شباک

شباک

شباک سال سوم تیر 1396 شماره 4 (پیاپی 23)

مقالات

۱.

کندو کاوی در نحوه ی شکل گیری و گسترش اولین مساجدِ شهر سنندج

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
در طول تاریخ رشد افکار دینی در گرو فعالیت مراکز آیینی ،عبادی بوده است. اهمیت دادن به آیینهای عبادی در کشور ایران و به طبع استان کردستان چه در زمان قبل از اسلام و چه بعد از آن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. پس از ورود اسلام به ایران مساجد زیادی در جای جای کشور به بهترین نحو ممکن ساخته شد در این میان خوشبختانه استان کردستان سهم قابل توجهی را از این مساجد داشته است.به گونه ایی که وجود مساجد فراوان در این دیار از ویژگی های اصلی استان به شمار می آید. شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان یکی از تاریخی ترین سکونت گاه های ایران است که مملواز آثار تاریخی و بناهای خاص ،علی الخصوص مساجدیست که بر اساس سبک های مختلف معماری ایرانی ساخته شده اند. خوشبختانه این شهر پس از گذشت ادوار مختلف تاریخی هنوز رنگ و بوی اصالت خود را از دست نداده و به دلیل دارا بودن مساجد زیاد به شهر مساجد معروف است. هدف از این پژوهش بررسی چون و چرای شکل گیری اولین مساجد در این شهر و همچنین نحوه گسترش آن در این دیار می باشد. ازاین رو نگارندگان در جهت نیل به اهدف پژوهش از روش توصیفی –تحلیلی-تاریخی و همچنین استناد به منابع کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی بهره جسته اند.
۲.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4

تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۶۹۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران با تجربه و مطلع شهرداری منطقه چهار ، به تعداد 1060 نفر بود که از میان آن ها با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 285 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد پرسش نامه مدیریت دانش فونگ و چوی (2009) و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت( 1981 )صورت گرفت. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه ها بیش از 0.7 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی ظاهری و محتوایی استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده هایی که از اجرای پرسشنامه ها به دست آمد، با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری با استفاده از فرامین نرم افزار SPSS صورت گرفت. هم چنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین، فراوانی، درصد تجمعی و.... است، در این بخش استفاده شد. تست نرمال بودن نیز توسط آزمون K-S در نرم افزار SPSS انجام شد. در بخش استنباطی پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از spss21 و تحت آزمون همبستگی(پیرسون ) و رگرسیون چند متغیره انجام می شود.در نهایت نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار و مثبت مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارکنان در جامعه مورد مطالعه بود.
۳.

ارزیابی کاربری زمین شهری و ارائه راهکارهای پیشنهادی (مطالعه موردی:محله سید جواد شهر ارومیه)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۶۸
تحقیقات مربوط به ساخت شهر در سال های اخیر نشان می دهد که بدون برنامه ریزی کاربری زمین، نمی توان به الگوی بهینه زیست در شهرها دست یافت. امروزه، برنامه ریزی کاربری زمین شهری، به چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت اراضی، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردها، بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری می پردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص می نماید.در پژوهش صورت گرفته ضمن بررسی نظریه های کاربری اراضی شهری، به تحلیل و ارزیابی این موضوع در محله سید جواد شهر ارومیه پرداخته شده است.در این ارتباط، اطلاعات و نقشه های این مقاله به صورت کتابخانه ای و میدانی از منابع معتبر جمع آوری گردیده که شامل کتاب ها و مقالات علمی می باشد و همچنین مسائل و مشکلات مربوط به کاربری زمین در محدوده مورد نظر شناسایی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا در پژوهش حاظر با استفاده از تکنیک SWOT به تجزیه و تحلیل محدوده محله سید جواد ارومیه پرداخته شده است.
۴.

بررسی جو یادگیری اثر بخش براساس مؤلفه های مدیریت کلاس درس

تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف از این مقاله بررسی جو یادگیری اثر بخشی براساس مؤلفه های مدیریت کلاس درس در شهرستان تکاب می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش 766 نفر از کلیه معلمان مقطع متوسطه (اعم از زن و مرد) شاغل در آموزش و پرورش می باشد که براساس جدول کوکران 256 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه، فیش نامه و ... استفاده شده و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر های مستقل (طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و ارزشیابی کلاس درس) و متغیر وابسته جو یادگیری وجود دارد و هم چنین نگاهی به ضرایب رگرسیون حکایت از آن دارد که رهبری(β=0/46)، نظارت و کنترل (β=0/57)و ارزشیابی کلاس درس با (β=0/38) می توانند جو یادگیری اثربخش را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷