بیتا عبدالحسینی

بیتا عبدالحسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Meta-synthesis of the Principals Role of Psychological and Center Skills in Implementing Blended Learning from Quantum Paradigm Perspectives

تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 934
In regards to the need to use technology in the domain of learning and the important role of principals of educational organizations in implementing the blended learning, this research was carried out with the aim of identifying the parameters of psychological and center skills of principals in implementing the blended learning from quantum paradigm perspectives. The research method was qualitative and of meta-synthesis. Data collection was carried out through reviewing scientific documents and resources relevant to the subject of research in recent 31 years (1990-2021). Therefore; the related key words were searched in the reliable internal and foreign websites and finally, 42 resources were selected for final review. The review was done through studying the resources of the principals’ psychological skills in three dimensions and eleven parameters and center skill in one dimension and three parameters. The results obtained from this research showed that with regards to the identified dimensions and parameters, principals can play roles in implementing the blended learning in educational organizations, from the psychological skills, in quantum seeing dimension, by planning informed and effective leadership and confronting challenges and eliminating obstacles, in quantum thinking dimension via creative thinking, change and comprehensive thinking, in quantum feeling via accountability, supporting individuals’ rights and security, respecting values , caring about needs and talents and utilizing the process of information and from center skills perspectives and quantum being dimension, via establishing an appropriate learning atmosphere, establishing effective communication and creating a resilient and network-centric structure.
۲.

فراترکیب مهارت های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های کوانتومی یادگیری ترکیبی مدیران پارادایم کوانتومی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 130
هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های مهارت های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی است. روش پژوهشْ کیفی و از نوع فراترکیب است. داده ها ازطریق بررسی اسناد و منابع علمی، مرتبط با موضوع پژوهش در 31 سال اخیر (1990 تا 2021)، گردآوری شده است. بدین منظور کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های معتبر علمی جست وجو شدند و درنهایت 31 منبع برای بررسی نهایی انتخاب شد. به منظورِ افزایش اعتبار و قابلیت اطمینان، اسناد به صورت جداگانه کدگذاری شدند. میزان توافق میان دو کدگذار 89/ 0 درصد به دست آمد. پس از بررسی و تحلیل محتوای منابع، به روش کدگذاری، مهارت های کوانتومی مدیران در سه بُعد شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی و اعتماد کوانتومی با 17 مؤلفه استخراج شد. در بعد شناخت کوانتومی مؤلفه های آموزش و آگاهی، جریان باز اطلاعات، توسعه حرفه ای و ماهیت یادگیری ترکیبی، در بعد عمل کوانتومی مؤلفه های رهبری، مدیریت، محیط معنوی، زیرساخت های آموزشی، منابع انسانی، پشتیبانی فنی، زیرساخت های فناوری و منابع مالی و در بعد اعتماد کوانتومی مؤلفه های خودسازمان دهی، ایجاد جوّ اعتماد و اطمینان، موقعیت شناسی، نظارت و بازخورد و ایجاد انگیزه استخراج شد.
۳.

شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد رفتاری ویژگی های رفتاری مدیران مدارس پارادایم کوانتمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 191
دانش آموزان مدارس به عنوان مشتری و محصول نظام آموزشی باعث می شوند تا مدیریت مدارس نسبت به دیگر سازمان ها متفاوت و پیچیده تر باشند. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی صورت گرفته است. در این پژوهش با رویکردی کیفی به تحلیل محتوا پرداخته شد. تعداد اسناد مطالعه شده 41 مورد بود که از پایگاه های داده الکترونیکی علمی معتبر و در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2017 میلادی انتخاب شدند. تعداد 8 نفر از دبیران، مدیران مدارس و اساتید دانشگاه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه شدند. برای بررسی روایی یافته ها از روش های همسوسازی منابع داده ها و خود بازبینی محقق و به منظور تعیین پایایی، روش توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد که ویژگی های رفتاری مدیران شامل 8 بعد چشم انداز، تفکّر، ارزش ها و احساس ها، شناخت، اعتماد، عملکرد، ارتباط و یادگیری می باشد که از 29 حوزه و 95 نشانگر حاصل شد. بعد یادگیری مدیریت مدارس را از مدیریت در محیط های دیگر متمایز می کند. این پژوهش می تواند زمینه ساز تدوین پرسشنامه، به منظور بررسی وضعیت مدیران مدارس در حال حاضر باشد.
۴.

مدرسه موفق، مدیر موفق مطالعه تطبیقی یافته های پروژه بین المللی مدیر مدرسه موفق (ISSPP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروژه بین المللی مدیر مدرسه موفق (ISSPP) مدرسه موفق مدیر موفق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 785
مدیران مدارس تأثیر چشم گیری بر پیامدهای مدرسه دارند، به اندازه ای که از نقش آنها به عنوان دومین عامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یاد شده است. اینکه یک مدرسه و مدیر موفق چه ویژگی هایی دارد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و همچنین پژوهش های بین المللی بوده است که «پروژه بین المللی مدیر مدرسه موفق» (ISSPP) یکی از مهم ترین آن ها می باشد. پژوهش حاضر نتایج اجرای این پروژه در هفت کشور استرالیا، دانمارک، انگلستان، نروژ، سوئد، آمریکا و چین را به روش مروری مقایسه و تحلیل نموده است. بدین منظور مقالات منتشرشده در دو ویژه نامه «مجله مدیریت آموزشی» انتخاب و محتوای آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از رویکرد کدگذاری، به تفکیک سؤال های پژوهش، کدهای باز و محوری شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که مدارس موفق 61 ویژگی دارند که در 12 بعد، و مدیران موفق 23 ویژگی دارند که در 4 بعد طبقه بندی می شوند. در پایان در مورد یافته ها بحث شده است شده است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان