مجتبی دهدار

مجتبی دهدار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
تغییرات جسمانی و روانی نوجوانان در این سنین، رفتارهای انها را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از ویژگی های هیجان طلبی نوجوانان ریشه در هویت جویی انها دارد. با وارد شدن به دوره نوجوانی، انها باید نقش های اجتماعی جدیدی را بپذیرند و هویت جدیدی را برای خود بیابند تا بتوانند شخصیت خود را شکل دهند. با تلاش برای دستیابی به نقش های اجتماعی، باید در جستجوی خود پنداره جدیدی برای خود باشند.
۲.

آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
تغییرات جسمانی و روانی نوجوانان در این سنین، رفتارهای آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از ویژگی های هیجان طلبی نوجوانان ریشه در هویت جویی آن ها دارد. با وارد شدن به دوره نوجوانی، آن ها باید نقش های اجتماعی جدیدی را بپذیرند و هویت جدیدی را برای خود بیابند تا بتوانند شخصیت خود را شکل دهند. با تلاش برای دستیابی به نقش های اجتماعی، باید در جستجوی خود پنداره جدیدی برای خود باشند.
۳.

بررسی جو یادگیری اثر بخش براساس مؤلفه های مدیریت کلاس درس

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از این مقاله بررسی جو یادگیری اثر بخشی براساس مؤلفه های مدیریت کلاس درس در شهرستان تکاب می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش 766 نفر از کلیه معلمان مقطع متوسطه (اعم از زن و مرد) شاغل در آموزش و پرورش می باشد که براساس جدول کوکران 256 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه، فیش نامه و ... استفاده شده و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر های مستقل (طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و ارزشیابی کلاس درس) و متغیر وابسته جو یادگیری وجود دارد و هم چنین نگاهی به ضرایب رگرسیون حکایت از آن دارد که رهبری(β=0/46)، نظارت و کنترل (β=0/57)و ارزشیابی کلاس درس با (β=0/38) می توانند جو یادگیری اثربخش را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کنند.
۴.

برنامه درسی و هویت بین المللی آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۱
برنامه درسی قلب نظام تعلیم و تربیت و ابزاری در جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت است. برنامه درسی به عنوان یکی از حوزه های بحث بر انگیز در سال 1918 به وسیله فرانکلین بوبیت با انتشار کتابی تحت عنوان برنامه درسی هویت یافت. این حوزه تخصصی نسبتا جوان از دهه های اغازین بیستم تا کنون در مسیر رشد و توسعه ای شتابان قرار گرفته است. رویکردها معاصر چالشهای جدیدی را جهت فهم افرینی و توسعه بسترهای فهم برنامه درسی ایجاد کرده اند و با عث بوجود امدن هویت های جدیدی در برنامه درسی شده اندکه هرکدام مبحثی نوین در برنامه درسی را باعث شده اندکه این محورها عبارتند از هویت سیاسی / انتقادی، هویت فمینیستی، هویت اتوبیوگرافیکال، هویت زیبایی شناختی/ هنری، هویت بین المللی، هویت پدیدارشناختی، هویت پست مدرن / پساساختارگرایی. مقاله حاضر به بیان هویت بین المللی برنامه درسی می پردازد تا زمینه ای جهت تامل و اندیشه ورزی در مواجهه با هویت های نوین برنامه درسی فراهم اورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان