شباک

شباک

شباک سال چهارم آبان 1397 شماره 5 (پیاپی 36)

مقالات

۱.

بررسی روایت «کان الله و لم یکن معه شی و الان کما کان» و نتایج فلسفی مترتب بر آن

تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
یکی از مباحث مهم کلامی، فلسفی و عرفانی بحث حدوث و قدم عالم است که ادله عقلی و نقلی بر حدوث زمانی از یک طرف و بر حدوث ذاتی از طرف دیگر، اقامه شده است. این نوشتار به یکی از مهمترین ادله نقلی که در منابع کلامی و فلسفی آمده است، توجه کرده و با بررسی سندی که قبل از این انجام نگرفته، و بررسی دلالی که مورد اختلاف بین متکلم، فیلسوف و عارف است، به تفسیر و فهم صحیح از روایت رسیده است. از نظر نویسنده گرچه روایت «کان الله و لم یکن معه شیء و الآن کما کان» در منابع روایی وجود ندارد، اما روایت دیگری شبیه این روایت از نظر عبارت و محتوا وجود دارد که می تواند حدوث زمانی مورد ادعای متکلمین را نفی و تاییدی برای دو مسأله فلسفی و عرفانی، حدوث ذاتی و وحدت وجود باشد.
۲.

مقایسه تفکر انتقادی بین دبیران تخصصی و غیرتخصصی درس مطالعات اجتماعی متوسطه دوره اول استان خراسان جنوبی

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۵
هدف از این تحقیق مقایسه مهارت تفکر انتقادی در بین دبیران تخصصی و غیرتخصصی درس مطالعات اجتماعی استان خراسان جنوبی بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی (مقایسه ای) بوده است. ازنظر زمانی پژوهش از نوع مقطعی یعنی در یک دوره زمانی خاص (سال تحصیلی 95-94) انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران مطالعات اجتماعی دوره تحصیلی متوسطه دوره اول استان خراسان جنوبی تشکیل داده اند که از این تعداد 113 نفر دبیران غیرتخصصی و 140 نفر دبیران تخصصی بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیایی (CCTDI) باثبات درونی 90/0= α استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون u مان ویتنی در سطح معنی داری 05/0≥P نشان داد که متغیر تفکر انتقادی و مؤلفه های آن ازجمله حقیقت جویی، انتقادپذیری، قدرت تجزیه وتحلیل، قدرت سازمان دهی اطلاعات، اعتمادبه نفس، میزان رشد یافتگی و جستجوگری در بین دبیران تخصصی و غیرتخصصی درس مطالعات اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳.

تأثیر آموزش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۵
مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت در دانش آموزان نارساخوان انجام شد.پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. 32 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف از جامعه آماری دانش آموزان دارای نارساخوانی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 95-1394 انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای (دو روز در هفته) آموزش خود نظارتی را به صورت گروهی (دو گروه 8 نفره) دریافت نمودند، درحالی که گروه کنترل تنها از آموزش های مدرسه بهره مند شدند. قبل و بعد از مداخله و در مرحله پیگیری، پرسشنامه انگیزش پیشرفت اجرا و نمرات دروس اصلی (علوم، ریاضی، فارسی و املاء) به عنوان معیاری برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی جمع آوری و ثبت شد. داده ها نیز با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که آموزش برنامه خود نظارتی منجر به افزایش انگیزش پیشرفت در دانش آموزان با اختلال نارساخوانی در گروه آزمایش شده است و این تأثیر در مرحله پیگیری در طولانی مدت پایدار بوده است (05/0p˂). همچنین نتایج نشان داد که آموزش برنامه خود نظارتی منجر به بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلال نارساخوانی در گروه آزمایش شده است و این تأثیر در مرحله پیگیری در طولانی مدت پایدار بوده است (05/0 p<).برنامه خود نظارتی تأثیر مثبتی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان داشته است بنابراین، می توان از آن به عنوان روش درمانی مؤثر برای رفع مشکلات انگیزشی و عملکرد تحصیلی این دانش آموزان بهره گرفت. این روش می تواند مورداستفاده روان-شناسان، معلمان، مربیان مدارس ویژه، والدین و کلیه کسانی که با این افراد در ارتباط هستند قرار گیرد.
۴.

بررسی عناصر تطبیقی نمایشنامه رومئو و ژولیت شکسپیر با لیلی و مجنون نظامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
شکسپیر و نظامی دو شاعر افسانه سرای بسیار حساس و خوش سخن اند که نماینده تمدن شرق و غرب می باشند. ولی قبل از هر انتسابی هر دو به خاندان عظیم انسانیت منسوبند. هر دو دارای یک گونه حواس ظاهر و باطن می باشند، در همان حال از دو تمدن بزرگ بشری حکایت می کنند. مقاله مورد نظر در کلام این دو گوینده ی آسیایی و اروپایی به خوبی دلیل بر این دارد که نوع انسان در این عاطفه شریف وحدت کامل و اشتراک مطلق دارد و اگر از اغراض نژادی و تعصبات ملی که از منافع خسیسه ی مادی یا هواهای ناپسند نفسانی ناشی می شود پاک و مبرا می گردد، در انجام و آغاز شریک بوده و خواهند بود . این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد و سعی شده است در موارد اشتراک این دو داستان سخن گفته و هم مواقع اختلاف آن را نشان دهد تا در اولی معلوم گردد که آدمیزاد در اصل و مبدا یک خلقت طبیعت و یک نوع احساس دارد و انتها و سرانجام او نیز یکی است و در ثانی مشاهده می شود که قریحه شرقی و غربی در رقت معانی و سبک و بیان وقایع و اختراع حکایت با یکدیگر تا چه اندازه مخالف و موافق هستند.
۵.

آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۴
تغییرات جسمانی و روانی نوجوانان در این سنین، رفتارهای انها را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از ویژگی های هیجان طلبی نوجوانان ریشه در هویت جویی انها دارد. با وارد شدن به دوره نوجوانی، انها باید نقش های اجتماعی جدیدی را بپذیرند و هویت جدیدی را برای خود بیابند تا بتوانند شخصیت خود را شکل دهند. با تلاش برای دستیابی به نقش های اجتماعی، باید در جستجوی خود پنداره جدیدی برای خود باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷