روزنامه نگاری الکترونیک

روزنامه نگاری الکترونیک

روزنامه نگاری الکترونیک سال سوم زمستان 1396 شماره 1 (پیاپی 9)

مقالات

۱.

رابطه تلگرام با هوش هیجانی

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
در این پژوهش روش تحقیق از نوع توصیفی است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. بخش هوش هیجانی این پرسشنامه استاندارد است اما روایی آن توسط استادان تایید شده و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ معادل عدد 726/0 ، که با توجه به اینکه بیشتر از 7/0 است پس مورد تایید به حساب می آید. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دفتر مرکزی پرسو الکترونیک است که تعداد آنها 108 نفر بوده و به صورت تمام شماری بررسی و مطالعه شده اند. از میان آنها نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند بود که افرادی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند مورد توجه این تحقیق هستند و تنها 86 پرسشنامه جهت بررسی حاصل شد. پس از بررسی بر مبنای روش ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفت و فقط فرضیه های فرعی اول، چهارم، پنجم و هشتم مورد پذیرش قرار گرفته اند.
۲.

رسانه اجتماعی و اثرات آن بر سیستم های فردی و اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
در این مقاله بر آنیم تا تأثیرات احتمالی رسانه اجتماعی را هم بر افراد و هم بر جامعه در قالب یک کلیّت مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. در وهله نخست، پیش از آنکه به تدقیق در جنبه های انتخاب شده اَشکال جدید تعامل مجازی بپردازیم، وضعیت کنونی رسانه اجتماعی را در چارچوب حقایق و آمار و ارقام مربوط به آن روشن می سازیم. با تمرکز و تأکید ویژه ای بر یافته های اخیر تحقیق در حوزه عصب شناسی، سؤالی که متعاقبا باید در این زمینه پاسخ داده شود این است: مغز ما به چه نحو با اشکال جدید تکنولوژی های اطلاعاتی روبرو شده و تبعات احتمالی آن در رفتار اجتماعی ما چیست؟ دامنه گسترده ای از تفاسیر مختلف و مرتبط با سودمندی رسانه اجتماعی در قالب منبع قدرتمند ارتباطات و یادگیری وجود دارد. با بررسی و سنجش مزایا و معایب متعدد در این جهت و با تأکید بیشتر بر جزئیات، نگاه عمیق تری به کنترل مسئولیت در قبال رسانه اجتماعی خواهیم داشت. این تحلیل و سنجش در دو سطح انجام می شود: ۱.شکل جامع اطلاعات و ابراز دیدگاه ها نسبت به رسانه اجتماعی و تأثیر آن بر سیستم های اجتماعی ۲.شکل فردی مشارکت و تأثیر ویژه رسانه اجتماعی بر رفتار اجتماعی فرد اثرات رسانه اجتماعی در دو سطح مذکور در یک تصویر جامع با هم تلفیق خواهد شد. بنابراین در قالب نتایج اصلی این بررسی می توان گفت: -رسانه اجتماعی بر مغز انسان و به تبع آن بر کیفیت زندگی او اثر می گذارد، -احساسات نقش مهمی در ارتباطات انسان ایفا می کند،-سوای مزایای شناخته شده رسانه اجتماعی، باید گفت که تهدید ها و خطرات جدی برای افراد و اجتماع به همراه داشته، بنابراین باید به دنبال تعامل معقول و آگاهانه ای با رسانه اجتماعی بود.
۳.

نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
این مقاله کوششی است برای"بررسی نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران" که سعی شده با بررسی برخی از تعاریف و دیدگاهها در حوزه بحران با آن بیشتر آشنا شویم و در مراحل بعد با بررسی مراحل بحران و نقش شبکه های اجتماعی در این مراحل و ارائه مثال ها به موضوع پرداخته شود. باید گفت مرحله بحرانی، نقطه عطف و حادثه سرنوشت ساز است و درباره مدیریت بحران باید گفت: سبک انفعالی در مدیریت است که به جای تأکید بر برنامه ریزی و تدوین راهبردهای بلند مدت، به حل و فصل مشکلات آنی و کوتاه مدت (هنگام بروز) توجه زیادی می کند. اهداف مدیریت بحران را می توان از تعاریف بحران و مدیریت آن استخراج کرد؛ به طور کلی جلوگیری از وقوع بحران (پیشگیری)، کنترل بحران، کاهش خسارات و تلفات، تامین ارزش ها و منافع اساسی در اوضاع بحرانی، بازگرداندن امور به اوضاع پیش از بحران و غیره از جمله اهداف عمومی مدیریت بحران است. یقینا اهداف بحران، تابعی از راهبردهای بحران است؛ به عبارت دیگر، با تاثیر پذیری از راهبرد بحران، برخی مواقع ممکن است برای مدیریت بح ران، ب حرانی دیگر ایجاد شود. از ای ن رو بحران زایی یا بحران زدایی، کوچ ک نمایی یا ب زرگ نمایی، سکوت و بی اعتنایی به بحران یا برجسته سازی آن و غیره متاثر از نوع راهبرد اتخاذ شده در بحران، می توانند از جمله اهداف مدیریت بحران باشند. انتظار می رود رسانه ها و به خصوص رسانه های نوین در دوران بحران تأثیرات گسترده ای بر مخاطبان و جامعه داشته باشند. که در این میان شبکه های اجتماعی می توانند در وضعیت بحرانی نقش مهمی در ایجاد ثبات، صلح و آرامش داشته باشند. شبکه های اجتماعی میتوانند نقش بسیار پررنگی در وضعیت پیش از بحران داشته و در مواقعی از به وجود آمدن بحران جلوگیری کنند. آن هم به دلیل نقش تأثیر گذاری که در سالهای اخیر پیدا کرده اند.
۴.

شبکه های اجتماعی و مصرف کننده خبر مشارکت جو؛ محیط خبر در آمریکا

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است متشکل از گره هایی مطلقا وابسته به یکدیگر. مطالعات اخیر فراستهایی نو نسبت به تاثیر عمومی شدن بلاگها، شبکه های اجتماعی و سایر حوزه های محتوای تولید شده از سوی کاربر بر شیوه های مصرف گزارش یا توزیع خبر مهیا نموده است. این تحقیق شبکه های اجتماعی و مخاطب مشارکت جو را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر، شیوه ای که در آن افراد از شبکه های اجتماعی برای مشارکت و مصرف مقولات خبری بهره می گیرند و آیا در نتیجه احساس مطلع شدن بیشتر می کنند را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. این مقاله، رویهمرفته، بر یافته های پیمایش ردگیری شده روزانه نسبت به استفاده افراد از اینترنت مبتنی است. نتایج این گزارش نیز مبتنی بر داده هایی است که از مصاحبه های تلفنی بین دسامبر 2009 و ژانویه 2010 در بین نمونه ای از 2259 فرد 18 سال به بالا صورت گرفته است. برای نتایج مبتنی بر نمونه کل، با اطمینان 95 درصدی می توان گفت که خطای قابل استناد به نمونه و سایر تاثیرات تصادفی مثبت یا منفی 2.3 درصد نقطه است. برای نتایج مبتنی بر کاربران اینترنت، حاشیه خطای نمونه مثبت یا منفی 2.7 درصد نقطه است. از ترکیب نمونه شماره گیریهای تصادفی خطوط زمینی و همراه-که معرف تمامی بزرگسالان آمریکایی است که به یکی از دو خط تلفنی ذکر شده دسترسی داشتند- استفاده گردید. اکثریت پاسخگویان این حقیقت را نشان می دهند که آنها برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان اقدام به مشارکت خبر می کنند. آنها بیان می دارند که از این رو به شبکه دوستان متکی هستند تا به سمت مقوله خبری هدایت شوند که این مهم نیز می تواند معرف خوبی برای علایقشان باشد. یافته های تحقیق بیانگر این حقیقت است که افراد زیر 35 سال برای دسترسی به سرنخهای خبری بشدت به شبکه های اجتماعی خود متکی هستند. اکثریت پاسخگویان در معرض مقولات خبری قرار دارند که احتمالا در جای دیگر وجود ندارند یا در نتیجه فیسبوک و توئیتر نادیده گرفته شده اند.
۵.

شیوه های درآمدزایی شبکه های اجتماعی موبایلی (رسانه های مبتنی برموبایل)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
بر اساس تعریف سایت ویکی پدیا، شبکه اجتماعی سیار (Mobile social network) یک نوع شبکه اجتماعی است که در آن از تلفن همراه یا تبلت برای ایجاد ارتباط استفاده می شود. هم اکنون دو نوع سرویس شبکه اجتماعی سیار وجود دارد که جزء نسل چهارم این نوع شبکه ها به حساب میآیند. نوع اول همان شبکه های اجتماعی تحت وب هستند که امکان دسترسی از طریق تلفن همراه را نیز فراهم کرده اند و نمونه های بارز آن فیسبوک و مای ایپیس است. نوع دوم سرویس های محلی و منطقه ای است که اپراتورهای تلفن همراه فراهم می کنند و بر اساس سرویس هایی مانند پیامک و MMS کار می کنند. شبکه های اجتماعی تحت وب سایت هایی هستند که افراد در آنها محتوا ایجاد می کنند و با سایرین به اشتراک می گذارند. سایت aboute شبکه های اجتماعی را به ۷ دسته مختلف تقسیم کرده است . - شبکه های اجتماعی عمومی: مانند فیسبوک - شبکه های اجتماعی فیلم و موسیقی: مانند یوتیوب - شبکه های اجتماعی موبایل: مانند تلگرام و وایبر - شبکه های اجتماعی حیوانات خانگی: مانندCatster، - شبکه های اجتماعی علاقه مندان تخصصی و سرگرمی: مانندActionProfiles - شبکه های اجتماعی کسب و کار: مانند LinkedIn. - شبکه های اجتماعی کتاب : مانندGoodReads
۶.

بررسی تاثیرات استفاده از رسانه های اجتماعی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان بر روی رضایت مشتری

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
با ظهور رسانه های اجتماعی شاهد بوده ایم که مشتریان شرکت ها به سرعت در حال فعالیت در سایت های شبکه های اجتماعی و بلاگ ها بوده و نرم افزارهای شبکه های اجتماعی را بر روی تلفن های هوشمند، تبلت ها و رایانه های خود نصب کرده تا بتوانند زندگی اجتماعی خود را ارتقا داده و همچنین از این طریق به بهبود روابط و تبادل اطلاعات خود با دوستان و خانواده خود بپردازند. مشتریان هم اکنون دریافته اند که رسانه های اجتماعی دارای کاربری هایی فراتر از بارگذاری عکس و اشتراک مطالب جذاب بوده و قادر است به آنها در زمینه جریان اطلاعات قدرت بالایی اعطا کند و جایگاه ویژه ای را برای مشتریان در مقابل تولید کنندگان محصول و یا ارائه دهندگان خدمت فراهم آورد. به همین علت، محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری و تجزیه تحلیل تعدادی از به روزترین مقالات موجود در ادبیات نظری مربوط به رسانه های اجتماعی، رضایت مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان پرداخته و به این جمع بندی رسیده است که رسانه های اجتماعی نقشی اساسی در برقراری ارتباط اطلاعاتی با مشتریان ایفا کرده و می توانند به عنوان پیش فاکتوری که باعث ارتقای رفتارهای عاملین فروش در افزایش رضایت مشتریان می شود عمل کند. به علاوه، استفاده از رسانه های اجتماعی و همچنین سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان می تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق بهبود برقراری ارتباط اطلاعاتی با مشتریان، ارتقای مدیریت دانش مشتریان، تبدیل مشتریان شرکت به هواخواهان شرکت و بهبود مدیریت آنلاین پاسخگویی باعث فراهم آوردن رضایتمندی مشتریان گردد. در نهایت، فرصت ها، ریسک ها و بحران های ایجاد شده در اثر استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور پاسخگویی به شکایات مشتریان مورد اشاره قرار گرفت.
۷.

بررسی رابطه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دوره های زمانی خاص با میزان تولید محتوا در این شبکه ها

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
پژوهش حاضر، با هدف "بررسی رابطه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دوره های زمانی خاص با میزان تولید محتوا در این شبکه ها" صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است که پس از توزیع پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارspss به دست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق است. در این مقاله از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد؛ در فرضیه اول "میان میزان استفاده از اینترنت و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی" میزان همبستگی برابر با 133/0 و درجه آزادی سطح معناداری آن برابر 8 با سطح معناداری0.02 است. از آنجاییکه میزان سطح معناداری از 0.05 کمتر است. لذا فرضیه اول تأیید می شود. در فرضیه دوم "میان دوره زمانی و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی" میزان آماره خی دو برابر 18.500 و درجه آزادی آن برابر 6 با سطح معناداری 005. است. چون میزان سطح معناداری از 0.01 کمتر است. لذا فرضیه دوم با 99% اطمینان و 1% خطا تأیید می شود؛ در فرضیه سوم " میان فیلترینگ شبکه های اجتماعی و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی "میزان آماره خی دو برابر 8.233 و درجه آزادی آن برابر 8 با سطح معناداری 411. است. چون میزان سطح معناداری از 0.05 بیشتر است لذا فرضیه سوم تأیید نمی شود.
۸.

رسانه های اجتماعی و تغییر الگوهای ارتباطی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی؛ باعث افزایش سطح بینش و آگاهی مردم شده و بر کلیه فعالیت های اجتماعی افراد اثرگذاشته است. با ظهور فن آوری های نوین؛ شاهد انقلاب جدیدی در زمینه اطلاع یابی، اطلاع رسانی و ارتباطات در فضای مجازی هستیم. فناوری های جدید؛ زندگی و محیط کار ما را تحت تأثیر قرار داده و بشر بدون فن آوری و بهره گیری از آن امکان عملی برای ادامه حیات خود ندارد. امروزه دهکده جهانی به ذهنیت جهانی و انقلاب اطلاعات به انقلاب ارتباطات تبدیل شده و شاهد تغییر الگوهای ارتباطی در جامعه هستیم. در گذشته؛ رسانه های سنتی، ارتباطی یک سویه با مخاطب آن هم به صورت جمعی، اما امروزه در فضای جدید با وضعیت جدیدی مواجه ایم و الگوهای ارتباطی به فرایندی پیچیده، زنده و تعاملی از طریق کانال های ارتباطی متعدد تبدیل شده است. در این مقاله به موضوعاتی از قبیل: اینترنت و فضای مجازی، برخی از ویژگی ها و کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی، پیامدهای منفی فضای مجازی، سایبر تروریسم، سپس راهکارها و تدابیری که می تواند آسیب ناپذیری امنیت کشورها را در برابر تهدیدات سایبر تروریسم تقویت کند؛ بیان می شود.
۹.

تاثیرمخاطره انگیز رسانه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۱
رسانه های اجتماعی ازرسانه های قدرتمند ارتباط جمعی به شمار می آیند. زیرا به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود تعداد بی شماری از افراد را درسراسر دنیا م ورد خ طاب قرار می دهند. هم چنان که رسانه های اجتماعی می توانند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی، پژوهش، سرگرمی و... نقش مهمی داشته باشند؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارند؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده و کودکان و نوجوانان چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. امروزه استفاده از سایت های رسانه های اجتماعی رایج ترین فعالیت در میان کودکان و نوجوانان است. مقاله حاضر با عنوان " تاثیرمخاطره انگیز رسانه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان " سعی دارد، تاثیرات و پیامدهای منفی وابستگی کودکان به رسانه های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد رسانه های اجتماعی مطرح شده، سپس انواع کارکردهای رسانه های اجتماعی و وظایف رسانه به عنوان یک وسیله ارتباطی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سپس به تحقیق مقدارزمانی که کودکان در شرایط مختلف سنی صرف استفاده از رسانه های اجتماعی می کنند و دلایل استفاده از این رسانه ها توسط کودکان و انتظاراتی که کودکان و والدین آنها از این رسانه ها دارند، می پردازد. در انتها نیز به نقش متخصصان اطفال (PEDIATRICIANS ) و مشکلات بالقوه ای استفاده از رسانه های اجتماعی همچون مزاحمت سایبری، "افسردگی فیسبوک "مزاحمتهای جنسی ، قرار گرفتن در معرض محتوای نامناسب و نگرانی های حریم خصوصی و ردپاهای دیجیتالی پرداخته می شود.
۱۰.

نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در فعالیت های زیست محیطی (مطالعه موردی گروههای تلگرام)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای شبکه اجتماعی موبایلی تلگرام در فعالیت های زیست محیطی صورت گرفته است. داده های پژوهش از طریق مشاهده در فضای مجازی و واقعی و مصاحبه با 10 نفر از اعضا فعال و نیمه فعال گروه زیست محیطی حمایت از طبیعت(بازیافت) جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد کارکردهای اصلی شبکه اجتماعی موبایلی تلگرام برای گروه حمایت از محیط زیست(بازیافت) شامل دو بخش اطلاع رسانی، انتشار اخبار و آموزش است. کارکرد اطلاع رسانی شامل اطلاع رسانی درباره فعالیتهای کمپین های حمایت از محیط زیست به ویژه فعالیت های زنان در این زمینه، معرفی کانال های تلگرامی درباره فعالیت های مردمی محیط زیست، انتشار اخبار مربوط به محیط زیست کشور با هدف افزایش آگاهی، حساسیت و توجه به مسائل زیست محیطی است.کارکرد آموزشی شامل ارائه مطالب آموزشی حوزه محیط زیست در قالب متن و عکس و فیلم است. همچنین این گروه دارای فعالیت هایی خارج از فضای مجازی نیز است و از تلگرام برای تشویق افراد به حضور در فعالیت های زیست محیطی استفاده می کند. از جمله این موارد می توان به مشارکت در پاکسازی طبیعت در سطح استان تهران و همکاری با کمپین جمع آوری درب های پلاستیکی اشاره کرد.