شباک

شباک

شباک سال چهارم آذر 1397 شماره 6 (پیاپی 37)

مقالات

۱.

تحلیل ارتباط تحولات قیمت مسکن و متغیرهای جمعیتی (مطالعه موردی: شهر تهران)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
نظر به سهم بالای مسکن در سبد خانوار کوچکترین تغییر و تحول در قیمت آن اثرات قابل توجهی بر اقتصاد شهری دارد. لذا مطالعه عوامل موثر بر قیمت مسکن الزامی بوده و در امکان کنترل و پیش بینی تحولات آتی اثرگذار است. هدف پژوهش تحلیل ارتباط بین متوسط قیمت متر مربع زیربنای مسکونی طی سالهای 1380-1393 بعنوان نشانگر تحولات قیمت مسکن و جمعیت و متغیرهای آن (آمار چهارگانه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) در شهر تهران بود. طی پژوهش، همبستگی بین داده های آماری جمع آوری شده از طریق محاسبه رگرسیون چندگانه با نرم افزار spss انجام شد. قیمت مسکن متغیر وابسته و آمار چهارگانه و جمعیت تهران متغیرهای مستقل این تحلیل بودند. یافته های پژوهش نشان دهنده این بود که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها 0.970 (کاملا قابل قبول) است، مقدار ضریب تعیین تعدیل برابر 0،905 است که به مفهوم وابستگی 90 درصد از کل تغییرات متوسط قیمت مسکن به متغیرهای مستقل است، مقدار آزمون F (25.734) در سطح خطای کوچکتر از 0.01 معنی دار و به معنای انتخاب مدلی مناسب است، سطح خطای مقدار t بالاتر از 0.05 است یعنی 5 متغیر مذکور بر متغیر متوسط قیمت متر مربع زیربنای مسکونی تاثیر نداشته است. اما در بین متغیرهای مستقل با توجه به ضریب به ترتیب ولادت (0.723)، طلاق(0.165)، جمعیت(0.115)، وفات (0.004) و ازدواج (0.130-) روی متغیر مستقل تاثیر داشته است. در نتیجه این پژوهش در بین متغیرهای سنجیده شده، ولادت، طلاق و جمعیت دارای بیشترین اثر بر افزایش قیمت مسکن تهران طی سالهای 1380-1393 بوده است.
۲.

نقش دانشگاه در توسعه فرهنگی و اجتماعی از جنبه آموزش شهروندی، تاثیر آموزش آن بر میزان آگاهی شهروندان از حقوق خود ونیم نگاهی به دیدگاه منابع اسلامی

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۲
در باب فلسفه اغلب ما تصور می کنیم که جز عملی بودن همه چیز هست. فلسفه تعلیم و تربیت مسرت بار کردن زندگی است. مراد از مسرت خوشی های معنوی و پایدار است. کار معلمی نیز معماری فکر و ذهن انسانی است که ساختارهای ذهن و ساختارهای عملی انسان را می سازد. معلم و استاد با آگاهی از روش های صحیح تفکر و پژوهش و کاربرد آن ها در زندگی عملی سبب خوشبختی علمی و معنوی مردم می گردند. شادابی و مسرت چنین تلاش هایی بی حد وحصر بوده و همچنین سرچشمه جاودانی در عوالم گوناگون روح و جسم و احساس و خاطره ی معلم و متعلم جریان می یابد. بدین جهت فلسفه تعلیم وتربیت مسرت بار کردن زندگی است. مسرتی که صاحبان آن سختی هر تلاشی را به سبب آن فرح دل انگیز تحمل می کنند. آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود. چرا که در پرتو آموزش است که انسان ها متحول می شوند. بر پایه نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند.
۳.

پوچ گرایی و نحوه نگاه انسان به مرگ، اخلاق و زندگی در دیدگاه های شهید مرتضی مطهری و فردریش نیچه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
انسان براساس آیات قرآن موجودی است دارای تفکر، که همین اندیشیدن، منجر به انتخاب بهترین مسیر ها می شود. شهید مطهری(1979–1920م) بر اساس آیات قرآن تاکید می کند که انسان ها با اندیشیدن صحیح به کمال می رسند و در مسیر سعادت قرار می گیرند. در مقابل نیچه (1900-1844م) با نیست انگاری خود، بزرگترین نعمت یعنی اندیشیدن را بی فایده قلمداد می کند. با نگاهی به اندیشه های شهید مطهری می توان دریافت که حقیقت زندگی و مرگ از دیدگاه اسلام، زیبا و متعالی است. در مقابل نیچه به دنبال یافتن تسلایی برای خود بود که با وجود تفکر نیست انگاری خود، چیزی جز ناامیدی را پیدا نکرد. در این مقاله سعی کردم با بررسی دیدگاه دو متفکر (شهید مطهری و نیچه) نوع نگاه به زندگی و مرگ را مورد تجزیه و تحلیل قراردهم. البته لازم به ذکر است که بررسی تفکرات فلسفی اندیشمندان به طور گسترده مجالی دیگر را می طلبد.
۴.

کندوکاو شایستگی های معلمان

تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۴۶
معلمان و مربیان امر تعلیم و تربیت روح هر نظام آموزشی محسوب می شوند و بقا و پایداری هر نظامی به عوامل متعدد اجتماعی،فرهنگی،آموزشی و ...بستگی دارد.اما در این میان نظام آموزشی نقش پررنگ تری را ایفا می کند و جایگاه معلم در این میا ن از همه بیشتر است، لذا می طلبد در جهت توجه به مؤلفه های صلاحیت و شایستگی های عمومی و حرفه ای معلمان توجه بیشتر شود، چراکه بین مطلوب بودن کار معلم و تربیت و آموزش دانش آموزان که همان پرچم دار نسل آینده می باشند رابطه مستقیمی وجود دارد .مقاله حاضر با بررسی متون تحقیقی و پژوهشی صاحب نظران در این زمینه و ارائه نطریات آنان و توجه به شایستگی های معلمان در سند تحول بنیادین و سند چشم انداز آموزش وپرورش تبیین کند. در این مقاله ابتدا ابعاد متفاوت شایستگی های معلمان مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نتایج حاصل از تحقیقات تعدادی از پژوهشگران در زمینه صلاحیت ها و شایستگی های معلمان و مربیان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت به طور صریح با ملاک های شایستگی خود آشنا و آن ها را به کارگیرند و به تربیت کودکان،نوجوانان،جوانان و محصلان همت گمارند و اگر در هر نظام آموزشی به شایستگی های معلمان توجه کافی بشود به پیشرفته ای چشمگیر در زمینه ها و ابعاد متفاوت دست خواهد یافت و جامعه ایدئال شکل خواهد گرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷