شباک

شباک

شباک سال چهارم مرداد 1397 شماره 3 (پیاپی 34)

مقالات

۱.

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت ها و سازمان های پروژه محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با توجه به حجم کم جامعه تمامی 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر با 808/0 و پرسشنامه عملکرد سازمانی برابر با 784/0) مورد تائید قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است و به صورت میدانی اجرا شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه مدیریت دانش نقش بسزایی در بهبود عملکرد سازمانی سازمان ها دارد، مدیران شرکت باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمی و قابل اعتماد همراه با ارتباطات مفید و سودمند در سازمان باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را فراهم آورند.
۲.

تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی از طریق مدل سیستمی مدیریت دانش

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۴
این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش در سال1392 به انجام رسید. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان سازمان نظام مهندسی کشور کشور شامل 140 نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان و مدیریت منابع انسانی بوسیونینی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 846/0 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون رگرسیون برای نمونه های مستقل و روشNOVA، همبستگی و گاما برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی با شیوه های مدیریت منابع انسانی(یادگیری وتوسعه، طراحی شغل، ارتباطات، مشارکت، ارزیابی عملکرد) وجود داشته و بین مدیریت دانش و شیوه های منابع انسانی همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد.
۳.

بررسی تاثیر سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری بر بهره وری عملکرد کارکنان

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۰
یکی از عواملی که می تواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، استفاده بهینه از کاربرد تکنولوژی اطلاعات است که در این زمینه امروزه در سازمان ها و شرکت ها، سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری نقش بسزایی دارند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رابطه بین سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری با بهره وری کارکنان شهرداری استان کرمان انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش 110 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، حداقل حجم نمونه آماری مورد نیاز 78 نفر تعیین گردیده است. تحقیق حاضر از نوع نگاه هدف، کاربردی است و از نگاه چگونگی گردآوری داده ها، پژوهشی- توصیفی به شمار می رود. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر با 0.85 بود؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ی پژوهش از نرم افزار SPSS19 و آزمون پیرسون بهره گرفته شده است. در این پژوهش سه فرضیه رابطه بین اتوماسیون اداری با بهره وری، کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مستقیم و مثبت بین سیستم اتوماسیون اداری با افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری عملکرد کارکنان بوده و دلایلی بر رد فرضیه های مذکور وجود نداشت.
۴.

میزان بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی؛ مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان رستم، استان فارس

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۹
هدف مقاله حاضر بررسی میزان بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی است. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه ای به حجم 265 نفر با ابزار پرسشنامه در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان رستم انجام گرفت. بر اساس اطلاعات استخراج شده، توزیع نمره ابعاد مدیریت دانش در جامعه مورد مطالعه به ترتیب اولویت، کاربرد دانش12.5، ذخیره ی دانش12.1، انتشار دانش11.9، سازماندهی و کسب دانش11.7 و تولید دانش11.4 بوده است که نشان می دهد کاربرد و ذخیره ی دانش شکل غالب مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان رستم می باشد و تنها در این دو بعد میانگین نمره بالاتر از نمره میانگین واقعی(12) بود. نمره کلی میانگین مدیریت دانش 71.3 نیز کمتر از نمره میانگین واقعی بود. همچنین نتایج نشان داد که، از نظر 2.8 درصد پاسخ گویان، مدیریت دانش در این سازمان خیلی ضعیف، 32.2 درصد ضعیف، 39.6 درصد متوسط، 20.2 درصد خوب و 5.2 درصد خیلی خوب بوده اند. در واقع می توان گفت، از نظر اکثر پاسخ گویان مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان رستم زیر حد متوسط و ضعیف است.
۵.

نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از شاخص های بسیار مهم و اساسی در جوامع توسعه یافته، توسعه مالکیت فکری می باشد. عرصه مالکیت فکری را می توان عرصه دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان، کارآفرینان و به طور کلی قشر خاصی از جامعه دانست که وجود و حضور ایشان ضرورتی اساسی و حیاتی برای رشد جامعه محسوب می شود. در یک نگاه کلی، براحتی می توان مشاهده نمود که یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی جوامع مدرن، توجه و حمایت خاص آن ها از عرصه مالکیت فکری می باشد. در کشور ما، با عنایت به سند چشم انداز 1404، قانون گذار در بند د ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع مالکیت فکری، اقدام به وضع قانون جهت ایجاد بازار به منظور تجاری سازی ایده های فکری در حوزه های صنعت، تجارت و کشاورزی نموده است. از آن جایی که به موجب قانون مذکور ایجاد بورس ایده تأمین کننده چنین نیازی می شود، لذا در سال 1393 شرکت فرابورس عهده دار این مهم شد. نقش بازار سرمایه با این تأسیس صورت گرفته، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد گردید. بدیهی است در این نقش آفرینی، شناخت و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم اهمیت خاص پیدا می کند. در این نوشتار سعی بر آن شده است، با مطالعه قوانین و مقررات موجود، ضمن تبیین این نقش، نقاط ابهام و زوایای پنهان آن روشن گردد.
۶.

انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۳
انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات (نت) در یک واحد تولیدی دارای اهمیت بسیاری است و مستقیما در بهره وری و سوددهی تولید تاثیر دارد. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، کیفیت تولید، کاهش ضایعات تولید، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و ... را بر عهده دارد. از مهم ترین استراتژی های نگهداری و تعمیرات می توان به نگهداری و تعمیرات اصلاحی، پیشگیرانه، فرصتی، موقعیتی و پیشگویانه اشاره کرد که با توجه به موقعیت و شرایط محیطی، به کارگیری هر یک از مزایا و معایبی برخوردار است. هدف از این مقاله ارائه یک روش کلی برای انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات در سازمان های تولیدی است. در این راستا سعی شده است با درنظرگیری شاخص هایی مانند هزینه، قابلیت اجرا، ایمنی و ارزش افزوده پنج استراتژی فوق در کارخانه تبرک مورد ارزیابی قرار گیرد . برای این منظور پرسشنامه ای تنظیم شده است و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات برای این کارخانه انتخاب شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷