حمدالله تارین

حمدالله تارین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده درباره عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه اثر عملکرد مدیران مدارس فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 593
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس و تعیین میزان اهمیت آن ها می تواند راهگشای بسیاری از تصمیم گیری های راهبردی بوده و بر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی بیفزاید. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران انجام گرفت. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از یک فرم کدگذاری و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.از بین آثار انجام شده و موجود در پایگاه های علمی مرتبط با موضوع تحقیق، تعداد 19 مطالعه انتخاب و تعداد 43 فرضیه و 34 متغیر شناسایی شد. نتیجه فراتحلیل نشان داد که میان اندازه اثرهای به دست آمده تفاوت معنادار وجود دارد و متغیرهای رضایت شغلی با اندازه اثر 71/0، ثبات مدیریت با اندازه اثر 62/0، سابقه مدیریت با اندازه اثر 56/0، و خلاقیت و ابتکار با اندازه اثر 52/0،  به ترتیب بیشترین تاثیر را بر موضوع عملکرد مدیران مدارس ایران داشته اند.
۲.

پژوهشی آمیخته در فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری الکترونیکی فرصت ها و تهدیدها پژوهش آمیخته دانشگاه رازی کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 13
در عصر تغییرات و تحولات شتابنده فناوری های الکترونیکی، آموزش عالی می بایست برای هماهنگ شدن و وفق دادن خود با تغییرات تکنولوژیکی در آموزش، به شناسایی فرصت ها و تهدیدها، طراحی، راه اندازی و توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی اهتمام جدی نماید. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه رازی کرمانشاه بود. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد آمیخته به روش تشریحی بود. جامعه ی آماری شامل مدیران، اساتید و دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه (تمام دانشکده ها به جز دانشکده های کشاورزی و شیمی) درسال تحصیلی 95 – 1394 بود. تعداد 534 نفر به صورت تصادفی طبقه ای نسبی در بخش کمّی و تعداد 10 نفر به صورت هدفمند در بخش کیفی انتخاب شدند. دو ابزار پرسشنامه (خوشرنگ و همکاران، 1393) و مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شدند. ضریب پایایی پرسشنامه 89/0 a= به دست آمد. در تحلیل های کمّی از نرم افزار Spss19 و Amos22 و در تحلیل های کیفی از کدگذاری باز مصاحبه ها استفاده شد. نتایج کمّی نشان داد، مؤلفه ی هزینه– اثربخشی آموزشی مهم ترین فرصت و مؤلفه های ذهنی – عاطفی و ارتباطی استاد – دانشجو و تدریس - یادگیری به عنوان تهدیدهای یادگیری الکترونیکی شناخته شدند. در تحلیل های کیفی راهکارهای غلبه بر تهدیدها و موانع یادگیری الکترونیکی در سه مقوله ی اصلی سطح سازمانی، سطح آموزشی و سطح کاربران شناسایی شد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزانِ رضایت سربازان از خدمات یگان بر اساس مدل کانو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری الزامات عملکردی الزامات اساسی الزامات انگیزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 662
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت سربازان از خدمات یگان بر اساس مدل کانو انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و از شاخه میدانی است. جامعه آماری شامل سربازان غیر بومی یگان های ارتش مستقر در شهرستان کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه 32 عاملی است که با استفاده از مصاحبه گروه کانونی طراحی شد. روایی محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان بررسی شده و پایایی آن (89/0=a) به دست آمد. یافته های حاصل از جمع آوری داده ها با استفاده از توزیع فراوانی، آزمون ناپارامتریک فریدمن طبقه بندی و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد، وجود تشویقی مرخصی و هدیه در قبال جدی بودن در انجام وظایف، درکِ نیازها و مشکلات خاص سربازان و اقدام در جهت رفع آنها، مجهز بودن قرارگاه سربازی به وسایل ورزشی، به ترتیب مهم ترین عوامل اساسی، انگیزشی و عملکردی مؤثر بر رضایت سربازان است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان