شباک

شباک

شباک سال سوم اردیبهشت 1396 شماره 2 (پیاپی 21)

مقالات

۱.

بررسی کیفیت فاضلاب شهری در احیاء پوشش گیاهی (مطالعه موردی : شهر زابل)

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
با توجه به اینکه ایران در کمربند خشک جهانی قرار دارد و با کمبود منابع آبی روبرو است. امروزه در کشور ایران از منابع پساب برای آبیاری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی استفاده می شود. اما قبل از استفاده از این منبع آبی ما نیازمند بررسی دقیق پارامترهای تشکیل دهنده موجود در پساب هستیم. در این پژوهش پارامترهای میکروبی (کلیفرم های کل و مدفوعی)، فلزات سنگین کادمیوم و سرب و مواد آلی پساب مثل DO، BOD5 و COD در پساب تصفیه خانه زابل تعیین گردید و با استانداردهای موجود بررسی شد. نتایج نشان داد کلیه پارامترهای مورد بررسی در حد مجاز بوده که با استاندارد سازمان محیط زیست ایران در زمینه استفاده مجدد از پساب در کشاورزی مطابقت داشته است. اما میزان DO بسیار نزدیک به مرز آستانه خطر بود. نتایج تحقیق نشان داد که پساب فوق محدودیتی برای استفاده ندارد. اما توصیه می-شود از پساب تصفیه خانه جهت کشت گیاهان بدون ثمر استفاده شود.
۲.

بررسی آلودگی صوتی در میادین شهری و راهکارهای کاهش آن (نمونه موردی میدان ایالت ارومیه)

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۶۷
رشد جمعیت، ازدیاد وسایل نقلیه موتوری و به طور کلی زندگی جوامع بشری همراه با تکنولوژی رو به رشد، از جمله عوامل ایجاد صداهای ناهنجار می باشد که موجب آلودگی صوتی می گردد. بدون شک افزایش تولید وسایل نقلیه و ورود بی رویه آنها به شبکه حمل و نقل شهری و نیز افزایش ساعات پر سروصدا در طول شب را می توان از مهمترین عوامل موثر در افزایش میزان مواجه با سروصدا دانست. مقاله حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که جهت تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود که از دو آزمون، میانگین یک جامعه و میانگین عوامل استفاده شده است. ترافیک عبوری با میانگین 3.77 و 3.61 به ترتیب در بازه زمانی 7 الی 30/10 و 16 الی 19 و همچنین تاکسی ها با میانگین 3.53 در بازه زمانی 12 الی 30/15 جز عوامل اصلی در این محدوده تلقی می شوند و پاسخ دهندگان بیشتر از این دو عامل ناراضی بودند. و همچنین میانگین میزان آلودگی صوتی در محدوده میدان ایالت با توجه به نظر مردم 3.37 ، 3.67 و 3.60 که به ترتیب در بازه زمانی 7 الی 30/10، 12 الی 30/15 و 16 الی 19 می باشد.
۳.

بررسی و شناسایی نوع و میزان فلزات سنگین در خاک مناطق صنعتی در ارتباط با پهنه بندی پوشش گیاهی آسیب دیده

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۸۰۰
این تحقیق، به منظور بررسی و شناسایی نوع و میزان فلزات سنگین در خاک منطقه صنعتی شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی شاهرود انجام گرفته است و تلاش می گردد تا رابطه میان پراکنش و تجمع عناصر سنگین و پهنه بندی پوشش گیاهی آسیب دیده شناسایی شود. بدین منظور، از ۲ نوع خاک موجود نمونه برداری گردید. خاک مناطق فاقد گیاهان بیمار و خاک مناطقی که دارای گیاهان آسیب دیده بودند. جهت نمونه برداری از روش شبکه بندی و انتخابی استفاده گردید. تعداد 5 نمونه فرعی از هر شبکه تهیه و مخلوط گردیدند. عصاره گیری برای تعیین غلظت کل فلزات سنگین با استفاده از HCl و HNO3 صورت گرفت. غلظت عناصر کروم، کبالت و نیکل با استفاده از دستگاه ICP-MS و دیگر عناصر نیز از طریق دستگاه XRf اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که میزان چهار عنصر نیکل، سرب، روی و استرانسیوم در نمونه های خاک حاوی گیاهان بیمار بیش از حد استاندارد بوده و در مورد عناصر دیگر، مقادیر سنجش شده از استاندارد پایین تر است. در مورد نمونه خاک حاوی گیاهان سالم نیز میزان چهار عنصر استرانسیوم، سرب، کبالت و کادمیوم بیش از حد استاندارد است. همچنین، میزان دو عنصر سرب و استرانسیوم در هر دو نمونه سالم و بیمار از حد استاندارد بالاتر است و بخش اعظم تخریب پوشش گیاهی در خاک مناطق بیمار ناشی از تجمع فلزات سنگین است. به ویژه عناصر نیکل، سرب، روی، استرانسیوم.
۴.

تحلیل تأثیر انقلاب بر معماری و شهرسازی ایران

تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
انقلاب، واژه ای نه چندان فراموش نشدنی که می توان کم و بیش گفت در بیشتر کشورها و شهرهای دنیا به نحوی اتفاق افتاده است. انقلاب نقش به سزایی در آینده شکل گیری فضاهای شهری دارد به طوریکه هم می تواند باعث شکوفایی شهر شود و هم نزول که در این میان میزان پیشرفت و نزول را می توان متناسب با آرمان های انقلاب و هم مردمانی که انقلاب را رهبری می کنند بستگی دارد. در این مقاله سعی شده نقش انقلاب در تغییر معماری و شهرسازی فضاهای شهری بررسی شود. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی از منابع معتبر جمع آوری گردیده است و سعی شده با تحلیل و توصیف انقلاب های مختلف، نقش انقلاب را بر معماری و شهرسازی ایران مشخص شود. با توجه به مطالب ارائه شده انقلاب های صورت گرفته در بیشتر مواقع به یکدیگر شباهت هایی دارند و می توان این نتیجه را دریافت که برای عدالت و آزادی مردم صورت گرفته است در این بین واژی شهرسازی و معماری بزای این انقلاب ها کمی گنگ می باشد به نحوی که در آرمان ها و ایدئولوژی های هیچ یک به آنها اشاره نشده است و بیشتر در راستای بعد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاکید شده و به بعد کالبدی مناطق توجه خاصی نشده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷