مدیریت کسب و کارهای بین المللی

مدیریت کسب و کارهای بین المللی

مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال دوم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 4) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی دانش محور مدیریت دانش سرمایه فکری عملکرد نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 846
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر عملکرد نوآوری با میانجیگری مدیریت دانش و سرمایه فکری در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صادرات است. برای بررسی متغیرهای پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است و متغیرهای میانجی از طریق آزمون سوبِل سنجش شدهاند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کمی است. برای گردآوری دادهها از نظرات مدیران 253 شرکت کوچک و متوسط صادرکننده، بهره گرفته شده است. دادهها بهصورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمعآوری شدهاند. روایی محتوای پرسشنامه از طریق شاخص روایی و نسبت روایی محتوایی انجام شده است. نتایج نشاندهنده نقش کلیدی اعمال شده توسط مدیریت منابع انسانی دانشمحور در ارتقاء مدیریت دانش، سرمایه فکری و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده است. از دیگر نتایج، مدیریت دانش و سرمایه فکری نقش میانجی تأثیرگذاری را در رابطه بین مدیریت منابع انسانی دانشمحور و عملکرد نوآوری دارند. همچنین نقش واسط مدیریت دانش در بین سرمایه فکری و عملکرد نوآوری معنادار بود. بهطورکلی با ارتقاء سطح دانش مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صادرکننده، میتوان از طریق مدیریت دانش و سرمایه فکری بر بهبود عملکرد نوآوری تأثیر گذاشت.
۲.

تأثیر بازارگرایی و تجربه بین المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی تجربه بین المللی استراتژی بازاریابی بین المللی صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 622
پویایی در محیطهای کسبوکار که به دلیل بروز عواملی چون رشد یا سقوط اقتصادی، فزونی و شدت رقابت، جهانیسازی، ادغامها و ترکیبها و نوآوریهای تکنولوژیکی به وجود آمده است قابلیت مدیران ردهبالا را در درک بهموقع و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است. در بازارهای بهشدت رقابتی جهانی، شناخت نیاز مشتریان و متمایز ساختن خودشان از رقبا بیشازپیش اهمیت حیاتی پیدا کرده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تجربه بینالمللی و بازارگرایی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بینالمللی است در مدل طراحیشده به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر استراتژیهای بازاریابی بینالمللی و عملکرد صادرات پرداختهشده است. نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادههای میدانی، بین گروههای مختلف کارشناسان و مدیران شرکتهای فعال در امر صادرات استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل ساختاری، بیانگر تأثیر مثبت بازارگرایی و تجربههای بینالمللی بر استراتژی بازاریابی بینالمللی بهعنوان متغیر میانجی و همچنین تأثیر مثبت و معنیدار استراتژی بازاریابی بینالمللی بر عملکرد صادرات گردیده است.
۳.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره برداری از فرصت های کسب و کار بین المللی شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرصت های کسب و کار بین المللی سرمایه اجتماعی در سطح بین المللی سرمایه اجتماعی خاص بازار شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 245
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهرهبرداری از فرصتهای کسبوکار بین-المللی شرکتهای کوچک و متوسط است. به این منظور از میان 189 شرکت عضو سامانه جامع بازرگانی صنعتی ایران، 118 شرکت که دارای ویژگیهای لازم بودند بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بر اساس جدول مورگان تعداد 92 شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که در بازه در نظر گرفته شده برای انجام تحقیق تعداد 97 پرسشنامه بهصورت تصادفی بین مدیران ارشد شرکتها توزیع شد و با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و بهره-گیری از نرمافزار Smart pls فرضیات تحقیق موردسنجش قرار گرفت. یافتههای تحقیق نمایانگر آن است که سرمایه اجتماعی در بازار خاص و سرمایه اجتماعی در سطح بینالملل بر بهرهگیری از فرصتهای کسبوکار اثر مستقیم و مثبت دارند از طرفی سرمایه اجتماعی در سطح بینالملل بر سرمایه اجتماعی در بازار خاص اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین عوامل تأثیرگذار بر بهرهگیری از فرصتهای کسبوکار با ضریب تعیین 0.027 توانایی پیشبینی 3% تغییرات متغیر وابسته بهرهگیری از فرصتهای کسبوکار را دارد و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلی با ضریب تعیین 0.469 توانایی پیشبینی 46% تغییرات متغیر وابسته سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلی را دارد.
۴.

شناسایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت میزبانی بین المللی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جعبه نشانگر ارزیابی عملکرد بازاریابی صنعت میزبانی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 545
جعبه نشانگرها (داشبورد) نمایی از عملکرد سیستم است که مدیران سازمان را برای اندازه گیری، نظارت و مدیریت عملکرد کسب و کار به طور موثر توانا می سازد. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی جعبه نشانگرها (داشبورد) بازاریابی در صنعت میزبانی بین المللی ایران است. این پژوهش، از نوع پژوهشهای کیفی است که در مرحله اول جهت شناسایی معیارها و مولفه ها از نظریه داده بنیاد و در مرحله دوم جهت تایید نشانگرها از روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعتی بوده است. این افراد از دانشگاهها و فعالین حوزه گردشگری در ایران شناسایی شده که با استفاده از رویکرد نمونهگیری هدفمند در مجموع تعداد 15 نفر به عنوان مشارکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند. دادهها به روش مصاحبه نیمهساختاریافته در مرحله اول و پرسشنامه دلفی در مرحله دوم گردآوری شد. برای بدست آوردن اعتبار و روایی دادهها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکتکنندگان استفاده شده است. نتیجه این پژوهش شناسایی نشانگرهای (داشبورد) بازاریابی بوده است که آن را در قالب معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران در 10 مقوله مشخص کرده است. معیارهای ذینفعان و مسئولیت اجتماعی، مالی، برند، بازار، گردشگر، عوامل سازمانی و فرآیندی، رشد و یادگیری، کارکنان، زیرساختهای مرتبط با گردشگری و در نهایت معیار تکنولوژی به عنوان معیارهای اصلی جعبه نشانگرهای بازاریابی به منظور ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت میزبانی بین المللی ایران مشخص شدند. همچنین الگو دارای 42 مولفه و 151 شاخص مشخص گردید و به تایید خبرگان رسید.
۵.

بازاندیشی مفهوم قابلیت های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاندیشی قابلیت پویا چرایی چیستی چگونگی مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 558
امروزه به دلیل عدم وجود قطعیت و ثبات در محیط کسبوکار، مفهوم رقابت در میان شرکتهای فعال در صنعت متفاوت شده است. بر مبنای این تغییر پارادایم، شرکتها باید بهمنظور باقی ماندن و موفقیت در بازار، بر ایجاد نقاط قوت و قابلیتهای رقابتی خود تمرکز نمایند. در این میان قابلیت پویا، بهعنوان راهکاری نوین برای کسب مزیت رقابتی پایدار، محل توجه اندیشمندان مدیریت قرار گرفته است. در این مقاله تلاش میشود با نگاه بازاندیشانه به بررسی دقیقتر مفهوم قابلیت پویا در قالب سه بعد چرایی، چیستی و چگونگی پرداخته شود. بدین منظور با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش مرور نظام مند در پایگاه علمی اسکوپوس، پس از غربالگری، 99 مقاله برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند. در بحث چرایی، مشاهده شد که عوامل زمینهای، فرضیات نظری و تئوریهای زمینهساز، ایجادکننده مفهوم قابلیت پویا بوده است. همچنین در بحث چیستی، به نوعشناسیهای مختلف پیرامون ویژگیها و مشخصات قابلیت پویا پرداخته شد که در 5 دسته فرآیندی، نهادینهسازی، دامنه کاربرد، سلسله مراتبی و واحد تجزیه و تحلیل مطرح شد. و درنهایت در بحث چگونگی، در قالب 3 بخش پیشزمینهها، عملکرد و نتایج، سازوکارها و عملکردهای به کار گرفته شده توسط قابلیت پویا تبیین شد.
۶.

تاثیر شبکه های تجاری واجتماعی بر بین المللی سازی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: به اشتراک گذاری اطلاعات بین المللی سازی شبکه اجتماعی شبکه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 710
افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها شده و بین المللیسازی را به یکی از مولفههای اساسی استراتژیهای کسب و کار در بسیاری از شرکتهای جهان تبدیل نموده است از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر شبکههای تجاری و اجتماعی بر بین المللیسازی شرکتها انجام شده است.روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی بوده و برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. آلفای کرونباخ پرسشنامه 890/0میباشد که نشان دهنده پایایی قوی ابزار تحقیق است. روایی آن نیز با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان و همچنین AVE اندازهگیری و به تایید رسید. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش شرکت های نمونه صادراتی ایران طی سالهای 95- 91 میباشند. برای به دست آوردن حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و اندازه نمونه 143 شرکت میباشد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS (نسخه 23) وSmartPLS (نسخه2) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تعامل با شبکههای تجاری و اجتماعی بر بینالمللی شرکتها تاثیر مثبت دارد. بر این اساس ایجاد و تعامل با شبکههای مذکور یکی از عوامل اصلی موفقیت شرکتها در فرآیند بینالمللیسازی میباشد. افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها شده و بینالمللیسازی را به یکی از مولفههای اساسی استراتژیهای کسب و کار در بسیاری از شرکتهای جهان تبدیل نموده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر شبکههای تجاری و اجتماعی بر بین المللیسازی شرکتها انجام شده است.روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی بوده و برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. آلفای کرونباخ پرسشنامه 890/0میباشد که نشان دهنده پایایی قوی ابزار تحقیق است. روایی آن نیز با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان و همچنین AVE اندازهگیری و به تایید رسید. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش شرکتهای نمونه صادراتی ایران طی سالهای 95- 91 میباشند. برای به دست آوردن حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و اندازه نمونه 143 شرکت میباشد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS (نسخه 23) وSmartPLS (نسخه2) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تعامل با شبکههای تجاری و اجتماعی بر بینالمللی شرکتها تاثیر مثبت دارد. بر این اساس ایجاد و تعامل با شبکههای مذکور یکی از عوامل اصلی موفقیت شرکتها در فرآیند بینالمللیسازی میباشد.
۷.

بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط: ابعاد و استراتژی های جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط استراتژی های بین المللی ابعاد بین المللی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 980
با توجه به اهمیت بالای کسب و کارهای کوچک و متوسط برای رشد اقتصادی کشورها، در دنیای رقابتی امروز، بینالمللی شدن این صنایع امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. بینالمللی شدن فرایندی چند بُعدی است و در هر بُعد شرکتها استراتژیهایی متناسب با آن بُعد اتخاذ میکنند. ترکیب این استراتژیها، شکل دهنده استراتژی جامع بینالمللی آن شرکت است. در این مقاله با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد بینالمللی شدن و استراتژیهای زیرمجموعه آن ابعاد شناسایی شدند، سپس با انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان، ترکیبهای سازگار استراتژیهای متعلق به ابعاد گوناگون مشخص شد. در ادامه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن هر یک از اجزای ترکیبات شناسایی شده مذکور نسبت به سایر اجزای همان ترکیب محاسبه شده و ترکیبات نامگذاری شدند. ابعاد شناسایی شده عبارتند از: بُعد عملکردی-رقابتی، بُعد جهتگیری استراتژیک، بُعد حالت ورود و بُعد الگوی گسترش. ترکیبات شناسایی شده عبارتند از: محافظهکاران صرفهجو، متمایزان گوشهیاب، رشدگرایان مشتریمدار و مهاجمان متکی بر فناوری. شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند ترکیباتی را انتخاب کرده و به کار گیرند که با شرایط محیطی و سازمانی آنها سازگار باشد.
۸.

طراحی مدل کسب وکار پلتفرم های چندوجهی تور و فعالیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل کسب وکار پلتفرم چندوجهی تور و فعالیت صنعت گردشگری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 453
پلتفرمهای چندوجهی تور و فعالیت اکنون جذابترین بخش صنعت گردشگری برای سرمایهگذاری هستند. این پلتفرمها در خط مقدم دیجیتالی کردن صنعت تور و فعالیت هستند که مدتها در کنترل تورگردانان سنتی بوده است. پلتفرمهای چندوجهی تور و فعالیت موجودی عظیمی از تورها و فعالیتها را از عرضهکنندگان مختلف در مقصدهای گردشگری گردآوری و از طریق بستری دیجیتال به گردشگران عرضه میکنند. این پلتفرمها پدیدههای نوینی در صنعت گردشگری هستند و مدل کسبوکار کمتر شناختهشدهای دارند. هدف تحقیق حاضر شناخت و طراحی مدل کسبوکار این پلتفرمهاست. در این تحقیق از بوم مدل کسبوکار استروالدر و پینیور به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است و برای نیل به هدف تحقیق با 14 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه شد. دادههای گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. مدل کسبوکار پیشنهادی به کارآفرینان کمک میکند تا عناصر مدل کسبوکار خود را بهتر درک کرده و پلتفرمهای فعلی یا آتی خود را به شکل بهتری پیکربندی کنند و سرمایهگذاران نیز با شناخت بهترِ مدل کسبوکارِ این پلتفرمها تصمیمات دقیقتر و مناسبتری برای سرمایهگذاری بگیرند.
۹.

عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان، الگویی جهت تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشیاری کارآفرینانه عملکرد صادراتی یادگیری راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 976
در عصر حاضر، رقابت دانش محور و محیط رقابتی ناپایدار، عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بینان را تحت تاثیر قرار داده است، که این موضوع لزوم بهره گیری از هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی را جهت موفقیت در این تقابل، هر چه بیشتر آشکار می کند. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان با توجه به نقش یادگیری راهبردی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی و بهصورت همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه آماری این تحقیق تعداد 169 شرکت دانش بنیان شهر کرمان می باشد. ابزار پژوهش سه پرسشنامه است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که یادگیری راهبردی نقش میانجی را در ارتباط بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایفا می کند. همچنین هوشیاری کارآفرینی و یادگیری راهبردی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان تاثیر گذار هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳