جهان نوین

چکیده

امروزه علل و عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها مورد توجه محققان بسیاری واقع شده است چرا که بررسی این عوامل می تواند در راستای برنامه ریزی های توسعه روستایی راه حل ها و راهکارهای مناسب تری را ارائه نماید. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها در روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین بررسی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان روستای یاجیلو و یاجیلوهای مقیم در استان تهران و اردبیل است. حجم نمونه به علت عدم دسترسی به کل جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 217 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی با ضریب مسیر 92 صدم، دیدگاه شخصی با ضریب مسیر 86 صدم، عوامل اجتماعی و فرهنگی با ضریب مسیر 82 صدم، زیست محیطی با ضریب مسیر 79 صدم و اداری و خدماتی با ضریب مسیر 76 صدم میزان تأثیر را در مهاجرت ساکنین روستای یاجیلو داشته است. نهایتاً بر همین اساس پیشنهادهایی برای رونق اقتصاد در این روستا و کاهش مهاجرت افراد ارائه گردید.