شباک

شباک

شباک سال چهارم فروردین 1397 شماره 1 (پیاپی 32)

مقالات

۱.

بررسی اثر پیش تیمار کلرید کلسیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای چند ژنوتیپ گندم

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۰
به منظور بررسی اثر پیش تیمار کلرید کلسیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای چند ژنوتیپ گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سه ژنوتیپ N-80-19، N-87-20 و Tridentو پنج لاین دابل هاپلوئید شامل DH 227، 25DH ، DH 225، DH 90، DH 69، و سطوح شوری 0، 60 و 120میلی مولار محلول کلرید سدیم بودند. صفات درصد جوانه زنی، طول ساقه چه،طول ریشه چه، وزن تر ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک ریشه چه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک ریشه چه کاهش پیدا کرد. باتوجه به جدول مقایسه میانگین بیشترین وزن تر ساقه چه در غلظت شوری 120 میلی مولار مشاهده گردید. لاین DH 69 در سطوح شوری صفر و 120 میلی مولار و DH 90 در سطح شوری 60 میلی مولار بیشترین درصد جوانه زنی را داشتند. همچنین در بین تمام غلظت های مختلف شوری لاین DH 225 با 48267/0 گرم بیشترین وزن تر ساقه چه داشته است. ژنوتیپ های مختلف در نیز در سطوح شوری مختلف، پاسخ متفاوتی از خود نشان دادند.
۲.

نقش تسهیلات بانک کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان نیمروز

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۳۷
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان نیمروز بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بوده که داده های مربوط به آن به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان شهرستان نیمروز می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد 177 نفر بدست آمده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ها انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است.روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 79/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد استفاده از اعتبارات بانک کشاورزی اثر معنی داری بر متغیرهای تولید، سودآوری، معیشت زندگی و بهبود وضعیت زندگی دارد.
۳.

مطالعه تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های عملکردی و ریخت شناسی کلزا

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۳
تنش خشکی هنوز عمده ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی است. شناخت مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در بهبود مشکلات ایجاد شده تحت شرایط خشکی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد در حقیقت روابط ژنتیکی هر یک از این فرایندها و ارتباط دقیق آنها با میزان عملکرد دانه گیاه مهم و ناشناخته است. از طرفی وراثت پذیری عملکرد دانه تحت شرایط آبی کاهش می یابد. اصلاح عملکرد ارقام متحمل به خشکی براساس اصلاح اجزای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه به عنوان یک راه حل مهم پیشنهاد شده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی کلزا صورت پذیرفت.
۴.

بررسی سوماتیک سل کانت و عوامل مدیریتی موثر بر آن در دامداری های صنعتی شهرستان شهریار

تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۵۴۰
مواد و روش ها : این تحقیق در سال 1393 روی 31 واحد از گاوداری های صنعتی شیری شهرستان شهریار انجام شد که در طی این مدّت جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش و پاسخ همراه با مشاهدات عینی، بازدید از دامداری و تماس تلفنی با دامداران بر اساس سوالات پرسشنامه تدارک دیده شد. همچنین آنالیز روزانه شیر سال 1393 دامداری ها و شمارش ماهیانه سلول های بدنی شیر انجام شد. اثرات فصل و طبقه بندی دامداران و تاثیرات آن بروی شمارش سلول های بدنی بررسی شد. طبقه بندی دامداران بر اساس تعداد راس دام دوشا به سه گروه کوچک (زیر 50 راس دام دوشا)، متوسط (50 الی 150 راس دام دوشا) و بزرگ (بالای 150 راس دام دوشا) انجام شد.یافته ها: استفاده از روش SCC انفرادی بیشترین فراوانی برای تشخیص ورم پستان بود و 54 درصد از دامدارن این روش را برای تشخیص ورم پستان انتخاب کردند . 41 درصد دامداران به صورت ظاهری و تنها ورم پستان بالینی را بررسی می کردند. میانگین شمارش سلول های بدنی دامداریهای تحت مطالعهcfu/ml 413.774 بوده است. شمارش سلول های بدنی در فصول مختلف دارای اختلاف معنی داری بود. اختلاف معنی داری بین سومتاتیک سل کانت دامداران بزرگ و متوسط مشاهده شد. متغیرها به نام های میزان تحصیلات دامدار، استفاده از ضد عفونی قبل دوشش، خشک کردن پستان قبل از دوشش و نظافت بستر دام ارتباط معنی دار با شمارش سلول های بدنی داشت. بین سوماتیک سل کانت و متغیر های آنالیز شیر مثل ردوکتاز، اسیدیته، چربی شیر، درصد الکل 72 درجه و بارمیکروبی شیر همبستگی معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: با افزایش میزان سلول های بدنی، بارمیکروبی نیز افزایش می یابد. افزایش میزان سطح تحصیلات نقش مهمی در کاهش سوماتیک سل کانت دارد ضد عفونی کارتیه ها قبل از دوشش باعث کاهش شمارش سلول های بدنی در شیر می شود.خشک کردن پستان قبل از اتصال خرچنگی به پستان باعث کاهش شمارش سلول های بدنی می شود.هر چقدر نظافت و رطوبت بسنر مناسب تر باشد میزان سلول های بدنی نیز کمتر خواهد بود. 41 درصد دامداران برای ورم پستان اقدام کنترلی انجام نمی دهند که همین عامل باعث بالا بودن میزان میناگین ورم پستان می باشد.
۵.

بررسی وجود ژنSIX1 و SIX7 در فوزاریوم سولانی و تأثیرآن در بیماری زایی

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۴
فوزاریوم سولانی (Fusarium solani) یک قارچ خاکزی و در بقایای گیاهی وجود دارد و باعث زردی برگ ها ، پوسیدگی ریشه و ساقه و پژمردگی قسمت های هوایی گیاه می شود. نخستین بار با تحقیقاتی که بر روی شیره پروتئوم آوند چوبی انجام گردید، متوجه حضور پروتئین های کوچکی در آن شدند، این پروتئین ها محصول ژن هایی به نام SIX (secreted in xylem) بودند. ژن های SIX بسیار متنوع بوده و توسط فوزاریوم در هر گیاه، بسته به نوع آن، شکل و نوع خاصی از این ژن ها بیان می گردد. که برای بررسی و انجام این پژوهش از F.solani استفاده شد. در این مطالعه ایزوله های جمع آوری شده، از مناطق جغرافیایی استان اصفهان برای حضور ژن SIX1 و SIX7 مورد بررسی قرار گرفتند. از PCR و توالی یابی استفاده شد، که امکان بررسی این ژن ها به عنوان مارکری برای بیماری زایی F.solani استفاده گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷