راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی

راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی

راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی دوره دوم بهار 1399 شماره 5

مقالات

۱.

رابطه هوش تحلیلی و بیتابی روانی با رضایت شغلی (موردمطالعه: کارکنان شهرداری شهر تهران)

کلید واژه ها: هوش تحلیلی بی تابی روانی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 746
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش تحلیلی و بیتابی روانی با رضایت شغلی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل تمامی کارمندان زن و مرد شهرداری مناطق19 و20 گانه شهر تهران بود که از میان آن ها یک نمونه 105 نفری (60 مرد و 45 زن) به صورت نمونه گیری در دسترس، با اجرای پرسشنامه فهرست بیتابی روانی، فهرست رضایت شغلی و آزمون هوش تحلیلی، بر روی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها بر روی آن ها اجرا شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. نتایج نشان داد که گرچه متغیّرهای هوش تحلیلی و بیتابی روانی درمجموع، حدود 12 درصد از تغییرات رضایت شغلی کارکنان را تبیین می کنند، امّا رضایت شغلی، مستقل از هوش تحلیلی است و صرفاً به طور معکوس بر اساس بیتابی روانی پیش بینی می شود. بیتابی روانی، به تنهایی حدود هشت درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین می کند. افزون بر آن، هوش تحلیلی نیز مستقل از بیتابی روانی است. استنتاج می شود، رضایت شغلی زنان و مردان شاغل بستگی به بیتابی روانی آن ها دارد؛ امّا میزان هوش تحلیلی ایشان، قادر به پیش بینی رضایت شغلی در آن ها نیست.
۲.

سلامت سازمانی؛ و قدرت تبیین کنندگی یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای برای پیش بینی آن.

کلید واژه ها: سلامت سازمانی یادگیری سازمانی اخلاق حرفه ای مدیران مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 963
هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای با سلامت سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه ناحیه سه استان قم بود. روش ازنظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری 89 نفر از مدیران مدارس متوسطه دولتی آموزش وپرورش استان قم بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 مشغول خدمت بودند. نمونه آماری 75 نفر از اعضای جامعه آماری بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه ی استاندارد؛ یادگیری سازمانی نیفه، اخلاق حرفه ای سرمد و بازرگان و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن به ترتیب با پایایی 0/92، 0/84 و 0/96 بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس روش های توصیفی و آزمون های استنباطی در حد آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در قالب نرم افزار SPSS نشان داد: بین اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی مدیران رابطه وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای با سلامت سازمانی مدیران متوسطه رابطه وجود دارد. ارتقا سلامت سازمانی مدیران آموزش وپرورش مستلزم کاربست یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه ای است.
۳.

نقش تعدیل کننده مؤلفه های خود شفقتی در ارتباط بین روان رنجور خویی و علائم افسردگی

کلید واژه ها: خود شفقتی علائم افسردگی روان رنجور خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 816
هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی مؤلفه های خود شفقتی در ارتباط بین روان رنجور خویی و علائم افسردگی در نوجوانان بود. طرح پژوهش اکتشافی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمام دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دوره ی اول شهر خرم آباد در سال تحصیلی 97-98 تشکیل می دادند که از میان آنها 203 نفر در یک دوره ی 3 ماهه به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند که ابزارهای پژوهش حاضر یعنی پرسشنامه های شخصیت نوجوانان آیزنک ( JEPQ)، مقیاس خود شفقتی (SCS) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) برای جمع آوری اطلاعات به آنها داده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره ی تعدیلی تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که روان رنجور خویی با علائم افسردگی همبستگی مثبت معنی دار دارد. همچنین مهربانی نسبت به خود، همبستگی منفی و بیش همانندسازی همبستگی مثبت با علائم افسردگی دارد. قضاوت خود و انزوا، همبستگی مثبت با علائم افسردگی دارد. علاوه بر این، اشتراکات انسانی و ذهن آگاهی، همبستگی منفی با علائم افسردگی دارند. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که ذهن آگاهی و اشتراکات انسانی تنها متغیرهایی هستند که توان تعدیل رابطه ی روان رنجور خویی با علائم افسردگی را دارند. بر اساس یافته های این پژوهش رابطه ی بین روان رنجور خویی و علائم افسردگی، رابطه ی ساده ی خطّی نیست و مؤلفه های خود شفقتی می توانند این رابطه را تعدیل نمایند.
۴.

بررسی وضعیت بیگانگی تحصیلی و رابطه آن با ادراک شایستگی در دانشجویان

کلید واژه ها: بیگانگی تحصیلی ادراک شایستگی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 445
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت بیگانگی تحصیلی و رابطه آن با ادراک شایستگی در دانشجویان بود. این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، با حجم 13439 بودند که با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای بر روی نمونه آماری اجرا شد. ابزار به کار رفته در پژوهش حاضر عبارتند از پرسشنامه بیگانگی تحصیلی دیلون و گروات (1976) و ادراک شایستگی ویلیام دسی و رایان (2000). جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونهای تحقیق واریانس (تحلیل مانوا )، آزمون تی و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بیگانگی تحصیلی و ادراک شایستگی در بین دانشجویان تفاوتی نداشت و همچنین در رابطه بین ابعاد بیگانگی تحصیلی (احساس انزوا، بی هنجاری و ناتوانی) به صورت منفی معنی دار و در سطح 0/95 با ادراک شایستگی بین دانشجویان همبستگی مشاهده شد که با توجه به نتیجه بدست آمده پیشنهاداتی ارائه گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸