شباک

شباک

شباک سال سوم دی 1396 شماره 10 (پیاپی 29)

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی حس دلبستگی مکان در نمادهای شهری دوره اصفهانی و مدرن؛ نمونه موردی میدان آزادی و میدان نقش جهان

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۶۲
با گسترش و توسعه شهرها، احداث نمادهای شهری به عنوان شاخصه ای برای معرفی محیط و فرهنگ روندی رو به رشد داشته است. نمادهای شهری علاوه بر ابعاد محیطی و کالبدی ،در ایجاد خاطرات جمعی و فردی اشخاص نیز نقش مهمی دارند به نحوی که اغلب، شهرهای مختلف را با نماد آن می شناسند .در این پژوهش شهر تهران، به عنوان پایتخت سیاسی و شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران مناسب ترین گزینه بمنظور مقایسه حس دلبستگی مکان مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این رو با هدف، شناسایی و تعیین اولویت بندی عوامل ایجاد کننده حس دلبستگی مکان به مقایسه تطبیقی این حس در میدان نقش جهان و میدان ازادی پرداخته و در صدد پاسخ به این پرسش است که مهمترین عامل در ایجاد حس دلبستگی در نمادهای شهری چیست و در ادامه تأثیر مؤلفه های موثر بر حس دلبستگی مکان که باعث اصالت بخشیدن به نماد های شهری می شوند را در فرضیه خود طرح کرده است. روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات از شیوه مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه بهره برده است و سپس با استفاده از نرم افزار spss و آزمونanova و Kendall’s tau_ b وSpearman’s rho به تحلیل می پردازد. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر تفاوت عوامل موثر در دلبستگی در دو دوره تاریخی در این میادین شهری است، بطوریکه در میدان نقش جهان مهمترین عامل در ایجاد این حس معیار عزت نفس بوده و در میدان آزادی تداوم بیشترین تاثیر را در ایجاد دلبستگی به مکان داشته است.
۲.

سیر تحول فرهنگ و تمدن درسرزمین آذربایجان(آتروپاتگان) از گذشته تا حال

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
سرزمين آذربايجان كه امروزه شامل استان هاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل و زنجان مي باشد يكي از سرزمین های باستاني و مهم ايران است كه بر اساس اسناد، مدارك تاريخي و باستان شناسي از هزاران سال پيش محل سكونت اقوام و جوامع مختلف انساني بوده است. آذربایجان را دروازه مشرق زمین نامیدند و این سخن از اهمیت سوق الجیشی این خطه می باشد. این موقعیت حساس سبب گردیده است که آذربایجان محل وقوع رخدادهای بسیار تاریخی گردد. به گواه تاريخ منطقه غرب ايران، خصوصاً آذربايجان مهد تمدن بشري بوده است. این مقاله با روش کتابخانه ایی به بررسی و مطالعه سرزمین آذربایجان(آتروپاتگان) از لحاظ مردم شناسی و تاریخی پرداخته است.
۳.

بررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان؛ مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۹
هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه ي آماري 160 نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیلات فرزانگان کرج می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیري تصادفی طبقه ای 113 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوري اطلاعات ،پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت های اجتماعی کرامتی (2008) که روایی آن مورد تأیید متخصصان و پایایی بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ ۸۹/۰ برآورد گردیده بود، مورد استفاده قرار گرفت . تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از t مستقل و با کمک آزمون من-ویتنی (به جهت عدم توزیع طبیعی داده ها) و نرم افزار SPPS انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سواد رسانه های دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران، رعایت مقررات، انجام وظیفه، فعالیت گروهی و تحمل پذیری) دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان دوره اول متوسطه تأثیر مثبت و معناداري داشت.
۴.

تاثیر تسهیم دانش و ارتباط بین عملکرد کارکنان در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۹
یکی از فعالیت های اصلی در مدیریت دانش، فرایند تسهیم دانش میان کارکنان می باشد. تسهیم دانش تأثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد کارکنان دارد و از طرفی می تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی سازمان به عملکرد بالاتری در میان رقبا شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تسهیم دانش و ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بوده که 45 نفر می باشند. این پژوهش از نظر نوع ، توصیفی بوده و از نظر هدف، کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که این ضریب برای متغیرهای تسهیم دانش، ارتباط بین کارکنان و عملکرد کارکنان به ترتیب، مقدار 889/0، 713/0 و 889/0 بدست آمده است. داده ها با استفاده از دو نرم افزار spss و lisrel مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج این پژوهش نشان داد تسهیم دانش و ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵.

سیاست گذاری حرفه ای در نظام آموزشی در هزاره سوم با تاکید بر مبحث آینده پژوهی

تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۶۸۵
سازمان های آموزشی همانند سایر سازمان ها دارای اهداف، ساختار ،فرایند سیاستگذاری، برنامه ،منابع انسانی و فیزیکی می باشند. اما سازمان های آموزشی ماهیت و ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر سازمان ها متمایز می سازد. در هزاره سوم عصر جهانی شدن، رشد فزاینده اطلاعات و ارتباطات، تغییر و تحولات سریع، سازمان ها از جمله آموزش و پرورش را با چالش هایی مواجه ساخته است. از آنجاییکه که نظام آموزش و پرورش به عبارت دیگر تعلیم و تربیت یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد اجتماعی در تحقق توسعه کشور بحساب می آید ضروری است برای رویارویی با تضادها، تصادم ها و چالش ها، به سیاست گذاری حرفه ای در نظام آموزشی با تاکید بر مقوله آینده نگری و آینده پژوهی اهتمام ورزد. بنابراین آموزش باید متوجه آینده باشد و به چشم اندازهای آینده بنگرد. در این مقاله ضمن مرور کلی بر مفاهیم سیاست گذاری حرفه ای و مبحث آینده پژوهی، پیشنهاداتی در نظام آموزشی با محوریت دو موضوع ارائه گردیده است.
۶.

سقف شيشه اي، از چالش ها و راهكارها تا توانمندسازي زنان

تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
امروزه برنامه ريزان در سطح خرد و كلان به اهميت نقش زنان در پيشبرد اهداف جامعه واقف شده اند. با اين حال شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه هم چنان علايقي را در سطح جامعه به نمايش مي گذارد كه مانع ارزش گذاري واقعي فعاليت زنان در جامعه مي شود. يكي از شاخص هاي مهمي كه به عنوان معيار توسعه جنسيتي و نيز توانمندسازي زنان مورد توجه قرار مي گيرد، ميزان مشاركت زنان در تصميم گيري هاي كلان كشور و هم چنين حضور آنها در پست هاي مديريتي است. زنان در افزايش بهره وري و توسعه اجتماعي و اقتصادي كشورها نقشي بنيادي دارند. اما در بازار كار زنان سهم اندكي در انتخاب شدن براي رتبه هاي بالاي مديريت سازماني دارند. در ادبيات مديريت، علت عدم ارتقا و پيشرفت زنان را وجود پديده اي موسوم به "سقف شيشه ای" مي دانند. سقف شيشه ای به موانع مصنوعي و نامرئي، تصميمات سازماني و تعصبات مسئولان سازمان اطلاق مي شود كه مانع پيشرفت اشخاص با صلاحيت به ويژه زنان در داخل سازمان ها مي شود. اين پديده كه حاصل عوامل و عناصر متعددي است نشان از تاخر فرهنگي داشته و ناشي از تعميم نامنصفانه ي تفاوت هاي زيستي زنان و مردان به حوزه هاي كاري است كه تبعات منفي خود را بروز داده و باعث شده است كه از توانمندي فكري و تخصصي و قابليت هاي مديريتي زنان استفاده مناسب به عمل نيايد. اين مقاله سعي بر آن دارد كه ضمن تعريف سقف شيشه ای، عوامل مختلف ايجاد سقف شيشه ای را در سازمان مورد بررسي قرار داده و با نگاهي به توانمندسازي زنان، وضعيت امروز زنان در سطوح مديريت برخي كشورها را تحليل نموده و راههاي شكستن سقف شيشه ای را نيز توضيح دهد.
۷.

بررسی اثر موسیقی بر امواج مغزی: مطالعه الکترو انسفالوگرافی کمی

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۸۱۶۲
مقدمه: بیش از دوهزار سال است که غرب و شرق به قدرت موسیقی در برانگیختن احساسات اذعان کرده اند و از آن زمان، ظرفیت درمانی موسیقی مورد توجه بوده است. اما تشریح این امر که موسیقی چگونه چنین تأثیری بر انسان می گذارد دشوار است. شیوه تاثیر موسیقی بر افکار و احساس و رفتار انسان همیشه برای محققین حوزه های مختلف علوم جالب بوده و هست. در این پژوهش نیز تلاش شده است تاثیر موسیقی بر امواج مغز در نواحی مختلف آن به کمک الکتروانسفالوگرافی کمی(QEEG) بررسی گردد. روش: بدین منظور امواج مغزی ده نفر داوطلب به صورت عادی و در حین گوش دادن به موسیقی مورد علاقه ایشان ثبت گردید و نتایج به کمک بررسی نسبت واریانس ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تغییرات معناداری در امواج دلتا، تتا، آلفا، بتا و بتا با طول موج بالا در نواحی متفاوتی از مغز را نشان می دهد. نتیجه: با توجه به تغییر امواج مختلف در نواحی متفاوت کرتکس مغز، موسیقی می تواند به عنوان ابزرای برای درمان و ارتقا عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
۸.

بررسي نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
وقتی در سپتامبر سال 2000 بيش از 1890 تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را تصویب کنند، مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه، دستخوش تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت می بخشد، به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم. در دنیایی که فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است، طبیعتا طراحی رویه ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری لازم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش هاي جهاني شدن براي توسعه پايدار از منظر حفظ محيط زيست و هم چنين ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷