روزنامه نگاری الکترونیک

روزنامه نگاری الکترونیک

روزنامه نگاری الکترونیک سال سوم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 11)

مقالات

۱.

بررسی اثربخشی انیمیشن های فرهنگی و آموزشی در میان مسافران متروی شهر تهران ( مطالعه موردی خط یک مترو)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
حضور مترو، این تکنولوژی مدرن حمل و نقل و نیاز های فرهنگی متناسب در جهت استفاده و آموزش های شهروندی، محققین را بر آن داشته تا در زمینه یکی از فعالیت های فرهنگی آموزشی، انیمیشن های پخش شده در مانیتورهای موجود در واگن ها و ایستگاه های مترو، به جست و جوی میزان اثربخشی این رسانه بپردازد. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 380 نفر از مسافران مترو در یک هفته و با توجه به آمار امور ایستگاه های مترو 3859981 بوده است، مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در زمینه اثربخشی و توجه به انیمیشن های فرهنگی و آموزشی، در میان مسافران با روش نمونه گیری در دسترس؛ بوده و با استفاده از نرم افزار های آماری، برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان زن بوده اند که میان جنسیت و اثربخشی انیمیشن ها رابطه معنادار وجود ندارد، بین میزان تحصیلات مسافران و میزان اثربخشی انیمیشن ها رابطه معنادار وجود دارد و هرچه میزان تحصیلات بالاتر بوده توجه و اثرپذیری از انیمیشن ها بیشتر بوده است، میان مکان پخش تصاویر و نصب مانیتورها و میزان اثربخشی آنها رابطه معنادار وجود دارد. میان رنگ آمیزی و طراحی انیمیشن ها و میزان اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد.
۲.

شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
با گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی محققان رشته های مختلف علوم اجتماعی به تایید تاثیرات مختلف این شبکه ها پرداخته و آن را از منظرهای مختلف وآکاوی کرده اند در این بین سوالی مطرح می شود که تاثیرات سیاسی آن به چه صورت رخ می نماید. در این مقاله ما درصدد بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر روی پروسه مشارکت سیاسی هستیم این تاثیر را چه از جنبه منفی بر روی مشارکت سیاسی و چه از جنبه مثبت بررسی می کنیم. و با موشکافی این مساله از منظر محققان علوم اجتماعی امکانات تکنولوژیک سایت های اجتماعی چون امکان بحث های آنلاین، تشکیل گروهها و دسترسی به اخبار معتبر سیاسی را روشن می کنیم. سپس امکانات تعاملی این شبکه ها چه به صورت بین فردی و چه به صورت تعامل با نظام سیاسی را تشریح کرده و به توضیح دو نمونه از این تعامل یعنی بررسی جنبش های اجتماعی (تعامل از پایین) و نحوه حکومت داری خوب(تعامل از بالا) و تاثیر رسانه های اجتماعی بر این دو مورد را واسازی می کنیم.
۳.

بررسی استفاده از تلگرام بر رفتار اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان پسر دبیرستان امام علی (ع))

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
ورود اینترنت و وسایل ارتباطی نوین باعث ایجاد شکل گیری ارتباطات مجازی شده است. تلفن همراه و به دنبال آن شبکه های اجتماعی یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر امروز است که دغدغه هایی را برای خانواده ها ایجاد نموده است. با توجه به تأثیراتی که این شبکه ها بر رفتار نوجوانان دارند، پژوهش حاضر با توجه به ضرورت موضوع به بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از دانش آموزان پسر دبیرستان امام علی (ع) که با توجه به جدول مورگان تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با توجه به ضریب آلفای کرونباخ برابر 81 % به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی شامل آمار تحلیلی مانند همبستگی پیرسون می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی بر کنش اجتماعی و قانون مداری دانش آموزان تأثیر داشته است.
۴.

توصیه هایی کلیدی برای ورود به عرصه روزنامه نگاری بازی های ویدیویی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
روزنامه نگاری در حوزه بازی های ویدیویی از جمله عرصه هایی است که هنوز آنطور که باید و شاید در کشور ما برای روزنامه نگاران شناخته شده نیست و خبرنگارانی که قصد دارند در این عرصه فعالیت کنند، به نکات کلیدی که باید در این حوزه به آن توجه داشته باشند؛ آشنا نیستند. برای آشنا کردن بیش از پیش روزنامه نگاران و رسانه های حوزه بازی های ویدیویی در این مطلب سراغ سایت www.journalism.co.uk رفتم. این وب سایت کارگاه ها، پنل ها و مباحثات جامعی درباره آخرین ابزارهای حوزه روزنامه نگاری دیجتال را برگزار می کند که از میان مقالات موجود در آن سعی کردم با نگاهی جامع به مقاله "توصیه هایی کلیدی به نویسندگان جوانی که قصد دارند فعالیت خود را در حوزه بازی های ویدیویی انجام دهند"، تا حدودی روزنامه نگاران ایرانی را با حوزه روزنامه نگاری بازی های ویدیویی و مهمترین نکاتی که درباره آن باید مورد توجه قرار گیرد آشنا کنم.
۵.

راهبردهاى رسانه اى در مدیریت بحران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
مقاله حاضر بر نقش رسانه در هدایت ، فرو نشاندن و به طور کلی بر مدیریت بحران تأکید می کند. زیرا یکی از موثر ترین ابزار برای رسیدن به این اهداف، رسانه ها هستند. امروزه قدرت مهار و تدبیر هر بحرانی رابطه ای تنگاتنگ با میزان شناخت تهدیدات و فرصت های ناشی از آن و احصای دقیق برآیند حاصله از این دو دارد. در شرایط بحران که از یکسو اطلاعات مخدوش می شود و از جانب دیگر فناوری های معمول قدرت (و به تبع شیوه های تصمیم سازی و مدیریت در شرایط عادی) ناکارا می شوند، هر گونه تدبیری مستلزم بهره وری مناسب از دانش های راهبردی متفاوت و فناوری های قدرت ویژه است. رسانه ها پدیده هایی خنثی و صرفا کاتالیزور نیستند بلکه از میان ابزار و فنون جدید فن آوری، بیشترین تاثیر را بر انسان دارند و پدید آورنده عصر نو هستند و یکی از وظایف یک مدیر موفق رسانه اینست که بتواند مسئولیت تعیین و تحقق اهداف، برنامه ریزی، سازمان دهی، به کار گماردن نیروی انسانی، رهبری و نظارت را در دوران بحران برعهده گیرد. باید برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع بدترین وضعیتها را برنامه ریزی و سپس روشهایی را برای اداره و حل آن جست و جو کند. این مقاله ضمن ارائه تعریف مفاهیمی چون بحران و مدیریت بحران بحث را به سمت وظایف مدیران و نحوه مقابله آنها با بحران، سبکهای خبری مناسب مورد استفاده در این دوران، ملاحظات کانون های خبری و بازار شایعات و مدلهای بحران سوق می دهد.