.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰