مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

ارزیابی پراکنش و تخریب بیولوژیکی ناشی از فعالیت قارچ سفالوسپوریوم در نسخ کاغذی مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۹۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲