راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی

راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی

راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی دوره اول تابستان 1398 شماره 2

مقالات

۱.

اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر خودتنظيمي زناشويي و رفتار دلبستگي در روابط زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي

کلید واژه ها: مهارت هاي زندگي خودتنظيمي زناشويي رفتار دلبستگي در روابط زناشويي تعارضات زناشويي

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 357
ﻫﺪف اين ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر خودتنظيمي زناشويي و رفتار دلبستگي در روابط زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي بود. در اين ﭘﮋوﻫﺶ از طرح نيمه آزﻣﺎيﺸي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده از ﺑين زنان متعارض مراجعه کننده مرکز مشاوره ناجا شهر کرج در سال 1398 تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزﻣﺎيﺶ و کنترل (هر گروه 15 نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش طي 10 جلسه 90 دقيقه اي تحت آموزش مهارت هاي زندگي قرار گرفت، اﻣﺎ ﮔﺮوه کنترل مداخله-اي دريافت نکرد. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه خودتنظيمي زناشويي ويلسون، چارکر، ليزيو، هالفورد و کيملين (2005)، دسترسي پذيري، پاسخگويي و همدم طلبي سندبرگ، بوسبي، جانسون و يوشيدا(2012) و تعارضات زناشويي براتي و ثنايي(1372) بود. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزمون ﺗﺤﻠيﻞ كووارياﻧﺲ چندمتغيره(مانکوا) ﻣﻮرد ﺗﺠﺰيﻪ و ﺗﺤﻠيﻞ ﻗﺮار گرفت. نتايج ﻧﺸﺎن داد آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود خودتنظيمي زناشويي و رفتار دلبستگي در روابط زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي اثربخش بود. مي توان گفت که نتايج، آموزش مهارت هاي زندگي مثبت بر بهبود خودتنظيمي زناشويي و رفتار دلبستگي در روابط زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي را تأييد کرد.
۲.

تغييرپذيري سبک شناختي وابسته به زمينه به مستقل از زمينه در دانش آموزان با اضطراب رياضي: پيگيري يک ماهه آموزش حل مسئله

کلید واژه ها: حل مسئله تغيير پذيري سبک شناختي اضطراب رياضي

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 696
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير آموزش حل مسئله بر تغيير پذيري سبک شناختي وابسته به زمينه، به مستقل از زمينه دانش آموزان با اضطراب رياضي بود. پژوهش نيمه آزمايشي، با طرح پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري يک ماهه بود. جامعه آماري کليه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر کهره در سال تحصيلي 95-94 به تعداد 300 نفر بودند. تعداد 30 نفر به روش نمونه گيري غيرتصادفي در دسترس در گروه هاي آزمايشي و کنترل جايگزين شدند(هر گروه 15 نفر). از آزمون تصاوير پنهان ويتکين و همکاران(1971) و پرسشنامه اضطراب رياضي پليک و پارکر(1982) براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. در فرايند اجرا، گروه آزمايش به مدت 8 جلسه تحت آموزش حل مسئله قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ گونه مداخله اي را دريافت نکرد و به فعاليت هاي معمول خود ادامه دادند. براي تحليل داده ها از نسخه 23 نرم افزار SPSS و از روش هاي آمار توصيفي و تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که آموزش حل مسئله بر تغيير پذيري سبک شناختي وابسته به زمينه، به مستقل از زمينه دانش آموزان با اضطراب رياضي موثر است(001/0>P). مي توان گفت که نتايج اين پژوهش براي تحقيقات آينده در زمينه به کارگيري حل مسئله در بهبود سبک شناختي دانش آموزان با اضطراب رياضي داراي کاربرد است.
۳.

موانع و مشکلات عدم بهره وري نيروي انساني در ادارات ورزش خوزستان

کلید واژه ها: بهره وري نيروي انساني ادارات ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 474
بهره وري نيروي انساني از جمله مباحث مهم امروز محافل مديريتي است. دستيابي به اين هدف مستلزم برنامه ريزي و درک دقيق از وقايع موجود در سازمان مي باشد. امروزه بهره وري بيشتر به عنوان يک ديدگاه فکري و يک نگرش و طرز تفکر براي استمرار پيشرفت مطرح است و در عمق معناي خويش، نگرشي براي عقلاني کردن فعاليت هاست. لذا هدف اصلي اين پژوهش شناسايي موانع و مشکلات عدم بهره وري نيروي انساني در ادارات ورزش خوزستان مي باشد. اين مطالعه با روش توصيفي تحليلي انجام شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که موانع اصلي بهره وري ادارات ورزش خوزستان شامل عوامل مديريتي، فردي، فرهنگي، محيطي و اجتماعي رواني مي باشد.
۴.

ارائه يک نظريه زمينه اي از فرآيند شکل گيري نگرش به ازدواج موقت: يک مطالعه کيفي

کلید واژه ها: ازدواج موقت نگرش به ازدواج موقت نظريه زمينه اي مطالعه کيفي

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 302
ازدواج يکى از اساسى ترين و درعين حال حساس ترين مراحل زندگى انسان به شمار مى رود. انسان بنا بر سرشت و ماهيت وجودى خويش وابستگى به غير در پاسخ به نيازهاى درونى و بيرونى خود همواره از فردگرايى گريزان بوده است. نگرش ها به عنوان يک پديده شناختي بر رغبت، احتمال ازدواج، سن و زمان ازدواج و نيز بر پايداري آن تأثير قابل توجه دارد. با توجه به اينکه تاکنون مدلي در تبيين چگونگي شکل گيري نگرش به ازدواج موقت در کشور ارائه نشده است، مطالعه حاضر باهدف تبيين و ارائه يک مدل مقدماتي از اين فرآيند انجام شده است. روش اين پژوهش کيفي است و از مصاحبه تمرکز گروهي براي جمع آوري داده ها استفاده شده است. جهت تجزيه وتحليل اطلاعات و ارائه نظريه نهائي از روش نظريه زمينه اي استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گيري کيفي هدفمند و نيز معيار اشباع نظري پانزده نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين مطالعه شرکت کردند و نگرش آنان نسبت به ازدواج موقت موردبررسي و تجزيه وتحليل قرار گرفت؛ يافته هاي به دست آمده با استفاده از روش \" نظريه زمينه اي \" شامل چهار مقوله عمده مي باشند: بعد حقوقي، بعد هويتي، بعد انگيزشي و بي اعتمادي. مقوله و هسته اين بررسي \" نگرش دانشجويان به ازدواج موقت \" است که ساير مقولات عمده را در برمي گيرد. نظريه زمينه اي حاصل شده، در قالب يک مدل پارادايمي شامل پنج بعد شرايط علي، شرايط مداخله گر، شرايط زمينه اي، راهبردها و پيامدها ارائه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸